संस्कृत सर्वनामानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


त्वस्य - नपुंसकलिङ्गम्
त्वेन - पञ्चमी बहुवचनम्
अवरयोः - स्त्रीलिङ्गम्
पूर्वे - षष्ठी एकवचनम्
अनेकासु - स्त्रीलिङ्गम्