संस्कृत तद्धित् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

संशित + यञ् (पुं) = सांशित्यः
नीचायक + छ (पुं) = नीचायकीयः
निष्क + ठक् (पुं) = निष्कत्र
कर्कटेलु + अञ् (स्त्री) = कार्कटेलवी
मही + ढक् (पुं) = महिताः