दानम्


ये जनाः मम सहाय्यं कर्तुम् इच्छन्ति, ते यूपीआई इत्यनेन यथाशक्ति दानं कर्तुं शक्नुवन्ति । अन्य माध्यमेन दानं कर्तुम् इच्छन्ति चेत मां सम्पर्कः कुरुत ।

यूपीआई आईडी -
sanskritabhyas@icici
नाम -
Sharat Kotianदानं दृढीकरणसूचना ईपत्रद्वारा प्रापणार्थं प्रपत्रम् पूरयत ।


 *
 
कृपया नाम उल्लिखतु
 *
 
कृपया धनराशिः उल्लिखतु
 *
 
कृपया दानदिनाङ्कः उल्लिखतु
 *
 
कृपया यूपीआई आईडी उल्लिखतु
 *
 
कृपया अणुसंकेतः उल्लिखतु