संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


छुटितवन्ति - सम्बोधन बहुवचनम्
टङ्कितात् - ङकारान्त स्त्रीलिङ्ग
बाधनीये - सम्बोधन द्विवचनम्
मठन्ती - ईकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
आर्धवाहनिक्यः - ईकारान्त स्त्रीलिङ्गम्