संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


कुणथ ( कुण् - तुदादिः - कु॑णँ॑ शब्दोपकरणयोः शब्... ) - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम् - कस्मिन् लकारे वर्तते ?