संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


पञ्चाशतम् - द्वितीया एकवचनम्
नवाशीतिः - इकारान्त
द्वात्रिंशत् - सप्तमी द्विवचनम्
अष्टाशीतिः - प्रथमा एकवचनम्
पञ्चाशीत्या - औकारान्त