संस्कृत तद्धित् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

गोदान + ठञ् (नपुं) = गौदानिकम्
पलाली + मतुप् (नपुं) = पलालीमत् / पलालीमद्
उग्र + ढक् (पुं) = औग्रेयः
पूर्व + तसिल् = पूर्वितः
उरसा + अण् (पुं) = औरसीः