संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


स्ना - अदादिः - ष्णा॒ शौचे मित् अनुपसर... - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्

स्नातम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
स्नात
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
स्नातात्
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
स्नानि
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
स्नातात्
प्रथम पुरुषः एकवचनम्