संस्कृत कृत् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

व्यथ् + अनीयर् (स्त्री) = व्यथनीया
वृत् + क्तवतुँ (नपुं) = वृत्तवत् / वृत्तवद्
स्तन्भ् + शानच् (स्त्री) = स्तम्भनीयः
रुच् + क्त (स्त्री) = रोचित्वा / रुचित्वा
गर्ह् + क्त्वा = गर्हित्वा