संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

छुराव - छुर् - तुदादिः - छु॑रँ॑ छेदने - कर्तरि विधिलिङ् परस्मै
गोष्टेयाताम् - गोष्ट् - भ्वादिः - गो॑ष्टँ॒ सङ्घाते - कर्तरि विधिलिङ् आत्मने
कजन्तु - कज् - भ्वादिः - क॑जँ॑ मदे इत्येके - कर्तरि विधिलिङ् परस्मै
भिन्दीरन् - भिद् - रुधादिः - भि॒दिँ॒॑र् विदारणे - प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
फुल्लताम् - फुल्ल् - भ्वादिः - फु॑ल्लँ॑ विकसने - कर्तरि विधिलिङ् परस्मै