संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


शोठयन्ति - सम्बोधन एकवचनम्
पृञ्जितृणे - पञ्चमी बहुवचनम्
स्नेहशीलाः - ङकारान्त स्त्रीलिङ्ग
विमनतायाः - आकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
कपमानेभ्यः - अकारान्त नपुंसकलिङ्गम्