संस्कृत तद्धित् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

अनुकूल + ठक् (नपुं) = अनुकूल्याः
मुहूर्त + अण् (पुं) = मौहूर्तः
ग्रामड + त्व = ग्रामड्यः
युवन् + त्व = युवत्वम्
कक्षतु + अञ् (नपुं) = काक्षतवम्