संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

देवयिषीय - दिव् - चुरादिः - दि॑वुँ॒ परिकूजने - उत्तम पुरुषः एकवचनम्
दृफन्तु - दृफ् - तुदादिः - दृ॑फँ॑ उत्क्लेशे इत्येक... - कर्तरि लोट् परस्मै
शान्त्वयिष्यामः - शान्त्व् - चुरादिः - शा॑न्त्वँ॑ सामप्रयोगे इत्ये... - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
थुडितारौ - थुड् - तुदादिः - थु॑डँ॑ संवरणे - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
क्ष्मीलामि - क्ष्मील् - भ्वादिः - क्ष्मी॑लँ॑ निमेषणे - कर्तरि लट् परस्मै