नामपदानि - सूचिः


 
राम  दन्त  निर्जर  पाद  मास  यूष  अकक  अक्त  अक्न  अकनिष्ठ  अकनीय  अकूपार  अक्ष  अक्षक  अक्षणीय  अक्षत  अक्षर  अक्षरसमाम्नाय  अक्षितव्य  अकार  अकाल  अकित  अकितव्य  अग  अगक  अगुण  अगद  अग्निष्टोम  अगनीय  अग्रज  अगस्त्य  अगाध  अगित  अगितव्य  अङ्क  अङ्कक  अङ्क्तव्य  अङ्कनीय  अङ्कमान  अङ्कयमान  अङ्कयितव्य  अङ्कित  अङ्कितव्य  अङ्ग  अङ्गक  अङ्गनीय  अङ्गमान  अङ्गयमान  अङ्गयितव्य  अङ्गुष्ठ  अङ्गार  अङ्गित  अङ्गितव्य  अङ्घक  अङ्घनीय  अङ्घमान  अङ्घित  अङ्घितव्य  अचनीय  अचमान  अच्युत  अचल  अचितव्य  अज  अज्र  अजित  अजितव्य  अजिर  अञ्चक  अञ्चनीय  अञ्चमान  अञ्चयमान  अञ्चयितव्य  अञ्चित  अञ्चितव्य  अञ्जक  अञ्जनीय  अञ्जमान  अञ्जयमान  अञ्जयितव्य  अञ्जित  अञ्जितव्य  अट्टक  अट्टनीय  अट्टमान  अट्टयमान  अट्टयितव्य  अट्टित  अट्टितव्य  अटनीय  अटित  अटितव्य  अड्डक  अड्डनीय  अड्डित  अड्डितव्य  अडनीय  अडित  अडितव्य  अण्ठक  अण्ठनीय  अण्ठमान  अण्ठित  अण्ठितव्य  अण्ड  अणनीय  अण्यमान  अणित  अणितव्य  अत्तव्य  अतनीय  अतिकाय  अतित  अतितव्य  अद्ग  अदनीय  अद्वैत  अदृष्ट  अध्येतव्य  अध्ययनीय  अध्यापक  अध्याय  अध्यायक  अधर  अधर्म  अधिकार  अधिगम  अधित  अधिप  अधीत  अधीयान  अन  अनेकान्तवाद  अनुच्छेद  अनुज  अन्त  अन्तक  अन्तनीय  अन्तित  अन्तितव्य  अन्दक  अन्दनीय  अनुदात्त  अन्दित  अन्दितव्य  अन्ध  अन्धक  अन्धकार  अन्धचटकन्याय  अन्धनीय  अन्धपरम्परान्याय  अन्धमान  अन्धयमान  अन्धयितव्य  अन्धित  अन्धितव्य  अन्न  अनन्त  अन्नप्राश  अननीय  अनुभव  अन्यमान  अनुरुद्ध  अनुरुध्यमान  अनुराग  अनुरोद्धव्य  अनुरोधक  अनुरोधनीय  अनल  अनुवाक  अनुवाद  अनुस्वार  अनुसार  अनार्य  अनित  अनितव्य  अनिल  अपदेश  अपभ्रंश  अपर  अपस्मार  अपान  अपाय  अभ्यास  अभ्रक  अभ्रणीय  अभ्रित  अभ्रितव्य  अभाव  अभिनय  अभिनिवेश  अमक  अमृत  अमनीय  अम्बक  अम्बनीय  अम्बमान  अम्बित  अम्बितव्य  अम्भक