नामपदानि - सूचिः


 
अकारान्त पुंलिङ्गम्
अभिनिवेश  अभ्यास  अभ्रक  अभ्रणीय  अभ्रित  अभ्रितव्य  अमक  अमनीय  अमर  अमल  अमित  अमितव्य  अमित्र  अमृत  अम्बक  अम्बनीय  अम्बमान  अम्बित  अम्बितव्य  अम्भक  अम्भनीय  अम्भमान  अम्भित  अम्भितव्य  अयनीय  अयमान  अयस्कार  अयित  अयितव्य  अरणीय  अरविन्द  अरितव्य  अरित्र  अरीतव्य  अरुण  अरुन्धतीदर्शनन्याय  अर्कक  अर्कणीय  अर्कयमाण  अर्कयितव्य  अर्कित  अर्घ  अर्घक  अर्घणीय  अर्घित  अर्घितव्य  अर्चक  अर्चनीय  अर्चमान  अर्चयमान  अर्चयितव्य  अर्चित  अर्चितव्य  अर्छक  अर्छनीय  अर्छितव्य  अर्जक  अर्जनीय  अर्जमान  अर्जयमान  अर्जयितव्य  अर्जित  अर्जितव्य  अर्जुन  अर्णक  अर्णनीय  अर्णितव्य  अर्ण्वान  अर्तव्य  अर्थ  अर्थक  अर्थनीय  अर्थमान  अर्थयमान  अर्थयितव्य  अर्थवाद  अर्थित  अर्थितव्य  अर्दक  अर्दनीय  अर्दमान  अर्दयमान  अर्दयितव्य  अर्दित  अर्दितव्य  अर्ध  अर्धक  अर्धनीय  अर्धपथ  अर्धितव्य  अर्फक  अर्फणीय  अर्फितव्य  अर्बक  अर्बणीय  अर्बित  अर्बितव्य  अर्भ  अर्वक  अर्वणीय  अर्वित  अर्वितव्य  अर्षक  अर्षणीय  अर्षितव्य  अर्हक  अर्हणीय  अर्हमाण  अर्हयमाण  अर्हयितव्य  अर्हित  अर्हितव्य  अलनीय  अलित  अलितव्य  अल्पप्राण  अवकाश  अवग्रह  अवतार  अवनीय  अवमान  अविक  अवित  अवितव्य  अशनीय  अशित  अशितव्य  अशोकवनिकान्याय  अश्नुवान  अश्मलोष्ट्रन्याय  अश्व  अश्वत्थ  अश्वमेध  अषणीय  अषमाण  अषित  अषितव्य  अष्ट  अष्टव्य  असनीय  असमर्थ  असमान  असित  असितव्य  असुर  अस्त  अहंकार  अहनीय  अहर्गण  अहित  अहितव्य  आंजनेय  आकक  आकार  आकाश  आक्रन्दक  आक्रन्दनीय  आक्रन्दयमान  आक्रन्दयितव्य  आक्रन्दित  आखुरथ  आगक  आचक  आचार  आचार्य  आज  आञ्छक  आञ्छनीय  आञ्छित  आञ्छितव्य  आञ्जनेय  आटक  आडक  आणक  आतक  आतप  आथर्वण  आद  आदक  आदर  आदर्श  आदिकेशव  आदित्य  आदिदेव  आदिवराह  आदेश  आधार  आनक  आनन्द  आन्त  आपक  आपण  आपणिक  आपनीय  आपमान  आपयमान  आपयितव्य  आपित  आपितव्य  आप्त