संस्कृत तद्धित् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

तर्कु + अण् (नपुं) = तार्कवम्
गण + ठक् (स्त्री) = गाणिकी
श्यमाक + अञ् (पुं) = श्यामाकः
किलास + इनि (पुं) = किलासवत् / किलासवद्
मेखला + इनि (पुं) = मेखलीयः