संस्कृत तद्धित् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

श्रोत्रिय + तल् = श्रोत्रियता
कुष्टविद् + ठक् (नपुं) = कौष्टवित्कम्
इभ + यत् (नपुं) = इभ्यम्
छत्रिक + त्व = छत्रिकत्वम्
मठर + अञ् (पुं) = माठरिकः