संस्कृत कृत् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

ह्वे + ल्युट् = ह्वानम्
बाध् + ल्युट् = बाधनम्
शास् अदादिः शासुँ॒ इच्छायाम् नित्यमाङ्पूर्वः + ण्वुल् (स्त्री) = आशासितव्यम्
भृ भ्वादिः भृ॒ञ् भरणे + क्त (नपुं) = भृत्वा
यन्त्र् + क्त (पुं) = यन्त्रयत् / यन्त्रयद्