संस्कृत सर्वनामानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


यस्याः - स्त्रीलिङ्गम्
कस्य - त्रिषु लिङ्गेषु समानम्
यस्मिन् - स्त्रीलिङ्गम्
यौ - द्वितीया द्विवचनम्
ते - प्रथमा एकवचनम्