संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


स्तुप् - ष्टुपँ ष्टूपँ समुच्छ्रा... चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्

स्तोपयसि
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
स्तोपयथः
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
स्तोपयथ
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
स्तोपयन्ति
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
स्तोपयति
प्रथम पुरुषः एकवचनम्