नामपदानि - सूचिः


 
अम्भनीय  अम्भमान  अम्भित  अम्भितव्य  अमर  अमल  अमित  अमित्र  अमितव्य  अयनीय  अयमान  अयस्कार  अयित  अयितव्य  अर्कक  अर्कणीय  अर्कयमाण  अर्कयितव्य  अर्कित  अर्घ  अर्घक  अर्घणीय  अर्घित  अर्घितव्य  अर्चक  अर्चनीय  अर्चमान  अर्चयमान  अर्चयितव्य  अर्चित  अर्चितव्य  अर्छक  अर्छनीय  अर्छितव्य  अर्जक  अर्जुन  अर्जनीय  अर्जमान  अर्जयमान  अर्जयितव्य  अर्जित  अर्जितव्य  अरुण  अर्णक  अर्णनीय  अर्ण्वान  अर्णितव्य  अरणीय  अर्तव्य  अर्थ  अर्थक  अर्थनीय  अर्थमान  अर्थयमान  अर्थयितव्य  अर्थवाद  अर्थित  अर्थितव्य  अर्दक  अर्दनीय  अर्दमान  अर्दयमान  अर्दयितव्य  अर्दित  अर्दितव्य  अर्ध  अर्धक  अर्धनीय  अर्धपथ  अर्धितव्य  अरुन्धतीदर्शनन्याय  अर्फक  अर्फणीय  अर्फितव्य  अर्बक  अर्बणीय  अर्बित  अर्बितव्य  अर्भ  अर्वक  अर्वणीय  अर्वित  अर्वितव्य  अरविन्द  अर्षक  अर्षणीय  अर्षितव्य  अर्हक  अर्हणीय  अर्हमाण  अर्हयमाण  अर्हयितव्य  अर्हित  अर्हितव्य  अरित्र  अरितव्य  अरीतव्य  अलनीय  अल्पप्राण  अलित  अलितव्य  अवकाश  अवग्रह  अवतार  अवनीय  अवमान  अविक  अवित  अवितव्य  अंश  अंशक  अंशकरण  अश्नुवान  अशनीय  अश्मलोष्ट्रन्याय  अश्व  अश्वत्थ  अश्वमेध  अशित  अशितव्य  अशोकवनिकान्याय  अष्ट  अष्टव्य  अषणीय  अषमाण  अषित  अषितव्य  अंस  अंसक  अस्त  असनीय  अंसनीय  असमर्थ  असमान  अंसमान  अंसयमान  अंसयितव्य  असुर  असित  अंसित  असितव्य  अंसितव्य  अंहक  अहंकार  अहनीय  अंहनीय  अंहमान  अंहयमान  अंहयितव्य  अहर्गण  अहित  अंहित  अहितव्य  अंहितव्य  आकक  आक्रन्दक  आक्रन्दनीय  आक्रन्दयमान  आक्रन्दयितव्य  आक्रन्दित  आकार  आकाश  आखुरथ  आगक  आचक  आचार  आचार्य  आज  आंजनेय  आञ्छक  आञ्छनीय  आञ्छित  आञ्छितव्य  आञ्जनेय  आटक  आडक  आणक  आतक  आतप  आथर्वण  आद  आदक  आदर  आदर्श  आदेश  आदिकेशव  आदित्य  आदिदेव  आदिवराह  आधार  आनक  आन्त  आनन्द  आपक  आपण  आपणिक  आप्त  आप्तव्य  आपनीय  आपमान