संस्कृत सर्वनामानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


एतौ - प्रथमा द्विवचनम्
कम् - त्रिषु लिङ्गेषु समानम्
काभ्याम् - चतुर्थी द्विवचनम्
तयोः - षष्ठी द्विवचनम्
का - प्रथमा एकवचनम्