नामपदानि - सूचिः


 
अनुरोधक  अनुरोधनीय  अनल  अनुवचनीय  अनुवाक  अनुवाचनीय  अनुवाद  अन्वारोहणीय  अनुवासनीय  अनुस्वार  अनुसार  अनार्य  अनित  अनितव्य  अनिल  अपदेश  अपूपमय  अपूप्य  अपभ्रंश  अपर  अपरपक्षीय  अपस्मार  अपाच्य  अपान  अपांनप्त्रीय  अपाय  अपोनप्त्रीय  अभूत  अभ्यमित्रीय  अभ्युष्य  अभ्यूष्य  अभ्येष्य  अभ्यास  अभ्योष्य  अभ्रक  अभ्रणीय  अभ्र्य  अभ्रित  अभ्रितव्य  अभाव  अभिनय  अभिनिवेश  अमक  अमृत  अमनीय  अम्बक  अम्बनीय  अम्बमान  अम्बित  अम्बितव्य  अम्भक  अम्भनीय  अम्भमान  अम्भित  अम्भितव्य  अमर  अमल  अमित  अमित्र  अमितव्य  अयनीय  अयमान  अयस्कार  अयित  अयितव्य  अर्कक  अर्कणीय  अर्कयमाण  अर्कयितव्य  अर्कित  अर्कीय  अर्गल्य  अर्घ  अर्घक  अर्घणीय  अर्घ्य  अर्घित  अर्घितव्य  अर्चक  अर्चनीय  अर्चमान  अर्चयमान  अर्चयितव्य  अर्चित  अर्चितव्य  अर्छक  अर्छनीय  अर्छितव्य  अर्जक  अर्जुन  अर्जनीय  अर्जमान  अर्जयमान  अर्जयितव्य  अर्जित  अर्जितव्य  अरुण  अर्णक  अर्णनीय  अरण्यीय  अर्ण्वान  अर्णितव्य  अरणीय  अर्तव्य  अर्थ  अर्थक  अर्थनीय  अर्थमान  अर्थ्य  अर्थयमान  अर्थयितव्य  अर्थवाद  अर्थित  अर्थितव्य  अर्दक  अर्दनीय  अर्दमान  अर्दयमान  अर्दयितव्य  अर्दित  अर्दितव्य  अर्ध  अर्धक  अर्धनीय  अर्धपथ  अर्ध्य  अर्धितव्य  अरुन्धतीदर्शनन्याय  अर्फक  अर्फणीय  अर्फितव्य  अर्बक  अर्बणीय  अर्बित  अर्बितव्य  अर्भ  अर्वक  अर्वणीय  अर्वित  अर्वितव्य  अरविन्द  अर्षक  अर्षणीय  अर्षितव्य  अर्हक  अर्हणीय  अर्हमाण  अर्हयमाण  अर्हयितव्य  अर्हित  अर्हितव्य  अरित्र  अरितव्य  अरीतव्य  अरीहणीय  अलनीय  अल्पप्राण  अलित  अलितव्य  अलीक्य  अवकर  अवकाश  अवग्रह  अवतार  अवनीय  अवमान  अवरोहितीय  अवस्यन्दनीय  अविक  अवित  अवितव्य  अवोष्य  अंश  अंशक  अंशकरण  अश्नुवान  अशनीय  अश्ममय  अश्मलोष्ट्रन्याय  अश्मीय  अश्व  अश्वत्थ  अश्वत्थीय  अश्वमेध  अश्व्य  अशित  अशितव्य  अशोकवनिकान्याय  अष्ट  अष्टक्य  अष्टव्य  अषणीय  अषमाण  अषित  अषितव्य  अंस  अंसक  अस्त  असनीय  अंसनीय