नामपदानि - सूचिः


 
उद्र  उदात्त  उदान  उदास  उदित  उदीच्य  उध्रासक  उध्रासनीय  उध्रासयमान  उध्रासयितव्य  उध्रासित  उन्दक  उन्दनीय  उन्दितव्य  उन्न  उन्नत  उपकार  उपचार  उप्त  उपदेश  उपन्यास  उपयम  उपयात  उपल  उपवेश  उपस्थापनीय  उपसर्ग  उपहस्त  उपहार  उपाध्याय  उपान्त  उपाय  उपायात  उपार्जन  उपासक  उब्जक  उब्जनीय  उब्जित  उब्जितव्य  उभित  उम्भक  उम्भनीय  उम्भितव्य  उमासुत  उरग  उर्व  उरस्य  उलूक  उलप  उल्लेख  उल्लसित  उल्लासित  उशित  उशीनर  उषःकल  उष्ट  उष्ट्र  उष्ण  उष्णकाल  उषस्य  उषित  उहित  ऊठक  ऊठनीय  ऊठित  ऊठितव्य  ऊढ  ऊत  ऊधन्य  ऊनक  ऊननीय  ऊनयमान  ऊनयितव्य  ऊनित  ऊयक  ऊयनीय  ऊयमान  ऊयितव्य  ऊर्ज  ऊर्जक  ऊर्जनीय  ऊर्जयमान  ऊर्जयितव्य  ऊर्जित  ऊर्ण  ऊर्णुत  ऊर्णनाभ  ऊर्णवनीय  ऊर्णुवान  ऊर्णवितव्य  ऊर्णुवितव्य  ऊर्णावक  ऊर्दक  ऊर्दनीय  ऊर्दमान  ऊर्दित  ऊर्दितव्य  ऊर्वक  ऊर्वणीय  ऊरव्य  ऊर्वितव्य  ऊषक  ऊषणीय  ऊषित  ऊषितव्य  ऊहक  ऊहनीय  ऊहमान  ऊहित  ऊहितव्य  ऋक्ष  ऋच्छक  ऋच्छनीय  ऋच्छित  ऋच्छितव्य  ऋचाभ  ऋचित  ऋज्र  ऋजित  ऋजीषित  ऋञ्जक  ऋञ्जनीय  ऋञ्जमान  ऋञ्जित  ऋञ्जितव्य  ऋण  ऋत  ऋतभाग  ऋतव्य  ऋद्ध  ऋफित  ऋम्फक  ऋम्फणीय  ऋम्फितव्य  ऋश्य  ऋष्ट  ऋष्टिषेण  ऋषभ  एकग्रामीय  एकदन्त  एकपलाशीय  एकवृक्षीय  एकशाखीय  एकहायन  एकान्त  एखक  एखनीय  एखितव्य  एजक  एजनीय  एजमान  एजित  एजितव्य  एटक  एटनीय  एटितव्य  एठक  एठनीय  एठमान  एठित  एठितव्य  एड  एतव्य  एतादृश  एध  एधक  एधनीय  एधमान  एधित  एधितव्य  एलक  एलनीय  एलयमान  एलयितव्य  एलित  एलितव्य  एव  एषक  एष्टव्य  एषणीय  एषमाण  एषित  एषितव्य  ऐक्य  ऐकलव्य  ऐकशतिक  ऐक्षुक  ऐक्षव  ऐक्ष्वाक  ऐकसहस्रिक  ऐकीय  ऐज्य  ऐड  ऐणेय  ऐतर  ऐतरेय  ऐतिहासिक  ऐन्द्र  ऐन्द्रजाल्य  ऐन्द्रलाज्य