त्रिषष्ठि शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
त्रिषष्ठिः
द्वितीया
त्रिषष्ठिम्
तृतीया
त्रिषष्ठ्या
चतुर्थी
त्रिषष्ठ्यै / त्रिषष्ठये
पञ्चमी
त्रिषष्ठ्याः / त्रिषष्ठेः
षष्ठी
त्रिषष्ठ्याः / त्रिषष्ठेः
सप्तमी
त्रिषष्ठ्याम् / त्रिषष्ठौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
त्रिषष्ठिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
त्रिषष्ठिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
त्रिषष्ठ्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
त्रिषष्ठ्यै / त्रिषष्ठये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
त्रिषष्ठ्याः / त्रिषष्ठेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
त्रिषष्ठ्याः / त्रिषष्ठेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
त्रिषष्ठ्याम् / त्रिषष्ठौ