संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


पठ् - प॑ठँ॑ भ्वादिः सेट् - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्

पठतम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
पठत
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
पठताम्
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
पठानि
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
पठतात्
प्रथम पुरुषः एकवचनम्