संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

वीयेमहि - व्ये - व्येञ् संवरणे भ्वादिः - कर्मणि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम् - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
ध्वाङ्क्षिष्यामः - ध्वाङ्क्ष् - ध्वाक्षिँ ध्माक्षिँ काङ्क्... भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लृट् लकारः परस्मै पदम् - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
क्षेवावः - क्षिव् - क्षिवुँ निरसने भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम् - उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
अखेड्ये - खेड् - खेडँ भक्षणे इत्येके चुरादिः - कर्मणि प्रयोगः लङ् लकारः आत्मने पदम् - उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
पोणयतम् - पुण् - पुणँ सङ्घाते इत्यन्ये चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम् - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्