संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


तुम्फ् - तुदादिः - तु॑म्फँ॑ हिंसायाम् - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्

तुम्फतम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
तुम्फताम्
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
तुम्फत
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
तुम्फाम
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
तुम्फ
मध्यम पुरुषः एकवचनम्