संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


नेषतम् ( निष् - भ्वादिः - णि॑षुँ॑ सेचने ) - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम् - कस्मिन् लकारे वर्तते ?