संस्कृत सन्धीनाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


षड् + मयूखाः = षण्मयूखाः / षड्मयूखाः
भेद् + ता = भेद्ता
भौ + उकः = भावुकः
पो + इत्रः = पित्रः
विद्या + औचित्यम् = विद्यैचित्यम्