संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


क्ष्मील् - क्ष्मीलँ निमेषणे भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लृट् लकारः परस्मै पदम्

क्ष्मीलिष्यन्ति
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
क्ष्मीलिष्यामः
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
क्ष्मीलिष्यति
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
क्ष्मीलिष्यामि
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
क्ष्मीलिष्यावः
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्