संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

आसीथाः - आस् - अदादिः - आ॑सँ॒ उपवेशने - कर्तरि विधिलिङ् आत्मने
गोष्टेय - गोष्ट् - भ्वादिः - गो॑ष्टँ॒ सङ्घाते - कर्तरि विधिलिङ् आत्मने
अमन्त्रयिष्यामहि - मन्त्र् - चुरादिः - म॑त्रिँ॒ गुप्तपरिभाषणे - कर्तरि विधिलिङ् आत्मने
हेठ्णासि - हेठ् - क्र्यादिः - हे॑ठँ॑ हेढँ च भूतप्रादु... - कर्तरि लट् परस्मै
सूदयेध्वम् - सूद् - चुरादिः - षू॑दँ॑ क्षरणे - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्