नामपदानि - सूचिः


 
आवर्ष  आवश्यक  आवसथ्य  आवसान  आवह  आवास  आविष्ट  आवृत  आवेश  आव्य  आशंस  आशंसक  आशंसनीय  आशंसमान  आशंसित  आशंसितव्य  आशंस्य  आश  आशक  आशन  आशय  आशास  आशासक  आशासनीय  आशासान  आशासितव्य  आशास्त  आशास्य  आशिष्ट  आशीर्वाद  आशुतोष  आशोकेय  आश्चर्य  आश्म  आश्मन  आश्मरथ्य  आश्मेय  आश्म्य  आश्य  आश्रम  आश्रमालय  आश्रय  आश्रित  आश्लेष  आश्व  आश्वत्थिक  आश्वत्थीय  आश्वपत  आश्वपालिक  आश्वलक्षणिक  आश्वावतान  आश्विन  आश्वेय  आष  आषक  आषाढ  आष्टुभ  आष्य  आस  आसक  आसक्त  आसद  आसदनीय  आसदमान  आसदित  आसदितव्य  आसनीय  आसन्द  आसन्न  आसाद  आसादक  आसादनीय  आसादयमान  आसादयितव्य  आसादित  आसाद्य  आसिक  आसित  आसितव्य  आसीन  आसुतीय  आसुर  आस्तरण  आस्तिक  आस्तेय  आस्माक  आस्य  आस्यहात्य  आस्वाद  आह  आहक  आहव  आहार  आहाव  आहिंसीय  आहिमाल  आहिसक्थ  आहुत  आहूत  आहेय  आह्न  आह्निक  आह्य  इक्षुकीय  इख  इखित  इङ्ख  इङ्खक  इङ्खनीय  इङ्खित  इङ्खितव्य  इङ्ख्य  इङ्ग  इङ्गक  इङ्गनीय  इङ्गित  इङ्गितव्य  इङ्ग्य  इज्य  इट  इटित  इडीय  इत  इतिहास  इत्य  इदानीन्तन  इदावत्सरीय  इद्ध  इद्वत्सरीय  इन  इन्द  इन्दक  इन्दनीय  इन्दित  इन्दितव्य  इन्द्य  इन्द्र  इन्द्रजननीय  इन्द्रवृक्षीय  इन्द्रावसान  इन्द्रिय  इन्द्रियार्थ  इन्ध  इन्धक  इन्धनीय  इन्धान  इन्धितव्य  इन्ध्य  इन्व  इन्वक  इन्वनीय  इन्वित  इन्वितव्य  इन्व्य  इभ  इभ्य  इर्गल्य  इल  इलित  इष  इषित  इष्ट  इष्वग्रीय  इष्वनीकीय  ईक्ष  ईक्षक  ईक्षणीय  ईक्षमाण  ईक्षित  ईक्षितव्य  ईक्ष्य  ईख  ईखक  ईखनीय  ईखित  ईखितव्य  ईख्य  ईङ्ख  ईङ्खक  ईङ्खनीय  ईङ्खित  ईङ्खितव्य  ईङ्ख्य  ईज  ईजक  ईजनीय  ईजमान  ईजित  ईजितव्य  ईज्य  ईञ्ज  ईञ्जक  ईञ्जनीय  ईञ्जमान  ईञ्जित  ईञ्जितव्य  ईञ्ज्य  ईड  ईडक  ईडनीय