संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


कन्ठ् - भ्वादिः - क॑ठिँ॒ शोके - कर्तरि प्रयोगः आशीर्लिङ् लकारः आत्मने पदम्