संस्कृत कृत् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत

'क्षितवत् / क्षितवद्' इति रूपं 'क्षि' धातो: तथा कस्य प्रत्ययस्य संयोगेन भवति ?