पञ्चसप्तति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
पञ्चसप्ततिः
द्वितीया
पञ्चसप्ततिम्
तृतीया
पञ्चसप्तत्या
चतुर्थी
पञ्चसप्तत्यै / पञ्चसप्ततये
पञ्चमी
पञ्चसप्तत्याः / पञ्चसप्ततेः
षष्ठी
पञ्चसप्तत्याः / पञ्चसप्ततेः
सप्तमी
पञ्चसप्तत्याम् / पञ्चसप्ततौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
पञ्चसप्ततिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
पञ्चसप्ततिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
पञ्चसप्तत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
पञ्चसप्तत्यै / पञ्चसप्ततये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
पञ्चसप्तत्याः / पञ्चसप्ततेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
पञ्चसप्तत्याः / पञ्चसप्ततेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
पञ्चसप्तत्याम् / पञ्चसप्ततौ