संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


नवसप्ततेः - इकारान्त
द्विपञ्चाशतः - तकारान्त
अष्टषष्ठिः - षष्ठी बहुवचनम्
पञ्चाशीतिः - इकारान्त
शताद् - पञ्चमी एकवचनम्