नामपदानि - सूचिः


 
अकारान्त पुंलिङ्गम्
राम  दन्त  निर्जर  पाद  मास  यूष  अंश  अंशक  अंशकरण  अंस  अंसक  अंसनीय  अंसमान  अंसयमान  अंसयितव्य  अंसित  अंसितव्य  अंहक  अंहनीय  अंहमान  अंहयमान  अंहयितव्य  अंहित  अंहितव्य  अकनिष्ठ  अकनीय  अकार  अकाल  अकित  अकितव्य  अकूपार  अक्त  अक्न  अक्ष  अक्षक  अक्षणीय  अक्षत  अक्षर  अक्षरसमाम्नाय  अक्षितव्य  अग  अगद  अगनीय  अगस्त्य  अगाध  अगित  अगितव्य  अगुण  अग्निष्टोम  अग्रज  अङ्क  अङ्कक  अङ्कनीय  अङ्कमान  अङ्कयमान  अङ्कयितव्य  अङ्कित  अङ्कितव्य  अङ्क्तव्य  अङ्ग  अङ्गक  अङ्गनीय  अङ्गमान  अङ्गयमान  अङ्गयितव्य  अङ्गार  अङ्गित  अङ्गितव्य  अङ्गुष्ठ  अङ्घक  अङ्घनीय  अङ्घमान  अङ्घित  अङ्घितव्य  अचनीय  अचमान  अचल  अचितव्य  अच्युत  अज  अजित  अजितव्य  अजिर  अज्र  अञ्चक  अञ्चनीय  अञ्चमान  अञ्चयमान  अञ्चयितव्य  अञ्चित  अञ्चितव्य  अञ्जक  अञ्जनीय  अञ्जमान  अञ्जयमान  अञ्जयितव्य  अञ्जित  अञ्जितव्य  अटनीय  अटित  अटितव्य  अट्टक  अट्टनीय  अट्टमान  अट्टयमान  अट्टयितव्य  अट्टित  अट्टितव्य  अडनीय  अडित  अडितव्य  अड्डक  अड्डनीय  अड्डित  अड्डितव्य  अणनीय  अणित  अणितव्य  अण्ठक  अण्ठनीय  अण्ठमान  अण्ठित  अण्ठितव्य  अण्ड  अण्यमान  अतनीय  अतिकाय  अतित  अतितव्य  अत्तव्य  अदनीय  अदृष्ट  अद्ग  अद्वैत  अधर  अधर्म  अधिकार  अधिगम  अधित  अधिप  अधीत  अधीयान  अध्ययनीय  अध्यापक  अध्याय  अध्यायक  अध्येतव्य  अन  अननीय  अनन्त  अनल  अनार्य  अनित  अनितव्य  अनिल  अनुज  अनुदात्त  अनुभव  अनुराग  अनुरुद्ध  अनुरुध्यमान  अनुरोद्धव्य  अनुरोधक  अनुरोधनीय  अनुवाक  अनुवाद  अनुसार  अनुस्वार  अनेकान्तवाद  अन्त  अन्तक  अन्तनीय  अन्तित  अन्तितव्य  अन्दक  अन्दनीय  अन्दित  अन्दितव्य  अन्ध  अन्धक  अन्धकार  अन्धचटकन्याय  अन्धनीय  अन्धपरम्परान्याय  अन्धमान  अन्धयमान  अन्धयितव्य  अन्धित  अन्धितव्य  अन्न  अन्नप्राश  अन्यमान  अपदेश  अपभ्रंश  अपर  अपस्मार  अपान  अपाय  अभाव  अभिनय  अभिनिवेश  अभ्यास  अभ्रक  अभ्रणीय  अभ्रित  अभ्रितव्य  अमक  अमनीय  अमर  अमल  अमित  अमितव्य  अमित्र  अमृत  अम्बक  अम्बनीय  अम्बमान  अम्बित  अम्बितव्य  अम्भक  अम्भनीय  अम्भमान  अम्भित  अम्भितव्य  अयनीय  अयमान  अयस्कार  अयित  अयितव्य  अरणीय  अरविन्द  अरितव्य  अरित्र  अरीतव्य  अरुण  अरुन्धतीदर्शनन्याय  अर्कक  अर्कणीय  अर्कयमाण  अर्कयितव्य  अर्कित  अर्घ  अर्घक  अर्घणीय  अर्घित  अर्घितव्य  अर्चक  अर्चनीय  अर्चमान  अर्चयमान  अर्चयितव्य  अर्चित  अर्चितव्य  अर्छक  अर्छनीय  अर्छितव्य  अर्जक  अर्जनीय  अर्जमान  अर्जयमान  अर्जयितव्य  अर्जित  अर्जितव्य  अर्जुन  अर्णक  अर्णनीय  अर्णितव्य  अर्ण्वान  अर्तव्य  अर्थ  अर्थक  अर्थनीय  अर्थमान  अर्थयमान  अर्थयितव्य  अर्थवाद  अर्थित  अर्थितव्य  अर्दक  अर्दनीय  अर्दमान  अर्दयमान  अर्दयितव्य  अर्दित  अर्दितव्य  अर्ध  अर्धक  अर्धनीय  अर्धपथ  अर्धितव्य  अर्फक  अर्फणीय  अर्फितव्य  अर्बक  अर्बणीय  अर्बित  अर्बितव्य  अर्भ  अर्वक  अर्वणीय  अर्वित  अर्वितव्य  अर्षक  अर्षणीय  अर्षितव्य  अर्हक  अर्हणीय  अर्हमाण  अर्हयमाण  अर्हयितव्य  अर्हित  अर्हितव्य  अलनीय  अलित  अलितव्य  अल्पप्राण  अवकाश  अवग्रह  अवतार  अवनीय  अवमान  अविक  अवित  अवितव्य  अशनीय  अशित  अशितव्य  अशोकवनिकान्याय  अश्नुवान  अश्मलोष्ट्रन्याय  अश्व  अश्वत्थ  अश्वमेध  अषणीय  अषमाण  अषित  अषितव्य  अष्ट  अष्टव्य  असनीय  असमर्थ  असमान  असित  असितव्य  असुर  अस्त  अहंकार  अहनीय  अहर्गण  अहित  अहितव्य  आंजनेय  आकक  आकार  आकाश  आक्रन्दक  आक्रन्दनीय  आक्रन्दयमान  आक्रन्दयितव्य  आक्रन्दित  आखुरथ  आगक  आचक  आचार  आचार्य  आज  आञ्छक  आञ्छनीय  आञ्छित  आञ्छितव्य  आञ्जनेय  आटक  आडक  आणक  आतक  आतप  आथर्वण  आद  आदक  आदर  आदर्श  आदिकेशव  आदित्य  आदिदेव  आदिवराह  आदेश  आधार  आनक  आनन्द  आन्त  आपक  आपण  आपणिक  आपनीय  आपमान  आपयमान  आपयितव्य  आपित  आपितव्य  आप्त  आप्तव्य  आबुत्त  आभरण  आमक  आमनीय  आमयमान  आमयितव्य  आमित  आम्र  आम्रवृक्ष  आयक  आयुर्वेद  आर  आरक  आरम्भ  आर्य  आर्ष  आलक  आलय  आलाप  आवक  आवसथ्य  आवास  आवेश  आशक  आशय  आशासक  आशासनीय  आशासान  आशासितव्य  आशिष्ट  आश्रम  आश्रमालय  आषक  आस  आसक  आसदनीय  आसदमान  आसदित  आसदितव्य  आसनीय  आसादक  आसादनीय  आसादयमान  आसादयितव्य  आसादित  आसित  आसितव्य  आसीन  आहक  आहार  इखित  इङ्खक  इङ्खनीय  इङ्खित  इङ्खितव्य  इङ्गक  इङ्गनीय  इङ्गित  इङ्गितव्य  इज्य  इटित  इत  इतिहास  इद्ध  इन्दक  इन्दनीय  इन्दित  इन्दितव्य  इन्द्र  इन्धक  इन्धनीय  इन्धान  इन्धितव्य  इन्वक  इन्वनीय  इन्वित  इन्वितव्य  इलित  इषित  इष्ट  ईक्षक  ईक्षणीय  ईक्षमाण  ईक्षित  ईक्षितव्य  ईखक  ईखनीय  ईखित  ईखितव्य  ईङ्खक  ईङ्खनीय  ईङ्खित  ईङ्खितव्य  ईजक  ईजनीय  ईजमान  ईजित  ईजितव्य  ईञ्जक  ईञ्जनीय  ईञ्जमान  ईञ्जित  ईञ्जितव्य  ईडक  ईडनीय  ईडयमान  ईडयितव्य  ईडान  ईडित  ईडितव्य  ईत  ईयमान  ईरक  ईरणीय  ईरमाण  ईरयमाण  ईरयितव्य  ईराण  ईरित  ईरितव्य  ईर्क्षक  ईर्क्षणीय  ईर्क्षित  ईर्क्षितव्य  ईर्ण  ईर्म  ईर्षक  ईर्षणीय  ईर्षित  ईर्षितव्य  ईश  ईशक  ईशनीय  ईशान  ईशित  ईशितव्य  ईश्वर  ईषक  ईषणीय  ईषमाण  ईषित  ईषितव्य  ईहक  ईहनीय  ईहमान  ईहित  ईहितव्य  उक्त  उक्षक  उक्षणीय  उक्षित  उक्षितव्य  उखित  उङ्खक  उङ्खनीय  उङ्खित  उङ्खितव्य  उचित  उच्च  उज्झक  उज्झनीय  उज्झित  उज्झितव्य  उञ्छक  उञ्छनीय  उञ्छित  उञ्छितव्य  उठित  उत  उत्कल  उत्त  उत्तमपुरुष  उत्थापक  उत्पाद  उत्सव  उत्साह  उदय  उदात्त  उदान  उदास  उदित  उदुम्बर  उद्गीथ  उद्देश  उद्यम  उद्यान  उद्र  उध्रासक  उध्रासनीय  उध्रासयमान  उध्रासयितव्य  उध्रासित  उन्दक  उन्दनीय  उन्दितव्य  उन्न  उपकार  उपचार  उपदेश  उपहार  उपाय  उपार्जन  उपासक  उप्त  उब्जक  उब्जनीय  उब्जित  उब्जितव्य  उभित  उमासुत  उम्भक  उम्भनीय  उम्भितव्य  उल्लेख  उशित  उषःकल  उषित  उष्ट  उष्ट्र  उष्ण  उष्णकाल  उहित  ऊठक  ऊठनीय  ऊठित  ऊठितव्य  ऊढ  ऊत  ऊनक  ऊननीय  ऊनयमान  ऊनयितव्य  ऊनित  ऊयक  ऊयनीय  ऊयमान  ऊयितव्य  ऊर्ज  ऊर्जक  ऊर्जनीय  ऊर्जयमान  ऊर्जयितव्य  ऊर्जित  ऊर्ण  ऊर्णवनीय  ऊर्णवितव्य  ऊर्णावक  ऊर्णुत  ऊर्णुवान  ऊर्णुवितव्य  ऊर्दक  ऊर्दनीय  ऊर्दमान  ऊर्दित  ऊर्दितव्य  ऊर्वक  ऊर्वणीय  ऊर्वितव्य  ऊषक  ऊषणीय  ऊषित  ऊषितव्य  ऊहक  ऊहनीय  ऊहमान  ऊहित  ऊहितव्य  ऋक्ष  ऋचित  ऋच्छित  ऋजित  ऋज्र  ऋञ्जक  ऋञ्जनीय  ऋञ्जमान  ऋञ्जित  ऋञ्जितव्य  ऋण  ऋत  ऋद्ध  ऋफित  ऋम्फक  ऋम्फणीय  ऋम्फितव्य  ऋश्य  ऋषभ  ऋष्ट  एकदन्त  एकान्त  एखक  एखनीय  एखितव्य  एजक  एजनीय  एजमान  एजित  एजितव्य  एटक  एटनीय  एटितव्य  एठक  एठनीय  एठमान  एठित  एठितव्य  एड  एतव्य  एध  एधक  एधनीय  एधमान  एधित  एधितव्य  एलक  एलनीय  एलयमान  एलयितव्य  एलित  एलितव्य  एव  एषक  एषणीय  एषमाण  एषित  एषितव्य  एष्टव्य  ऐरावत  ओखक  ओखनीय  ओखित  ओखितव्य  ओचक  ओचनीय  ओचितव्य  ओच्छक  ओच्छनीय  ओच्छितव्य  ओठक  ओठनीय  ओठमान  ओठित  ओठितव्य  ओणक  ओणनीय  ओणित  ओणितव्य  ओतव्य  ओभक  ओभनीय  ओभितव्य  ओष  ओषक  ओषणीय  ओषित  ओषितव्य  ओष्ठ  ओष्ठ्य  ओहक  ओहनीय  ओहित  ओहितव्य  कंसक  कंसनीय  कंसान  कंसित  कंसितव्य  ककनीय  ककमान  ककार  ककित  ककितव्य  कक्ष  कखनीय  कखित  कखितव्य  कगनीय  कगित  कगितव्य  कङ्कक  कङ्कनीय  कङ्कमान  कङ्कित  कङ्कितव्य  कचनीय  कचमान  कचित  कचितव्य  कच्छ  कच्छप  कजनीय  कजित  कजितव्य  कञ्चक  कञ्चन  कञ्चनीय  कञ्चमान  कञ्चित  कञ्चितव्य  कटनीय  कटाह  कटित  कटितव्य  कट्ट  कठनीय  कठित  कठितव्य  कडनीय  कडित  कडितव्य  कड्डक  कड्डनीय  कड्डित  कड्डितव्य  कण  कणनीय  कणित  कणितव्य  कण्टक  कण्ठ  कण्ठक  कण्ठनीय  कण्ठमान  कण्ठयमान  कण्ठयितव्य  कण्ठित  कण्ठितव्य  कण्ठीरव  कण्ठ्य  कण्डक  कण्डनीय  कण्डमान  कण्डयमान  कण्डयितव्य  कण्डित  कण्डितव्य  कत्थक  कत्थनीय  कत्थमान  कत्थित  कत्थितव्य  कत्रक  कत्रणीय  कत्रमाण  कत्रयमाण  कत्रयितव्य  कत्रित  कत्रितव्य  कथयमान  कथयितव्य  कथासरित्सागर  कथित  कदनीय  कदमान  कदल  कदित  कदितव्य  कनक  कननीय  कनितव्य  कनिष्क  कन्द  कन्दक  कन्दनीय  कन्दमान  कन्दित  कन्दितव्य  कपट  कपनीय  कपमान  कपाल  कपिञ्जलन्याय  कपित  कपितव्य  कपोत  कबनीय  कबमान  कबित  कबितव्य  कमठ  कमनीय  कमल  कमितव्य  कम्पक  कम्पनीय  कम्पमान  कम्पित  कम्पितव्य  कम्बल  कयनीय  कर  करण  करणीय  करमाण  करम्भ  करितव्य  करीतव्य  कर्कट  कर्कटक  कर्जक  कर्जनीय  कर्जित  कर्जितव्य  कर्डक  कर्ण  कर्णक  कर्णनीय  कर्णयमान  कर्णयितव्य  कर्णित  कर्तक  कर्तनीय  कर्तयमान  कर्तयितव्य  कर्तव्य  कर्तित  कर्तितव्य  कर्दक  कर्दनीय  कर्दित  कर्दितव्य  कर्पर  कर्पास  कर्बक  कर्बणीय  कर्बित  कर्बितव्य  कर्मक  कर्मकर  कर्मधारय  कर्माकर  कर्वक  कर्वणीय  कर्वित  कर्वितव्य  कर्शक  कर्शनीय  कर्शितव्य  कर्षक  कर्षणीय  कर्ष्टव्य  कल  कलनीय  कलम  कलमान  कलयमान  कलयितव्य  कलह  कलाकार  कलिङ्ग  कलित  कलितव्य  कल्प  कल्पक  कल्पनीय  कल्पमान  कल्पयमान  कल्पयितव्य  कल्पित  कल्पितव्य  कल्प्तव्य  कल्लक  कल्लनीय  कल्लमान  कल्लित  कल्लितव्य  कवनीय  कवमान  कशनीय  कशान  कशित  कशितव्य  कश्यप  कषणीय  कषित  कषितव्य  कष्ट  कष्टकारक  कसनीय  कसान  कसित  कसितव्य  काक  काकक  काखक  कागक  काङ्क्षक  काङ्क्षणीय  काङ्क्षित  काङ्क्षितव्य  काच  काचक  काजक  काञ्चक  काञ्चनीय  काञ्चमान  काञ्चित  काञ्चितव्य  काटक  काठक  काडक  काणक  काणनीय  काणयमान  काणयितव्य  काणित  काण्ड  कात  कातव्य  काथक  काथनीय  कादक  कानक  कानीय  कान्त  कान्दविक  कापक  काबक  काम  कामक  कामनीय  कामयमान  कामयितव्य  कामित  काम्बोज  काय  कायक  कार  कारक  कार्त्तिकेय  कार्यक्रम  कार्यालय  काल  कालक  कालनीय  कालयमान  कालयितव्य  कालित  कालिदास  कावक  काव्य  काशक  काशनीय  काशमान  काशित  काशितव्य  काश्यमान  काषक  कासक  कासनीय  कासमान  कासित  कासितव्य  किटित  कित  कितव  कितित  किलित  किशोर  कीट  कीटक  कीटनीय  कीटयमान  कीटयितव्य  कीटित  कीर  कीर्ण  कीर्तक  कीर्तनीय  कीर्तयमान  कीर्तयितव्य  कीर्तित  कीलक  कीलनीय  कीलित  कीलितव्य  कुंशक  कुंशनीय  कुंशमान  कुंशयमान  कुंशयितव्य  कुंशित  कुंशितव्य  कुंसक  कुंसनीय  कुंसमान  कुंसयमान  कुंसयितव्य  कुंसित  कुंसितव्य  कुकित  कुक्कुट  कुक्कुर  कुक्त  कुचनीय  कुचित  कुचितव्य  कुज  कुञ्चक  कुञ्चनीय  कुञ्चितव्य  कुञ्जक  कुञ्जनीय  कुञ्जर  कुञ्जित  कुञ्जितव्य  कुटनीय  कुटित  कुटितव्य  कुटुम्ब  कुट्टक  कुट्टनीय  कुट्टयमान  कुट्टयितव्य  कुट्टित  कुठार  कुडनीय  कुडित  कुडितव्य  कुणक  कुणनीय  कुणयमान  कुणयितव्य  कुणित  कुण्टक  कुण्टनीय  कुण्टित  कुण्टितव्य  कुण्ठक  कुण्ठनीय  कुण्ठमान  कुण्ठयमान  कुण्ठयितव्य  कुण्ठित  कुण्ठितव्य  कुण्डक  कुण्डनीय  कुण्डमान  कुण्डयमान  कुण्डयितव्य  कुण्डित  कुण्डितव्य  कुत  कुत्सक  कुत्सनीय  कुत्सयमान  कुत्सयितव्य  कुत्सित  कुथित  कुन्थक  कुन्थनीय  कुन्थित  कुन्थितव्य  कुन्द्रक  कुन्द्रणीय  कुन्द्रयमाण  कुन्द्रयितव्य  कुन्द्रित  कुपित  कुब्ज  कुमार  कुमारक  कुमारणीय  कुमारयमाण  कुमारयितव्य  कुमारित  कुम्बक  कुम्बनीय  कुम्बमान  कुम्बयमान  कुम्बयितव्य  कुम्बित  कुम्बितव्य  कुम्भ  कुम्भक  कुम्भकार  कुम्भनीय  कुम्भमान  कुम्भयमान  कुम्भयितव्य  कुम्भित  कुम्भितव्य  कुरित  कुर्वाण  कुल  कुलित  कुल्फ  कुवनीय  कुवमान  कुवितव्य  कुशित  कुशीलव  कुषित  कुष्ठ  कुसित  कुस्मक  कुस्मनीय  कुस्मयमान  कुस्मयितव्य  कुस्मित  कुहक  कुहनीय  कुहयमान  कुहयितव्य  कुहित  कूजक  कूजनीय  कूजित  कूजितव्य  कूटक  कूटनीय  कूटयमान  कूटयितव्य  कूटित  कूणक  कूणनीय  कूणयमान  कूणयितव्य  कूणित  कूत  कूप  कूर्दक  कूर्दनीय  कूर्दमान  कूर्दित  कूर्दितव्य  कूर्म  कूलक  कूलनीय  कूलित  कूलितव्य  कृकर  कृडनीय  कृडित  कृडितव्य  कृणान  कृण्वक  कृण्वनीय  कृण्वान  कृण्वित  कृण्वितव्य  कृत  कृत्त  कृत्य  कृपक  कृपणीय  कृपयमाण  कृपयितव्य  कृपाण  कृपित  कृश  कृषक  कृषमाण  कृष्ट  कृष्ण  कॢपित  कॢप्त  केटक  केटनीय  केटितव्य  केतक  केतनीय  केतयमान  केतयितव्य  केतव्य  केतित  केतितव्य  केदार  केपक  केपनीय  केपमान  केपित  केपितव्य  केलक  केलनीय  केलित  केलितव्य  केवक  केवनीय  केवमान  केवित  केवितव्य  केश  केसर  कैलास  कोक  कोकक  कोकनीय  कोकमान  कोकित  कोकितव्य  कोकिल  कोङ्कण  कोचक  कोचनीय  कोचित  कोचितव्य  कोजक  कोजनीय  कोजितव्य  कोटक  कोटनीय  कोटयमान  कोटयितव्य  कोटर  कोटित  कोडक  कोण  कोणक  कोणनीय  कोणितव्य  कोतव्य  कोथक  कोथनीय  कोथितव्य  कोदक  कोदनीय  कोदयमान  कोदयितव्य  कोदित  कोप  कोपक  कोपनीय  कोपमान  कोपयमान  कोपयितव्य  कोपित  कोपितव्य  कोरक  कोरणीय  कोरितव्य  कोलक  कोलनीय  कोलाहल  कोलिक  कोलित  कोलितव्य  कोश  कोशक  कोशनीय  कोशितव्य  कोषक  कोषणीय  कोषितव्य  कोसक  कोसनीय  कोसितव्य  क्नथनीय  क्नथित  क्नथितव्य  क्नवनीय  क्नवितव्य  क्नसनीय  क्नसितव्य  क्नस्त  क्नाथक  क्नावक  क्नासक  क्नूत  क्नूनान  क्नूयक  क्नूयनीय  क्नूयमान  क्नूयितव्य  क्मरणीय  क्मरित  क्मरितव्य  क्मारक  क्रथनीय  क्रथित  क्रथितव्य  क्रदनीय  क्रदमान  क्रदित  क्रदितव्य  क्रन्दक  क्रन्दनीय  क्रन्दमान  क्रन्दित  क्रन्दितव्य  क्रपणीय  क्रपमाण  क्रपित  क्रपितव्य  क्रम  क्रमक  क्रमणीय  क्रमितव्य  क्रय  क्रयणीय  क्रष्टव्य  क्राथक  क्रादक  क्रान्त  क्रापक  क्रायक  क्रीडक  क्रीडनीय  क्रीडित  क्रीडितव्य  क्रीणान  क्रीत  क्रुचित  क्रुञ्चक  क्रुञ्चनीय  क्रुञ्चितव्य  क्रुडनीय  क्रुडित  क्रुडितव्य  क्रुद्ध  क्रुष्ट  क्रेतव्य  क्रोडक  क्रोद्धव्य  क्रोध  क्रोधक  क्रोधन  क्रोधनीय  क्रोश  क्रोशक  क्रोशनीय  क्रोष्टव्य  क्लथनीय  क्लथित  क्लथितव्य  क्लदनीय  क्लदमान  क्लदित  क्लदितव्य  क्लन्दक  क्लन्दनीय  क्लन्दमान  क्लन्दित  क्लन्दितव्य  क्लमक  क्लमनीय  क्लमितव्य  क्लवनीय  क्लवमान  क्लाथक  क्लादक  क्लान्त  क्लापक  क्लापनीय  क्लापयमान  क्लापयितव्य  क्लापित  क्लावक  क्लिन्दक  क्लिन्दनीय  क्लिन्दमान  क्लिन्दित  क्लिन्दितव्य  क्लिन्न  क्लिशित  क्लिश्यमान  क्लिष्ट  क्लीबक  क्लीबनीय  क्लीबमान  क्लीबित  क्लीबितव्य  क्लुत  क्लेत्तव्य  क्लेदक  क्लेदनीय  क्लेदितव्य  क्लेश  क्लेशक  क्लेशनीय  क्लेशमान  क्लेशित  क्लेशितव्य  क्लेष्टव्य  क्लोतव्य  क्वणनीय  क्वणित  क्वणितव्य  क्वथनीय  क्वथित  क्वथितव्य  क्वाणक  क्वाथक  क्शात  क्शातव्य  क्शानीय  क्शायक  क्ष  क्षञ्जक  क्षञ्जनीय  क्षञ्जमान  क्षञ्जयमान  क्षञ्जयितव्य  क्षञ्जित  क्षञ्जितव्य  क्षणनीय  क्षणितव्य  क्षण्वान  क्षत  क्षत्रप  क्षत्रिय  क्षन्तव्य  क्षमक  क्षमणीय  क्षममाण  क्षमितव्य  क्षम्पक  क्षम्पणीय  क्षम्पमाण  क्षम्पयमाण  क्षम्पयितव्य  क्षम्पित  क्षम्पितव्य  क्षय  क्षयणीय  क्षयमाण  क्षयितव्य  क्षयूत  क्षरणीय  क्षरित  क्षरितव्य  क्षवणीय  क्षवितव्य  क्षाणक  क्षाणीय  क्षातव्य  क्षान्त  क्षापक  क्षापणीय  क्षापयमाण  क्षापयितव्य  क्षापित  क्षाम  क्षायक  क्षारक  क्षालक  क्षालनीय  क्षालयमान  क्षालयितव्य  क्षालित  क्षावक  क्षित  क्षिपमाण  क्षिप्त  क्षियित  क्षीजक  क्षीजनीय  क्षीजित  क्षीजितव्य  क्षीण  क्षीत  क्षीब  क्षीबक  क्षीबणीय  क्षीबमाण  क्षीबितव्य  क्षीवक  क्षीवणीय  क्षीवमाण  क्षीवित  क्षीवितव्य  क्षुण्ण  क्षुत  क्षुधित  क्षुन्दान  क्षुब्ध  क्षुभित  क्षुरित  क्षेणक  क्षेणनीय  क्षेणितव्य  क्षेण्वान  क्षेतव्य  क्षेपक  क्षेपणीय  क्षेप्तव्य  क्षेवक  क्षेवणीय  क्षेवितव्य  क्षोटक  क्षोटनीय  क्षोटयमान  क्षोटयितव्य  क्षोटित  क्षोत्तव्य  क्षोदक  क्षोदनीय  क्षोद्धव्य  क्षोधक  क्षोधनीय  क्षोभ  क्षोभक  क्षोभणीय  क्षोभमाण  क्षोभित  क्षोभितव्य  क्षोरक  क्षोरणीय  क्षोरित  क्षोरितव्य  क्षौर  क्ष्णवनीय  क्ष्णवितव्य  क्ष्णावक  क्ष्णुत  क्ष्मात  क्ष्मायक  क्ष्मायणीय  क्ष्मायमाण  क्ष्मायितव्य  क्ष्मीलक  क्ष्मीलनीय  क्ष्मीलित  क्ष्मीलितव्य  क्ष्यूत  क्ष्विण्ण  क्ष्वेदक  क्ष्वेदनीय  क्ष्वेदमान  क्ष्वेदित  क्ष्वेदितव्य  क्ष्वेलक  क्ष्वेलनीय  क्ष्वेलित  क्ष्वेलितव्य  खकार  खग  खचनीय  खचित  खचितव्य  खजनीय  खजित  खजितव्य  खञ्जक  खञ्जनीय  खञ्जित  खञ्जितव्य  खटनीय  खटित  खटितव्य  खट्टक  खट्टनीय  खट्टयमान  खट्टयितव्य  खट्टित  खड्ग  खण्ड  खण्डक  खण्डनीय  खण्डमान  खण्डयमान  खण्डयितव्य  खण्डित  खण्डितव्य  खदनीय  खदित  खदितव्य  खननीय  खनमान  खनितव्य  खर  खर्जक  खर्जनीय  खर्जित  खर्जितव्य  खर्दक  खर्दनीय  खर्दित  खर्दितव्य  खर्बक  खर्बणीय  खर्बित  खर्बितव्य  खर्वक  खर्वणीय  खर्वित  खर्वितव्य  खलनीय  खलित  खलितव्य  खवनीय  खवमान  खवित  खवितव्य  खश  खषणीय  खषित  खषितव्य  खाचक  खाजक  खाटक  खाडक  खाडनीय  खाडयमान  खाडयितव्य  खाडित  खात  खातव्य  खादक  खादनीय  खादित  खादितव्य  खाद्य  खानक  खानीय  खायक  खालक  खावक  खाषक  खिटित  खिद्यमान  खिन्दान  खिन्न  खिल  खुक्त  खुडनीय  खुडित  खुडितव्य  खुण्डक  खुण्डनीय  खुण्डमान  खुण्डयमान  खुण्डयितव्य  खुण्डित  खुण्डितव्य  खुत  खुर  खुरित  खुर्दक  खुर्दनीय  खुर्दमान  खुर्दित  खुर्दितव्य  खेटक  खेटनीय  खेटयमान  खेटयितव्य  खेटित  खेटितव्य  खेडक  खेडनीय  खेडयमान  खेडयितव्य  खेडित  खेत्तव्य  खेदक  खेदनीय  खेलक  खेलनीय  खेलित  खेलितव्य  खेवक  खेवनीय  खेवमान  खेवित  खेवितव्य  खोजक  खोजनीय  खोजितव्य  खोटक  खोटनीय  खोटयमान  खोटयितव्य  खोटित  खोडक  खोतव्य  खोरक  खोरणीय  खोरित  खोरितव्य  खोलक  खोलनीय  खोलित  खोलितव्य  ख्यात  ख्यातव्य  ख्यानीय  ख्यायक  गकार  गज  गजनीय  गजमुख  गजवदन  गजानन  गजित  गजितव्य  गञ्ज  गञ्जक  गञ्जनीय  गञ्जित  गञ्जितव्य  गडनीय  गडित  गडितव्य  गण  गणक  गणयमान  गणयितव्य  गणित  गण्डक  गण्डनीय  गण्डित  गण्डितव्य  गत  गदनीय  गदयमान  गदयितव्य  गदित  गदितव्य  गन्तव्य  गन्ध  गन्धक  गन्धनीय  गन्धयमान  गन्धयितव्य  गन्धर्व  गन्धित  गमनीय  गरणीय  गरितव्य  गरीतव्य  गरुड  गर्जक  गर्जनीय  गर्जयमान  गर्जयितव्य  गर्जित  गर्जितव्य  गर्ढव्य  गर्तव्य  गर्दक  गर्दनीय  गर्दभ  गर्दयमान  गर्दयितव्य  गर्दित  गर्दितव्य  गर्धक  गर्धनीय  गर्धयमान  गर्धयितव्य  गर्धित  गर्धितव्य  गर्बक  गर्बणीय  गर्बित  गर्बितव्य  गर्भ  गर्वक  गर्वणीय  गर्वमाण  गर्वयमाण  गर्वयितव्य  गर्वित  गर्वितव्य  गर्हक  गर्हणीय  गर्हमाण  गर्हयमाण  गर्हयितव्य  गर्हित  गर्हितव्य  गल  गलनीय  गलित  गलितव्य  गलीतव्य  गल्भक  गल्भनीय  गल्भमान  गल्भित  गल्भितव्य  गल्हक  गल्हनीय  गल्हमान  गल्हित  गल्हितव्य  गवनीय  गवमान  गवेषक  गवेषणीय  गवेषयमाण  गवेषयितव्य  गवेषित  गव्य  गाजक  गाजनीय  गाजयमान  गाजयितव्य  गाजित  गाडक  गाढ  गाढव्य  गाणक  गाणनीय  गातव्य  गाथ  गादक  गादनीय  गाधक  गाधनीय  गाधमान  गाधित  गाधितव्य  गान  गानीय  गामक  गायक  गारक  गारणीय  गारयमाण  गारयितव्य  गारित  गार्जर  गालक  गालनीय  गालयमान  गालयितव्य  गालित  गावक  गाहक  गाहनीय  गाहमान  गाहितव्य  गीत  गीर्ण  गुच्छ  गुजनीय  गुजित  गुजितव्य  गुञ्जक  गुञ्जनीय  गुञ्जित  गुञ्जितव्य  गुडनीय  गुडित  गुडितव्य  गुण  गुणक  गुणनीय  गुणयमान  गुणयितव्य  गुणित  गुण्ठक  गुण्ठनीय  गुण्ठमान  गुण्ठयमान  गुण्ठयितव्य  गुण्ठित  गुण्ठितव्य  गुण्डक  गुण्डनीय  गुण्डमान  गुण्डयमान  गुण्डयितव्य  गुण्डित  गुण्डितव्य  गुत  गुतव्य  गुद  गुदित  गुधित  गुपित  गुप्त  गुफित  गुम्फक  गुम्फनीय  गुम्फितव्य  गुरणीय  गुरमाण  गुरितव्य  गुर्दक  गुर्दनीय  गुर्दमान  गुर्दित  गुर्दितव्य  गुवनीय  गूढ  गूथ  गून  गूरक  गूरणीय  गूरयमाण  गूरयितव्य  गूरित  गूरितव्य  गूर्ण  गूर्दक  गूर्दनीय  गूर्दयमान  गूर्दयितव्य  गूर्दित  गूर्यमाण  गूर्वक  गूर्वणीय  गूर्वितव्य  गूहक  गूहनीय  गूहमान  गूहितव्य  गृजित  गृञ्जक  गृञ्जनीय  गृञ्जित  गृञ्जितव्य  गृढ  गृत  गृद्ध  गृध्र  गृह  गृहक  गृहणीय  गृहयमाण  गृहयितव्य  गृहस्थ  गृहित  गृहीत  गृह्णान  गृह्य  गेत  गेतव्य  गेपक  गेपनीय  गेपमान  गेपित  गेपितव्य  गेवक  गेवनीय  गेवमान  गेवित  गेवितव्य  गेषक  गेषणीय  गेषमाण  गेषित  गेषितव्य  गोजक  गोजनीय  गोजित  गोजितव्य  गोडक  गोढव्य  गोतव्य  गोत्र  गोदक  गोदनीय  गोदमान  गोदित  गोदितव्य  गोधक  गोधनीय  गोधितव्य  गोधूम  गोपक  गोपनीय  गोपमान  गोपयमान  गोपयितव्य  गोपायक  गोपायनीय  गोपायित  गोपायितव्य  गोपाल  गोपित  गोपितव्य  गोप्तव्य  गोफक  गोफनीय  गोफितव्य  गोमक  गोमनीय  गोमयमान  गोमयितव्य  गोमित  गोरक  गोलोक  गोविन्द  गोष्टक  गोष्टनीय  गोष्टमान  गोष्टित  गोष्टितव्य  गोष्ठ  गौड  गौर  ग्रथित  ग्रन्थक  ग्रन्थनीय  ग्रन्थमान  ग्रन्थयमान  ग्रन्थयितव्य  ग्रन्थालय  ग्रन्थित  ग्रन्थितव्य  ग्रसनीय  ग्रसमान  ग्रसित  ग्रसितव्य  ग्रस्त  ग्रह  ग्रहणीय  ग्रहीतव्य  ग्राम  ग्रामक  ग्रामणीय  ग्रामयमाण  ग्रामयितव्य  ग्रामित  ग्रासक  ग्रासनीय  ग्रासयमान  ग्रासयितव्य  ग्रासित  ग्राहक  ग्रीष्म  ग्रुक्त  ग्रोचक  ग्रोचनीय  ग्रोचितव्य  ग्लसनीय  ग्लसमान  ग्लसितव्य  ग्लस्त  ग्लहनीय  ग्लहमान  ग्लहित  ग्लहितव्य  ग्लातव्य  ग्लान  ग्लानीय  ग्लायक  ग्लासक  ग्लाहक  ग्लुक्त  ग्लुञ्चक  ग्लुञ्चनीय  ग्लुञ्चितव्य  ग्लेपक  ग्लेपनीय  ग्लेपमान  ग्लेपित  ग्लेपितव्य  ग्लेवक  ग्लेवनीय  ग्लेवमान  ग्लेवित  ग्लेवितव्य  ग्लेषक  ग्लेषणीय  ग्लेषमाण  ग्लेषित  ग्लेषितव्य  ग्लोचक  ग्लोचनीय  ग्लोचितव्य  घकार  घग्घक  घग्घनीय  घग्घित  घग्घितव्य  घघनीय  घघित  घघितव्य  घट  घटक  घटनीय  घटमान  घटित  घटितव्य  घट्ट  घट्टक  घट्टनीय  घट्टमान  घट्टयमान  घट्टयितव्य  घट्टित  घट्टितव्य  घण्टक  घण्टनीय  घण्टमान  घण्टयमान  घण्टयितव्य  घण्टित  घण्टितव्य  घरणीय  घर्णक  घर्णनीय  घर्णितव्य  घर्ण्वान  घर्तव्य  घर्म  घर्षक  घर्षणीय  घर्षितव्य  घवनीय  घवमान  घवितव्य  घषणीय  घषमाण  घषित  घषितव्य  घसनीय  घस्त  घस्तव्य  घाघक  घाटक  घाटनीय  घाटयमान  घाटयितव्य  घाटित  घात  घातक  घारक  घारणीय  घारयमाण  घारयितव्य  घारित  घावक  घाषक  घास  घासक  घिण्णक  घिण्णनीय  घिण्णमान  घिण्णित  घिण्णितव्य  घुंषक  घुंषणीय  घुंषमाण  घुंष्ट  घुंष्टव्य  घुटनीय  घुटित  घुटितव्य  घुणाक्षरन्याय  घुणित  घुण्णक  घुण्णनीय  घुण्णमान  घुण्णित  घुण्णितव्य  घुत  घुरित  घुष्ट  घूक  घूरक  घूरणीय  घूरितव्य  घूर्ण  घूर्णक  घूर्णनीय  घूर्णमान  घूर्णित  घूर्णितव्य  घूर्यमाण  घृण  घृण्णक  घृण्णनीय  घृण्णमान  घृण्णित  घृण्णितव्य  घृत  घृष्ट  घोट  घोटक  घोटनीय  घोटमान  घोटित  घोटितव्य  घोणक  घोणनीय  घोणमान  घोणित  घोणितव्य  घोर  घोरक  घोरणीय  घोरितव्य  घोष  घोषक  घोषणीय  घोषयमाण  घोषयितव्य  घोषित  घोषितव्य  घ्राण  घ्राणीय  घ्रात  घ्रातव्य  घ्रायक  ङकार  ङवनीय  ङवमान  ङावक  ङुत  ङोतव्य  चकनीय  चकमान  चकार  चकासक  चकासनीय  चकासित  चकासितव्य  चकित  चकितव्य  चकोर  चक्कक  चक्कनीय  चक्कयमान  चक्कयितव्य  चक्कित  चक्त  चक्रधर  चक्रवाक  चक्रवात  चक्रवाल  चक्षाण  चञ्चक  चञ्चनीय  चञ्चितव्य  चटक  चटनीय  चटित  चटितव्य  चणनीय  चणित  चणितव्य  चण्डक  चण्डनीय  चण्डमान  चण्डयमान  चण्डयितव्य  चण्डाल  चण्डित  चण्डितव्य  चतनीय  चतमान  चतित  चतितव्य  चतुर  चतुरङ्ग  चदनीय  चदमान  चदित  चदितव्य  चननीय  चनित  चनितव्य  चन्दक  चन्दन  चन्दनवृक्ष  चन्दनीय  चन्दित  चन्दितव्य  चन्द्र  चन्द्रगुप्त  चपनीय  चपित  चपितव्य  चमक  चमनीय  चमस  चमितव्य  चम्पक  चम्पनीय  चम्पमान  चम्पयमान  चम्पयितव्य  चम्पित  चम्पितव्य  चयनीय  चयमान  चययमान  चययितव्य  चयित  चयितव्य  चरण  चरणीय  चरित  चरितव्य  चर्चक  चर्चनीय  चर्चयमान  चर्चयितव्य  चर्चित  चर्चितव्य  चर्तक  चर्तनीय  चर्तितव्य  चर्पक  चर्पणीय  चर्पमाण  चर्पयमाण  चर्पयितव्य  चर्पित  चर्पितव्य  चर्बक  चर्बणीय  चर्बित  चर्बितव्य  चर्वक  चर्वणीय  चर्वित  चर्वितव्य  चलनीय  चलित  चलितव्य  चषक  चषणीय  चषमाण  चषित  चषितव्य  चहक  चहनीय  चहयमान  चहयितव्य  चहित  चहितव्य  चाकक  चाटक  चाटनीय  चाटयमान  चाटयितव्य  चाटित  चाणक  चातक  चादक  चानक  चाननीय  चानयमान  चानयितव्य  चानित  चान्त  चाप  चापक  चापनीय  चापयमान  चापयितव्य  चापित  चायक  चायनीय  चायमान  चाययमान  चाययितव्य  चायित  चायितव्य  चारक  चारणीय  चारयमाण  चारयितव्य  चारित  चालक  चालनीय  चालयमान  चालयितव्य  चालित  चाषक  चाहक  चाहनीय  चिकित्सक  चिकित्सालय  चिटित  चित  चित्त  चित्रक  चित्रगुप्त  चित्रणीय  चित्रमाण  चित्रयमाण  चित्रयितव्य  चित्रित  चित्रितव्य  चिन्तक  चिन्तनीय  चिन्तमान  चिन्तयमान  चिन्तयितव्य  चिन्तित  चिन्तितव्य  चिन्वान  चियित  चिरयणीय  चिरयितव्य  चिरायक  चिर्यित  चिलित  चिल्ल  चिल्लक  चिल्लनीय  चिल्लित  चिल्लितव्य  चीकक  चीकनीय  चीकमान  चीकयमान  चीकयितव्य  चीकित  चीकितव्य  चीन  चीबक  चीबनीय  चीबमान  चीबित  चीबितव्य  चीभक  चीभनीय  चीभमान  चीभित  चीभितव्य  चीवक  चीवनीय  चीवमान  चीवयमान  चीवयितव्य  चीवित  चीवितव्य  चुक्कक  चुक्कनीय  चुक्कयमान  चुक्कयितव्य  चुक्कित  चुचक  चुचनीय  चुचित  चुचितव्य  चुटनीय  चुटित  चुटितव्य  चुट्टक  चुट्टनीय  चुट्टयमान  चुट्टयितव्य  चुट्टित  चुडनीय  चुडित  चुडितव्य  चुड्डक  चुड्डनीय  चुड्डित  चुड्डितव्य  चुण्टक  चुण्टनीय  चुण्टमान  चुण्टयमान  चुण्टयितव्य  चुण्टित  चुण्टितव्य  चुण्डक  चुण्डनीय  चुण्डित  चुण्डितव्य  चुपित  चुम्ब  चुम्बक  चुम्बनीय  चुम्बमान  चुम्बयमान  चुम्बयितव्य  चुम्बित  चुम्बितव्य  चुल्लक  चुल्लनीय  चुल्लित  चुल्लितव्य  चूड  चूरक  चूरणीय  चूरितव्य  चूर्ण  चूर्णक  चूर्णनीय  चूर्णयमान  चूर्णयितव्य  चूर्णित  चूर्यमाण  चूषक  चूषणीय  चूषित  चूषितव्य  चृत्त  चृपित  चेटक  चेटनीय  चेटितव्य  चेतक  चेतन  चेतनीय  चेतयमान  चेतयितव्य  चेतव्य  चेतित  चेतितव्य  चेलक  चेलनीय  चेलित  चेलितव्य  चेष्टक  चेष्टनीय  चेष्टमान  चेष्टित  चेष्टितव्य  चैत्य  चोटक  चोटनीय  चोटयमान  चोटयितव्य  चोटित  चोडक  चोदक  चोदनीय  चोदयमान  चोदयितव्य  चोदित  चोपक  चोपनीय  चोपित  चोपितव्य  चोर  चोरक  चोरणीय  चोरयमाण  चोरयितव्य  चोरित  चोल  चोलक  चोलनीय  चोलयमान  चोलयितव्य  चोलित  चौर  च्यवनीय  च्यवमान  च्यावक  च्यावयमान  च्यावयितव्य  च्यावित  च्युत  च्युतित  च्योतक  च्योतनीय  च्योतव्य  च्योतित  च्योतितव्य  छकार  छञ्जक  छञ्जनीय  छञ्जमान  छञ्जयमान  छञ्जयितव्य  छञ्जित  छञ्जितव्य  छत्त्र  छदनीय  छदमान  छदयमान  छदयितव्य  छदित  छदितव्य  छन्दक  छन्दनीय  छन्दमान  छन्दयमान  छन्दयितव्य  छन्दित  छन्दितव्य  छमक  छमनीय  छमितव्य  छर्दक  छर्दनीय  छर्दमान  छर्दयमान  छर्दयितव्य  छर्दित  छर्दितव्य  छर्पक  छर्पणीय  छर्पमाण  छर्पयमाण  छर्पयितव्य  छर्पित  छर्पितव्य  छषणीय  छषमाण  छषित  छषितव्य  छात  छातव्य  छात्र  छादक  छादनीय  छादयमान  छादयितव्य  छादित  छानीय  छान्त  छावक  छाषक  छित  छिद्रक  छिद्रणीय  छिद्रमाण  छिद्रयमाण  छिद्रयितव्य  छिद्रित  छिद्रितव्य  छिन्दान  छिन्न  छुटनीय  छुटित  छुटितव्य  छुडनीय  छुडित  छुडितव्य  छुप्त  छुरणीय  छुरित  छुरितव्य  छृण्ण  छृन्दान  छृपित  छेत्तव्य  छेदक  छेदनीय  छेदयमान  छेदयितव्य  छेदित  छोटक  छोडक  छोपक  छोपनीय  छोप्तव्य  छोरक  जंसक  जंसनीय  जंसमान  जंसयमान  जंसयितव्य  जंसित  जंसितव्य  जकार  जक्षक  जक्षणीय  जक्षित  जक्षितव्य  जगन्नाथ  जग्द्ध  जग्ध  जघन  जङ्गल  जजनीय  जजित  जजितव्य  जञ्जक  जञ्जनीय  जञ्जित  जञ्जितव्य  जटनीय  जटित  जटितव्य  जन  जनक  जननीय  जनपद  जनमेजय  जनित  जनितव्य  जपनीय  जपित  जपितव्य  जब्ध  जमक  जमनीय  जमितव्य  जम्बुल  जम्बुवृक्ष  जम्भ  जम्भक  जम्भनीय  जम्भमान  जम्भयमान  जम्भयितव्य  जम्भित  जम्भितव्य  जय  जयनीय  जयन्त  जयमान  जयितव्य  जरणीय  जरमाण  जरितव्य  जरीतव्य  जर्जक  जर्जनीय  जर्जित  जर्जितव्य  जर्त्सक  जर्त्सनीय  जर्त्सित  जर्त्सितव्य  जल  जलग्रह  जलचर  जलनीय  जलित  जलितव्य  जल्पक  जल्पनीय  जल्पित  जल्पितव्य  जवनीय  जवमान  जषणीय  जषित  जषितव्य  जसनीय  जसमान  जसितव्य  जस्त  जागरणीय  जागरित  जागरितव्य  जागारक  जाङ्गल  जाजक  जाटक  जात  जातव्य  जानीय  जान्त  जापक  जायक  जायमान  जाययमान  जाययितव्य  जायित  जारक  जारणीय  जारयमाण  जारयितव्य  जारित  जालक  जालनीय  जालयमान  जालयितव्य  जालित  जावक  जाषक  जासक  जासनीय  जासयमान  जासयितव्य  जासित  जित  जिन्वक  जिन्वनीय  जिन्वित  जिन्वितव्य  जियित  जिरयणीय  जिरयितव्य  जिरायक  जिर्यित  जिष्ट  जिहान  जीन  जीन्त  जीर्ण  जीव  जीवक  जीवनीय  जीवन्त  जीवित  जीवितव्य  जुङ्गक  जुङ्गनीय  जुङ्गित  जुङ्गितव्य  जुटनीय  जुटित  जुटितव्य  जुडनीय  जुडित  जुडितव्य  जुत  जुतित  जुनित  जुषमाण  जुषित  जुष्ट  जुहुवान  जूरक  जूरणीय  जूरितव्य  जूर्ण  जूर्यमाण  जूषक  जूषणीय  जूषित  जूषितव्य  जृम्भक  जृम्भणीय  जृम्भमाण  जृम्भित  जृम्भितव्य  जेतव्य  जेमक  जेमनीय  जेमितव्य  जेषक  जेषणीय  जेषमाण  जेषित  जेषितव्य  जेहक  जेहनीय  जेहमान  जेहित  जेहितव्य  जोटक  जोडक  जोडनीय  जोडयमान  जोडयितव्य  जोडित  जोडितव्य  जोतक  जोतनीय  जोतमान  जोतव्य  जोतित  जोतितव्य  जोनक  जोननीय  जोनितव्य  जोषक  जोषणीय  जोषमाण  जोषयमाण  जोषयितव्य  जोषित  जोषितव्य  ज्ञपक  ज्ञपनीय  ज्ञपयमान  ज्ञपयितव्य  ज्ञपित  ज्ञात  ज्ञातव्य  ज्ञानीय  ज्ञापक  ज्ञापनीय  ज्ञापयमान  ज्ञापयितव्य  ज्ञापित  ज्ञायक  ज्यवनीय  ज्यवमान  ज्यातव्य  ज्यानीय  ज्यायक  ज्यावक  ज्युत  ज्युतित  ज्योतक  ज्योतनीय  ज्योतव्य  ज्योतित  ज्योतितव्य  ज्योतिष  ज्रयणीय  ज्रयमाण  ज्रयितव्य  ज्रायक  ज्राययमाण  ज्राययितव्य  ज्रायित  ज्रित  ज्रियित  ज्रेतव्य  ज्वर  ज्वरणीय  ज्वरित  ज्वरितव्य  ज्वलनीय  ज्वलित  ज्वलितव्य  ज्वारक  ज्वालक  झंकार  झकार  झटनीय  झटित  झटितव्य  झमक  झमनीय  झमितव्य  झरणीय  झरितव्य  झरीतव्य  झर्झक  झर्झनीय  झर्झित  झर्झितव्य  झर्त्सक  झर्त्सनीय  झर्त्सित  झर्त्सितव्य  झषणीय  झषमाण  झषित  झषितव्य  झाट  झाटक  झान्त  झारक  झाषक  झीर्ण  ञकार  टङ्कक  टङ्कनीय  टङ्कमान  टङ्कयमान  टङ्कयितव्य  टङ्कित  टङ्कितव्य  टलनीय  टलित  टलितव्य  टालक  टिकित  टीकक  टीकनीय  टीकमान  टीकित  टीकितव्य  टेकक  टेकनीय  टेकमान  टेकितव्य  ट्वलनीय  ट्वलित  ट्वलितव्य  ट्वालक  डयनीय  डयमान  डयित  डयितव्य  डापक  डापनीय  डापयमान  डापयितव्य  डापित  डायक  डिपनीय  डिपित  डिपितव्य  डियित  डीत  डीन  डीयमान  डेतव्य  डेपक  डेपनीय  डेपयमान  डेपयितव्य  डेपित  डेपितव्य  ढौकक  ढौकनीय  ढौकमान  ढौकित  ढौकितव्य  तंतुवाय  तंसक  तंसनीय  तंसमान  तंसयमान  तंसयितव्य  तंसित  तंसितव्य  तकनीय  तकित  तकितव्य  तक्त  तक्षक  तक्षणीय  तक्षित  तक्षितव्य  तङ्कक  तङ्कनीय  तङ्कित  तङ्कितव्य  तङ्क्तव्य  तङ्गक  तङ्गनीय  तङ्गित  तङ्गितव्य  तञ्चक  तञ्चनीय  तञ्चितव्य  तट  तटनीय  तटित  तटितव्य  तडनीय  तडमान  तडाग  तडित  तडितव्य  तण्डक  तण्डनीय  तण्डमान  तण्डित  तण्डितव्य  तण्डुल  तत  तत्क्षण  तत्पुरुष  तद्धित  तननीय  तनमान  तनितव्य  तनूज  तन्त्रक  तन्त्रणीय  तन्त्रयमाण  तन्त्रयितव्य  तन्त्रित  तन्वान  तप  तपन  तपनीय  तपमान  तपित  तपितव्य  तप्त  तप्तव्य  तप्यमान  तमक  तमनीय  तमितव्य  तयनीय  तयमान  तयित  तयितव्य  तरंग  तरणीय  तरितव्य  तरीतव्य  तरुण  तर्क  तर्कक  तर्कणीय  तर्कमाण  तर्कयमाण  तर्कयितव्य  तर्कित  तर्कितव्य  तर्जक  तर्जनीय  तर्जयमान  तर्जयितव्य  तर्जित  तर्जितव्य  तर्ढव्य  तर्णक  तर्णनीय  तर्णितव्य  तर्ण्वान  तर्दक  तर्दनीय  तर्दित  तर्दितव्य  तर्पक  तर्पणीय  तर्पमाण  तर्पयमाण  तर्पयितव्य  तर्पित  तर्पितव्य  तर्प्तव्य  तर्फक  तर्फणीय  तर्फितव्य  तर्षक  तर्षणीय  तर्षितव्य  तर्हक  तर्हणीय  तर्हितव्य  तलुन  तल्प  तवनीय  तवितव्य  तष्ट  तष्टव्य  तसनीय  तसितव्य  तस्त  ताकक  ताटक  ताडक  ताडनीय  ताडयमान  ताडयितव्य  ताडित  तात  तान  तानक  ताननीय  तानयमान  तानयितव्य  तानित  तान्त  ताप  तापक  तापनीय  तापयमान  तापयितव्य  तापित  तायक  तायनीय  तायमान  तायित  तायितव्य  तार  तारक  तार्किक  ताल  तालक  तालनीय  तालयमान  तालयितव्य  तालित  तावक  तासक  तिकित  तिगित  तिजित  तित्तिर  तिप्त  तिमित  तिल  तिलक  तिलित  तिल्लक  तिल्लनीय  तिल्लित  तिल्लितव्य  तीकक  तीकनीय  तीकमान  तीकित  तीकितव्य  तीमक  तीमनीय  तीमित  तीमितव्य  तीर  तीरक  तीरणीय  तीरयमाण  तीरयितव्य  तीरित  तीर्ण  तीवक  तीवनीय  तीवित  तीवितव्य  तुङ्ग  तुजित  तुञ्जक  तुञ्जनीय  तुञ्जमान  तुञ्जयमान  तुञ्जयितव्य  तुञ्जित  तुञ्जितव्य  तुटनीय  तुटित  तुटितव्य  तुडनीय  तुडित  तुडितव्य  तुणित  तुण्डक  तुण्डनीय  तुण्डमान  तुण्डयमान  तुण्डयितव्य  तुण्डित  तुण्डितव्य  तुत  तुत्थक  तुत्थनीय  तुत्थमान  तुत्थयमान  तुत्थयितव्य  तुत्थित  तुत्थितव्य  तुदमान  तुन्न  तुपित  तुफित  तुभित  तुम्पक  तुम्पनीय  तुम्पितव्य  तुम्फक  तुम्फनीय  तुम्फितव्य  तुम्बक  तुम्बनीय  तुम्बमान  तुम्बयमान  तुम्बयितव्य  तुम्बित  तुम्बितव्य  तुरित  तुर्वयणीय  तुर्वयितव्य  तुर्वायक  तुर्वियित  तुष्ट  तुसित  तुहित  तूडक  तूडनीय  तूडित  तूडितव्य  तूणक  तूणनीय  तूणयमान  तूणयितव्य  तूणित  तूरक  तूरणीय  तूरितव्य  तूर्ण  तूर्यमाण  तूलक  तूलनीय  तूलित  तूलितव्य  तूषक  तूषणीय  तूषित  तूषितव्य  तृंहक  तृंहणीय  तृंहितव्य  तृक्षक  तृक्षणीय  तृक्षित  तृक्षितव्य  तृढ  तृण्ढव्य  तृण्ण  तृत  तृन्दान  तृपित  तृप्त  तृफित  तृम्पक  तृम्पणीय  तृम्पितव्य  तृम्फक  तृम्फणीय  तृम्फितव्य  तृषित  तृहित  तेकक  तेकनीय  तेकमान  तेकितव्य  तेगक  तेगनीय  तेगितव्य  तेजक  तेजनीय  तेजमान  तेजयमान  तेजयितव्य  तेजित  तेजितव्य  तेपक  तेपनीय  तेपमान  तेपित  तेपितव्य  तेप्तव्य  तेमक  तेमनीय  तेमितव्य  तेलक  तेलनीय  तेलयमान  तेलयितव्य  तेलित  तेलितव्य  तेवक  तेवनीय  तेवमान  तेवित  तेवितव्य  तोजक  तोजनीय  तोजयमान  तोजयितव्य  तोजित  तोजितव्य  तोटक  तोडक  तोडनीय  तोडित  तोडितव्य  तोणक  तोणनीय  तोणितव्य  तोत्तव्य  तोदक  तोदनीय  तोपक  तोपनीय  तोपित  तोपितव्य  तोफक  तोफनीय  तोफित  तोफितव्य  तोभक  तोभनीय  तोभमान  तोभित  तोभितव्य  तोयकण  तोरक  तोरणीय  तोरित  तोरितव्य  तोलक  तोलनीय  तोलयमान  तोलयितव्य  तोलित  तोषक  तोषणीय  तोष्टव्य  तोसक  तोसनीय  तोसित  तोसितव्य  तोहक  तोहनीय  तोहित  तोहितव्य  त्यक्त  त्यक्तव्य  त्यजनीय  त्याग  त्याजक  त्रंसक  त्रंसनीय  त्रंसमान  त्रंसयमान  त्रंसयितव्य  त्रंसित  त्रंसितव्य  त्रक्षक  त्रक्षणीय  त्रक्षित  त्रक्षितव्य  त्रखणीय  त्रखित  त्रखितव्य  त्रङ्कक  त्रङ्कणीय  त्रङ्कमाण  त्रङ्कित  त्रङ्कितव्य  त्रङ्गक  त्रङ्गणीय  त्रङ्गित  त्रङ्गितव्य  त्रन्दक  त्रन्दनीय  त्रन्दित  त्रन्दितव्य  त्रपणीय  त्रपमाण  त्रपितव्य  त्रप्त  त्रप्तव्य  त्रसनीय  त्रसितव्य  त्रस्त  त्राखक  त्राण  त्राणीय  त्रात  त्रातव्य  त्रापक  त्रायक  त्रायमाण  त्रासक  त्रासनीय  त्रासयमान  त्रासयितव्य  त्रासित  त्रिङ्खक  त्रिङ्खणीय  त्रिङ्खित  त्रिङ्खितव्य  त्रिपाद  त्रुटनीय  त्रुटित  त्रुटितव्य  त्रुपित  त्रुफित  त्रुम्पक  त्रुम्पणीय  त्रुम्पितव्य  त्रुम्फक  त्रुम्फणीय  त्रुम्फितव्य  त्रोटक  त्रोटनीय  त्रोटयमान  त्रोटयितव्य  त्रोटित  त्रोपक  त्रोपणीय  त्रोपित  त्रोपितव्य  त्रोफक  त्रोफणीय  त्रोफित  त्रोफितव्य  त्रौकक  त्रौकणीय  त्रौकमाण  त्रौकित  त्रौकितव्य  त्वक्त  त्वक्षक  त्वक्षणीय  त्वक्षितव्य  त्वङ्गक  त्वङ्गनीय  त्वङ्गित  त्वङ्गितव्य  त्वचनीय  त्वचित  त्वचितव्य  त्वञ्चक  त्वञ्चनीय  त्वञ्चितव्य  त्वरणीय  त्वरमाण  त्वरित  त्वरितव्य  त्वष्ट  त्वष्टव्य  त्वाचक  त्वारक  त्विषित  त्वेषक  त्वेषणीय  त्वेषमाण  त्वेषितव्य  त्सरणीय  त्सरित  त्सरितव्य  त्सारक  थङ्कक  थङ्कनीय  थङ्कित  थङ्कितव्य  थुडनीय  थुडित  थुडितव्य  थुर्वयणीय  थुर्वयितव्य  थुर्वायक  थुर्वियित  थोडक  दंशक  दंशनीय  दंशमान  दंशयमान  दंशयितव्य  दंशित  दंशितव्य  दंष्टव्य  दंसक  दंसनीय  दंसमान  दंसयमान  दंसयितव्य  दंसित  दंसितव्य  दक्षक  दक्षणीय  दक्षमाण  दक्षिण  दक्षित  दक्षितव्य  दग्ध  दग्धव्य  दघनीय  दघित  दघितव्य  दङ्घक  दङ्घनीय  दङ्घित  दङ्घितव्य  दण्ड  दण्डक  दण्डनीय  दण्डमान  दण्डयमान  दण्डयितव्य  दण्डित  दण्डितव्य  दत्त  ददनीय  ददमान  ददान  ददित  ददितव्य  दधनीय  दधमान  दधान  दधित  दधितव्य  दब्ध  दम  दमक  दमनीय  दमितव्य  दम्भक  दम्भनीय  दम्भितव्य  दयनीय  दयमान  दयित  दयितव्य  दरणीय  दरद  दरितव्य  दरिद्रणीय  दरिद्रायक  दरिद्रित  दरिद्रितव्य  दरीतव्य  दर्तव्य  दर्पक  दर्पण  दर्पणीय  दर्पमाण  दर्पयमाण  दर्पयितव्य  दर्पित  दर्पितव्य  दर्प्तव्य  दर्फक  दर्फणीय  दर्फितव्य  दर्भ  दर्भक  दर्भणीय  दर्भमाण  दर्भयमाण  दर्भयितव्य  दर्भित  दर्भितव्य  दर्शक  दर्शनीय  दर्शपूर्णमास  दर्हक  दर्हणीय  दर्हितव्य  दलनीय  दलमान  दलित  दलितव्य  दवनीय  दवितव्य  दशरथ  दष्ट  दसनीय  दसितव्य  दस्त  दहनीय  दाघक  दात  दातव्य  दादक  दाधक  दानक  दाननीय  दानमान  दानव  दानित  दानितव्य  दानीय  दान्त  दायक  दारक  दालक  दालनीय  दालयमान  दालयितव्य  दालित  दावक  दाशक  दाशनीय  दाशमान  दाशित  दाशितव्य  दास  दासक  दासनीय  दासमान  दासयमान  दासयितव्य  दासित  दासितव्य  दाहक  दिग्ध  दिग्नाग  दित  दिन  दिन्वक  दिन्वनीय  दिन्वित  दिन्वितव्य  दिवस  दिविज  दिव्य  दिशमान  दिष्ट  दिहान  दीक्षक  दीक्षणीय  दीक्षमाण  दीक्षित  दीक्षितव्य  दीधायक  दीधित  दीधितव्य  दीध्यनीय  दीध्यान  दीन  दीपक  दीपनीय  दीपितव्य  दीप्त  दीप्यमान  दीयमान  दीर्घ  दीर्ण  दुःखक  दुःखनीय  दुःखयमान  दुःखयितव्य  दुःखित  दुःस्वप्न  दुग्ध  दुत  दुर्ग  दुर्जन  दुर्बल  दुष्ट  दुहान  दुहित  दूत  दून  दूयमान  दूरदर्शन  दूर्ण  दूर्वक  दूर्वणीय  दूर्वितव्य  दृंहक  दृंहणीय  दृंहित  दृंहितव्य  दृकाण  दृढ  दृत  दृपित  दृप्त  दृफित  दृब्ध  दृभित  दृम्पक  दृम्पणीय  दृम्पितव्य  दृम्फक  दृम्फणीय  दृम्फितव्य  दृश्य  दृष्ट  दृहित  देग्धव्य  देतव्य  देव  देवक  देवन  देवनीय  देवपुत्र  देवमान  देवयज्ञ  देवयमान  देवयितव्य  देवर  देवराज  देवालय  देवित  देवितव्य  देश  देशक  देशनीय  देष्टव्य  देह  देहक  देहनीय  दोग्धव्य  दोतव्य  दोलक  दोलनीय  दोलयमान  दोलयितव्य  दोलित  दोष  दोषक  दोषणीय  दोष्टव्य  दोह  दोहक  दोहनीय  दोहित  दोहितव्य  द्यवनीय  द्यातव्य  द्यान  द्यानीय  द्यायक  द्यावक  द्युत  द्युतित  द्यूत  द्यून  द्योतक  द्योतनीय  द्योतमान  द्योतव्य  द्योतित  द्योतितव्य  द्रप्तव्य  द्रमक  द्रमणीय  द्रमित  द्रमितव्य  द्रव  द्रवणीय  द्रविड  द्रवितव्य  द्रष्टव्य  द्राखक  द्राखणीय  द्राखित  द्राखितव्य  द्राघक  द्राघणीय  द्राघमाण  द्राघित  द्राघितव्य  द्राङ्क्षक  द्राङ्क्षणीय  द्राङ्क्षित  द्राङ्क्षितव्य  द्राडक  द्राडनीय  द्राडमान  द्राडित  द्राडितव्य  द्राण  द्राणीय  द्रातव्य  द्रायक  द्रावक  द्राविड  द्राहक  द्राहणीय  द्राहमाण  द्राहित  द्राहितव्य  द्रियमाण  द्रुग्ध  द्रुणित  द्रुत  द्रुम  द्रूढ  द्रूणान  द्रूत  द्रेकक  द्रेकणीय  द्रेकमाण  द्रेकित  द्रेकितव्य  द्रोग्धव्य  द्रोढव्य  द्रोण  द्रोणक  द्रोणनीय  द्रोणितव्य  द्रोतव्य  द्रोह  द्रोहक  द्रोहणीय  द्रोहितव्य  द्वंद्व  द्वरणीय  द्वर्तव्य  द्वारक  द्वारपाल  द्वितीय  द्विषाण  द्विष्ट  द्वीप  द्वृत  द्वेष  द्वेषक  द्वेषणीय  द्वेष्टव्य  धक्कक  धक्कनीय  धक्कयमान  धक्कयितव्य  धक्कित  धणनीय  धणित  धणितव्य  धनञ्जय  धननीय  धनिक  धनित  धनितव्य  धन्य  धन्वक  धन्वनीय  धन्वित  धन्वितव्य  धयनीय  धरण  धरणीय  धरमाण  धरितव्य  धरीतव्य  धर्जक  धर्जनीय  धर्जितव्य  धर्तव्य  धर्म  धर्षक  धर्षणीय  धर्षमाण  धर्षयमाण  धर्षयितव्य  धर्षित  धर्षितव्य  धवनीय  धवमान  धवितव्य  धाणक  धातव्य  धानक  धानीय  धायक  धारक  धावक  धावनीय  धावमान  धावयमान  धावयितव्य  धावित  धावितव्य  धिक्षक  धिक्षणीय  धिक्षमाण  धिक्षित  धिक्षितव्य  धित  धिन्वक  धिन्वनीय  धिन्वित  धिन्वितव्य  धिषित  धीत  धीन  धीयमान  धीर  धीर्ण  धीवर  धुक्षक  धुक्षणीय  धुक्षमाण  धुक्षित  धुक्षितव्य  धुत  धुनान  धुन्वान  धुवनीय  धुवितव्य  धूत  धून  धून्वान  धूपक  धूपनीय  धूपमान  धूपयमान  धूपयितव्य  धूपायक  धूपायनीय  धूपायित  धूपायितव्य  धूपित  धूपितव्य  धूम  धूरयणीय  धूरयितव्य  धूरायक  धूरीयमाण  धूर्ण  धूर्त  धूर्यित  धूर्वक  धूर्वणीय  धूर्वितव्य  धूशक  धूशनीय  धूशयमान  धूशयितव्य  धूशित  धूषक  धूषणीय  धूषयमाण  धूषयितव्य  धूषित  धूसक  धूसनीय  धूसयमान  धूसयितव्य  धूसित  धृजित  धृञ्जक  धृञ्जनीय  धृञ्जित  धृञ्जितव्य  धृत  धृषित  धृष्ट  धेतव्य  धेपक  धेपनीय  धेपमान  धेपित  धेपितव्य  धेषक  धेषणीय  धेषितव्य  धोतव्य  धोरक  धोरणीय  धोरित  धोरितव्य  धौत  ध्माङ्क्षक  ध्माङ्क्षणीय  ध्माङ्क्षित  ध्माङ्क्षितव्य  ध्मात  ध्मातव्य  ध्मानीय  ध्मायक  ध्यात  ध्यातव्य  ध्यानयोग  ध्यानीय  ध्यायक  ध्रजनीय  ध्रजित  ध्रजितव्य  ध्रञ्जक  ध्रञ्जनीय  ध्रञ्जित  ध्रञ्जितव्य  ध्रणनीय  ध्रणित  ध्रणितव्य  ध्रवणीय  ध्रसनीय  ध्रसमान  ध्रसितव्य  ध्रस्त  ध्राखक  ध्राखणीय  ध्राखित  ध्राखितव्य  ध्राघक  ध्राघणीय  ध्राघमाण  ध्राघित  ध्राघितव्य  ध्राङ्क्षक  ध्राङ्क्षणीय  ध्राङ्क्षित  ध्राङ्क्षितव्य  ध्राजक  ध्राडक  ध्राडनीय  ध्राडमान  ध्राडित  ध्राडितव्य  ध्राण  ध्राणक  ध्राणीय  ध्रातव्य  ध्रायक  ध्रावक  ध्रासक  ध्रासनीय  ध्रासयमान  ध्रासयितव्य  ध्रासित  ध्रिजित  ध्रियमाण  ध्रुत  ध्रुतव्य  ध्रुव  ध्रुवणीय  ध्रेकक  ध्रेकणीय  ध्रेकमाण  ध्रेकित  ध्रेकितव्य  ध्रेजक  ध्रेजनीय  ध्रेजितव्य  ध्रोतव्य  ध्वंसक  ध्वंसनीय  ध्वंसमान  ध्वंसितव्य  ध्वज  ध्वजनीय  ध्वजित  ध्वजितव्य  ध्वञ्जक  ध्वञ्जनीय  ध्वञ्जित  ध्वञ्जितव्य  ध्वणनीय  ध्वणित  ध्वणितव्य  ध्वननीय  ध्वनयमान  ध्वनयितव्य  ध्वनित  ध्वनितव्य  ध्वरणीय  ध्वर्तव्य  ध्वस्त  ध्वाङ्क्षक  ध्वाङ्क्षणीय  ध्वाङ्क्षित  ध्वाङ्क्षितव्य  ध्वाजक  ध्वाणक  ध्वानक  ध्वाननीय  ध्वान्त  ध्वारक  ध्वृत  नंदक  नंष्टव्य  नक्कक  नक्कनीय  नक्कयमान  नक्कयितव्य  नक्कित  नक्र  नक्षक  नक्षणीय  नक्षित  नक्षितव्य  नख  नखनीय  नखित  नखितव्य  नग्न  नङ्खक  नङ्खनीय  नङ्खित  नङ्खितव्य  नट  नटनीय  नटमान  नटित  नटितव्य  नड  नडनीय  नडमान  नडित  नडितव्य  नत  नदनीय  नदित  नदितव्य  नद्ध  नद्धव्य  नन्तव्य  नन्दक  नन्दनीय  नन्दित  नन्दितव्य  नभनीय  नभमान  नभित  नभितव्य  नमनीय  नयनीय  नयमान  नयित  नयितव्य  नर  नरक  नरणीय  नरलोक  नरसिंह  नरितव्य  नरीतव्य  नर्त  नर्तक  नर्तनीय  नर्तितव्य  नर्दक  नर्दनीय  नर्दित  नर्दितव्य  नल  नलनीय  नलमान  नलित  नलितव्य  नव  नवनीय  नवितव्य  नशनीय  नशितव्य  नष्ट  नष्टचन्द्र  नस  नसनीय  नसमान  नसित  नसितव्य  नहनीय  नह्यमान  नाखक  नाग  नाचिकेत  नाटक  नाटनीय  नाटयमान  नाटयितव्य  नाटित  नाडक  नाडनीय  नाडयमान  नाडयितव्य  नाडित  नाथ  नाथक  नाथनीय  नाथमान  नाथित  नाथितव्य  नाद  नादक  नाधक  नाधनीय  नाधमान  नाधित  नाधितव्य  नाभक  नामक  नामकरण  नायक  नारक  नारङ्ग  नारद  नारिकेल  नालक  नालनीय  नालयमान  नालयितव्य  नालित  नावक  नाश  नाशक  नासक  नासनीय  नासमान  नासित  नासितव्य  नास्तिक  नाहक  निंसक  निंसनीय  निंसान  निंसित  निंसितव्य  निक्त  निक्षक  निक्षणीय  निक्षित  निक्षितव्य  निगम  निचय  निञ्जक  निञ्जनीय  निञ्जान  निञ्जित  निञ्जितव्य  निदित  निन्दक  निन्दनीय  निन्दित  निन्दितव्य  निन्वक  निन्वनीय  निन्वित  निन्वितव्य  निपात  नियम  नियोग  निरामय  निर्णय  निर्देश  निर्यास  निर्वाहक  निलय  निलित  निवास  निवासक  निवासनीय  निवासयमान  निवासयितव्य  निवासित  निवेश  निशित  निष्क  निष्कक  निष्कणीय  निष्कयमाण  निष्कयितव्य  निष्कित  निष्ट  निसर्ग  नीचामेढ्र  नीत  नीर्ण  नीलक  नीलनीय  नीलित  नीलितव्य  नीवक  नीवनीय  नीवित  नीवितव्य  नुत  नुत्त  नुदमान  नुन्न  नुवनीय  नुवितव्य  नूत  नृत्त  नृप  नेक्तव्य  नेजक  नेजनीय  नेतव्य  नेत्र  नेदक  नेदनीय  नेदमान  नेदित  नेदितव्य  नेनिजान  नेपथ्य  नेपाल  नेलक  नेलनीय  नेलितव्य  नेशक  नेशनीय  नेशितव्य  नेषक  नेषणीय  नेषमाण  नेषित  नेषितव्य  नोत्तव्य  नोदक  नोदनीय  न्यग्रोध  न्याय  पंशक  पंशनीय  पंशमान  पंशयमान  पंशयितव्य  पंशित  पंशितव्य  पंसक  पंसनीय  पंसमान  पंसयमान  पंसयितव्य  पंसित  पंसितव्य  पक्तव्य  पक्व  पक्ष  पक्षक  पक्षणीय  पक्षयमाण  पक्षयितव्य  पक्षित  पक्षितव्य  पङ्क  पचनीय  पचमान  पञ्चक  पञ्चनीय  पञ्चम  पञ्चमान  पञ्चयमान  पञ्चयितव्य  पञ्चित  पञ्चितव्य  पट  पटनीय  पटमान  पटयमान  पटयितव्य  पटल  पटित  पटितव्य  पठनीय  पठित  पठितव्य  पण  पणनीय  पणायक  पणायनीय  पणायमान  पणायित  पणायितव्य  पणित  पणितव्य  पण्डक  पण्डनीय  पण्डमान  पण्डयमान  पण्डयितव्य  पण्डित  पण्डितव्य  पतक  पतनीय  पतमान  पतयमान  पतयितव्य  पतित  पतितव्य  पत्तव्य  पत्रवाहक  पथ  पथनीय  पथिक  पथित  पथितव्य  पदनीय  पदयमान  पदयितव्य  पदार्थ  पदित  पद्म  पद्यमान  पननीय  पनायक  पनायनीय  पनायमान  पनायित  पनायितव्य  पनित  पनितव्य  पन्थक  पन्थनीय  पन्थमान  पन्थयमान  पन्थयितव्य  पन्थित  पन्थितव्य  पन्न  पयनीय  पयमान  पयित  पयितव्य  परणीय  परमेश्वर  पराजय  पराभव  परिचय  परिजन  परिणय  परिणाम  परितव्य  परिमल  परिवर्त  परिवार  परिश्रम  परिस्तोम  परिहास  परीक्षक  परीतव्य  पर्चक  पर्चनीय  पर्चमान  पर्चयमान  पर्चयितव्य  पर्चित  पर्चितव्य  पर्जन्य  पर्डक  पर्डनीय  पर्डितव्य  पर्णक  पर्णनीय  पर्णमान  पर्णयमान  पर्णयितव्य  पर्णित  पर्णितव्य  पर्तव्य  पर्थक  पर्थनीय  पर्थयमान  पर्थयितव्य  पर्थित  पर्दक  पर्दनीय  पर्दमान  पर्दित  पर्दितव्य  पर्पक  पर्पणीय  पर्पित  पर्पितव्य  पर्बक  पर्बणीय  पर्बित  पर्बितव्य  पर्यङ्क  पर्वक  पर्वणीय  पर्वत  पर्वसंग्रह  पर्वित  पर्वितव्य  पर्शान  पर्षक  पर्षणीय  पर्षितव्य  पलक  पलनीय  पलव  पलाल  पलाव  पलित  पलितव्य  पल्यूलक  पल्यूलनीय  पल्यूलयमान  पल्यूलयितव्य  पल्यूलित  पल्लक  पल्लनीय  पल्लित  पल्लितव्य  पवनीय  पवमान  पवित  पवितव्य  पषयमाण  पषयितव्य  पषित  पाक  पाकयज्ञ  पाचक  पाटक  पाटनीय  पाटयमान  पाटयितव्य  पाटित  पाठ  पाठक  पाणक  पाण्डव  पात  पातक  पातनीय  पातव्य  पाथक  पाथनीय  पाथयमान  पाथयितव्य  पाथित  पादक  पादनीय  पादप  पानक  पानीय  पाप  पायक  पारक  पारणीय  पारयमाण  पारयितव्य  पारित  पार्वण  पाल  पालक  पालनीय  पालयमान  पालयितव्य  पालित  पावक  पावन  पाश  पाशक  पाशनीय  पाशयमान  पाशयितव्य  पाशित  पाषक  पाषणीय  पाषाण  पिंसक  पिंसनीय  पिंसमान  पिंसयमान  पिंसयितव्य  पिंसित  पिंसितव्य  पिक  पिञ्जक  पिञ्जनीय  पिञ्जमान  पिञ्जयमान  पिञ्जयितव्य  पिञ्जान  पिञ्जित  पिञ्जितव्य  पिट  पिटित  पिठित  पिण्ठक  पिण्ठनीय  पिण्ठमान  पिण्ठयमान  पिण्ठयितव्य  पिण्ठित  पिण्ठितव्य  पिण्ड  पिण्डक  पिण्डनीय  पिण्डमान  पिण्डयमान  पिण्डयितव्य  पिण्डित  पिण्डितव्य  पित  पितामह  पितृव्य  पिनाक  पिन्वक  पिन्वनीय  पिन्वित  पिन्वितव्य  पिपीलक  पिप्पल  पिशित  पिष्ट  पिसित  पीडक  पीडनीय  पीडयमान  पीडयितव्य  पीडित  पीत  पीन  पीयमान  पीलक  पीलनीय  पीलित  पीलितव्य  पीवक  पीवनीय  पीवित  पीवितव्य  पुंसक  पुंसनीय  पुंसयमान  पुंसयितव्य  पुंसित  पुटक  पुटनीय  पुटयमान  पुटयितव्य  पुटित  पुटितव्य  पुट्टक  पुट्टनीय  पुट्टयमान  पुट्टयितव्य  पुट्टित  पुडनीय  पुडित  पुडितव्य  पुणित  पुण्टक  पुण्टनीय  पुण्टमान  पुण्टयमान  पुण्टयितव्य  पुण्टित  पुण्टितव्य  पुण्डक  पुण्डनीय  पुण्डरीक  पुण्डित  पुण्डितव्य  पुत्र  पुथित  पुनान  पुन्थक  पुन्थनीय  पुन्थित  पुन्थितव्य  पुराण  पुरित  पुरुष  पुरोडाश  पुरोहित  पुलक  पुलित  पुषित  पुष्कल  पुष्ट  पुष्पक  पुष्पणीय  पुष्पित  पुष्पितव्य  पुस्तक  पुस्तनीय  पुस्तयमान  पुस्तयितव्य  पुस्तित  पूजक  पूजनीय  पूजयमान  पूजयितव्य  पूजित  पूत  पून  पूय  पूयक  पूयनीय  पूयमान  पूयितव्य  पूर  पूरक  पूरणीय  पूरमाण  पूरयमाण  पूरयितव्य  पूरित  पूरितव्य  पूर्ण  पूर्णक  पूर्णनीय  पूर्णयमान  पूर्णयितव्य  पूर्णित  पूर्त  पूर्यमाण  पूर्वक  पूर्वणीय  पूर्वयमाण  पूर्वयितव्य  पूर्वित  पूर्वितव्य  पूलक  पूलनीय  पूलयमान  पूलयितव्य  पूलित  पूलितव्य  पूषक  पूषणीय  पूषित  पूषितव्य  पृक्त  पृचान  पृचित  पृञ्जक  पृञ्जनीय  पृञ्जान  पृञ्जित  पृञ्जितव्य  पृडित  पृणित  पृत  पृथुक  पृष्ट  पेचक  पेच्छक  पेच्छनीय  पेच्छयमान  पेच्छयितव्य  पेच्छित  पेजक  पेजनीय  पेजयमान  पेजयितव्य  पेजित  पेटक  पेटनीय  पेटितव्य  पेठक  पेठनीय  पेठितव्य  पेतव्य  पेवक  पेवनीय  पेवमान  पेवित  पेवितव्य  पेशक  पेशनीय  पेशयमान  पेशयितव्य  पेशित  पेशितव्य  पेषक  पेषणीय  पेषमाण  पेषित  पेषितव्य  पेष्टव्य  पेसक  पेसनीय  पेसयमान  पेसयितव्य  पेसित  पेसितव्य  पैणक  पैणनीय  पैणित  पैणितव्य  पोटक  पोटनीय  पोटमान  पोटयमान  पोटयितव्य  पोटित  पोटितव्य  पोडक  पोडनीय  पोडित  पोडितव्य  पोणक  पोणनीय  पोणयमान  पोणयितव्य  पोणित  पोणितव्य  पोत  पोतव्य  पोथक  पोथनीय  पोथमान  पोथयमान  पोथयितव्य  पोथित  पोथितव्य  पोरक  पोरणीय  पोरितव्य  पोलक  पोलनीय  पोलयमान  पोलयितव्य  पोलित  पोलितव्य  पोष  पोषक  पोषणीय  पोषमाण  पोषयमाण  पोषयितव्य  पोषित  पोषितव्य  पोष्टव्य  पौत्र  पौर  प्यातव्य  प्यान  प्यानीय  प्यायक  प्यायनीय  प्यायमान  प्यायितव्य  प्युषित  प्युसित  प्योषक  प्योषणीय  प्योषितव्य  प्योसक  प्योसनीय  प्योसितव्य  प्रकार  प्रकाश  प्रचार  प्रच्छनीय  प्रणय  प्रताप  प्रतिबन्ध  प्रतीक  प्रतीत्यसमुत्पाद  प्रथनीय  प्रथम  प्रथमपुरुष  प्रथमान  प्रथित  प्रथितव्य  प्रदेश  प्रधान  प्रपाठक  प्रभव  प्रमन्थ  प्रमुख  प्रमोद  प्रयणीय  प्रयत्न  प्रयमाण  प्रयास  प्रयितव्य  प्रयोग  प्रलोभ  प्रवणीय  प्रवमाण  प्रवह  प्रवास  प्रवाह  प्रवेश  प्रवेशक  प्रशिक्षण  प्रश्न  प्रष्टव्य  प्रसनीय  प्रसन्न  प्रसमान  प्रसाद  प्रसार  प्रसित  प्रसितव्य  प्रस्ताव  प्रहार  प्राकार  प्राकृत  प्राचीन  प्राच्छक  प्राज्ञ  प्राण  प्राणायाम  प्राणीय  प्रात  प्रातव्य  प्रातिमोक्ष  प्राथक  प्राथनीय  प्राथयमान  प्राथयितव्य  प्राथित  प्रायक  प्राययमाण  प्राययितव्य  प्रायित  प्रारम्भ  प्रावक  प्रासक  प्रासाद  प्रियमाण  प्रियित  प्रीणान  प्रीत  प्रीयमाण  प्रुत  प्रुषित  प्रुष्ट  प्रेत  प्रेतव्य  प्रेषक  प्रेषणीय  प्रेषमाण  प्रेषित  प्रेषितव्य  प्रेष्ठ  प्रैणक  प्रैणनीय  प्रैणित  प्रैणितव्य  प्रोतव्य  प्रोथक  प्रोथनीय  प्रोथमान  प्रोथित  प्रोथितव्य  प्रोषक  प्रोषणीय  प्रोषितव्य  प्रौढ  प्लक्षक  प्लक्षणीय  प्लक्षमाण  प्लक्षित  प्लक्षितव्य  प्लयनीय  प्लव  प्लवंग  प्लवनीय  प्लवमान  प्लायक  प्लावक  प्लिहित  प्लीन  प्लुत  प्लुषित  प्लुष्ट  प्लेतव्य  प्लेवक  प्लेवनीय  प्लेवमान  प्लेवित  प्लेवितव्य  प्लेहक  प्लेहनीय  प्लेहमान  प्लेहितव्य  प्लोतव्य  प्लोषक  प्लोषणीय  प्लोषितव्य  प्सात  प्सातव्य  प्सानीय  प्सायक  प्सित  फक्कक  फक्कनीय  फक्कित  फक्कितव्य  फणनीय  फणित  फणितव्य  फलनीय  फलरस  फलित  फलितव्य  फाणक  फाण्ट  फालक  फिङ्गक  फुल्ल  फुल्लक  फुल्लनीय  फुल्लित  फुल्लितव्य  फेलक  फेलनीय  फेलित  फेलितव्य  बंहक  बंहनीय  बंहमान  बंहित  बंहितव्य  बक  बटुक  बठनीय  बठित  बठितव्य  बणनीय  बणित  बणितव्य  बण्टक  बण्टनीय  बण्टित  बण्टितव्य  बदनीय  बदित  बदितव्य  बद्ध  बधनीय  बधमान  बधित  बधितव्य  बन्द्धव्य  बन्धक  बन्धनीय  बन्धयमान  बन्धयितव्य  बन्धव्य  बन्धित  बर्ढव्य  बर्बक  बर्बणीय  बर्बर  बर्बित  बर्बितव्य  बर्हक  बर्हणीय  बर्हमाण  बर्हयमाण  बर्हयितव्य  बर्हित  बर्हितव्य  बल  बलक  बलनीय  बलयमान  बलयितव्य  बलित  बलितव्य  बल्हक  बल्हनीय  बल्हमान  बल्हयमान  बल्हयितव्य  बल्हित  बल्हितव्य  बष्कक  बष्कणीय  बष्कयमाण  बष्कयितव्य  बष्कित  बसनीय  बसितव्य  बस्त  बस्तक  बस्तनीय  बस्तयमान  बस्तयितव्य  बस्तित  बहिष्कार  बहुधान्य  बाठक  बाडरणीय  बाडरमाण  बाडरितव्य  बाडारक  बाड्रित  बाढ  बाण  बाणक  बादक  बादाम  बाधक  बाधनीय  बाधमान  बाधयमान  बाधयितव्य  बाधित  बाधितव्य  बान्धव  बाल  बालक  बालातप  बासक  बाहक  बाहनीय  बाहमान  बाहित  बाहितव्य  बाह्य  बिटित  बिडाल  बिन्दक  बिन्दनीय  बिन्दित  बिन्दितव्य  बिभ्राण  बिलित  बिसित  बीभक  बीभनीय  बीभमान  बीभित  बीभितव्य  बुक्कक  बुक्कनीय  बुक्कयमान  बुक्कयितव्य  बुक्कित  बुक्कितव्य  बुङ्गक  बुङ्गनीय  बुङ्गित  बुङ्गितव्य  बुद्ध  बुद्बुद  बुध  बुधित  बुध्न  बुध्यमान  बुन्दक  बुन्दनीय  बुन्दमान  बुन्दितव्य  बुन्न  बुसित  बुस्तक  बुस्तनीय  बुस्तयमान  बुस्तयितव्य  बुस्तित  बृंहक  बृंहणीय  बृंहमाण  बृंहयमाण  बृंहयितव्य  बृंहित  बृंहितव्य  बृढ  बृहित  बेटक  बेटनीय  बेटितव्य  बेलक  बेलनीय  बेलयमान  बेलयितव्य  बेलित  बेलितव्य  बेसक  बेसनीय  बेसित  बेसितव्य  बेहक  बेहनीय  बेहमान  बेहित  बेहितव्य  बोद्धव्य  बोधक  बोधनीय  बोधमान  बोधित  बोधितव्य  बोसक  बोसनीय  बोसितव्य  ब्युसित  ब्योसक  ब्योसनीय  ब्योसितव्य  ब्रह्म  ब्रह्मवेद  ब्राह्मण  ब्रुवाण  ब्रूसक  ब्रूसनीय  ब्रूसयमान  ब्रूसयितव्य  ब्रूसित  ब्लयनीय  ब्लायक  ब्लीन  ब्लेतव्य  भक्त  भक्तव्य  भक्षक  भक्षणीय  भक्षमाण  भक्षयमाण  भक्षयितव्य  भक्षित  भक्षितव्य  भग  भग्न  भङ्क्तव्य  भजनीय  भजमान  भञ्जक  भञ्जनीय  भञ्जमान  भञ्जयमान  भञ्जयितव्य  भञ्जित  भञ्जितव्य  भटनीय  भटित  भटितव्य  भट्ट  भणनीय  भणित  भणितव्य  भण्डक  भण्डनीय  भण्डमान  भण्डयमान  भण्डयितव्य  भण्डित  भण्डितव्य  भद्र  भन्दक  भन्दनीय  भन्दमान  भन्दित  भन्दितव्य  भय  भयनीय  भरणीय  भरत  भरमाण  भरितव्य  भरीतव्य  भर्ग  भर्जक  भर्जनीय  भर्जमान  भर्जितव्य  भर्डक  भर्तव्य  भर्त्सक  भर्त्सनीय  भर्त्सयमान  भर्त्सयितव्य  भर्त्सित  भर्बक  भर्बणीय  भर्बित  भर्बितव्य  भर्भक  भर्भणीय  भर्भित  भर्भितव्य  भर्वक  भर्वणीय  भर्वित  भर्वितव्य  भर्शक  भर्शनीय  भर्शितव्य  भर्ष्टव्य  भलनीय  भलमान  भलित  भलितव्य  भल्लक  भल्लनीय  भल्लमान  भल्लित  भल्लितव्य  भल्लूक  भव  भवनीय  भवमान  भवितव्य  भषणीय  भषित  भषितव्य  भसनीय  भसितव्य  भस्त  भाग  भागवत  भाजक  भाजनीय  भाजयमान  भाजयितव्य  भाजित  भाटक  भाणक  भात  भातव्य  भानीय  भाम  भामक  भामनीय  भाममान  भामयमान  भामयितव्य  भामित  भामितव्य  भायक  भारक  भारत  भालक  भालनीय  भालयमान  भालयितव्य  भालित  भाव  भावक  भावयमान  भावयितव्य  भावित  भाषक  भाषणीय  भाषमाण  भाषित  भाषितव्य  भाष्यकार  भास  भासक  भासनीय  भासमान  भासित  भासितव्य  भिक्षक  भिक्षणीय  भिक्षमाण  भिक्षित  भिक्षितव्य  भिक्षुक  भित्त  भिन्दक  भिन्दनीय  भिन्दान  भिन्दित  भिन्दितव्य  भिन्न  भीत  भीम  भीष्म  भुक्त  भुग्न  भुज  भुजङ्ग  भूगोल  भूत  भूतयज्ञ  भूतल  भूभाग  भूमिपुत्र  भूर्ज  भूर्ण  भूषक  भूषणीय  भूषयमाण  भूषयितव्य  भूषित  भूषितव्य  भृंशक  भृंशनीय  भृंशमान  भृंशयमान  भृंशयितव्य  भृंशित  भृंशितव्य  भृक्त  भृज्जमान  भृडनीय  भृडित  भृडितव्य  भृत  भृत्य  भृष्ट  भेतव्य  भेत्तव्य  भेद  भेदक  भेदनीय  भेषक  भेषणीय  भेषमाण  भेषित  भेषितव्य  भोक्तव्य  भोग  भोजक  भोजनीय  भोट  भ्यसनीय  भ्यसमान  भ्यसित  भ्यसितव्य  भ्यासक  भ्रंश  भ्रंशक  भ्रंशनीय  भ्रंशमान  भ्रंशितव्य  भ्रंसक  भ्रंसनीय  भ्रंसमान  भ्रंसितव्य  भ्रक्षक  भ्रक्षणीय  भ्रक्षमाण  भ्रक्षित  भ्रक्षितव्य  भ्रज्जक  भ्रज्जनीय  भ्रणनीय  भ्रणित  भ्रणितव्य  भ्रम  भ्रमक  भ्रमणीय  भ्रमर  भ्रमरक  भ्रमितव्य  भ्रयणीय  भ्रष्ट  भ्रष्टव्य  भ्रस्त  भ्राजक  भ्राजनीय  भ्राजमान  भ्राजित  भ्राजितव्य  भ्राणक  भ्रात्र  भ्रान्त  भ्रायक  भ्राशक  भ्राशनीय  भ्राशमान  भ्राशित  भ्राशितव्य  भ्राश्यमान  भ्रीत  भ्रूणक  भ्रूणनीय  भ्रूणयमान  भ्रूणयितव्य  भ्रूणित  भ्रेजक  भ्रेजनीय  भ्रेजमान  भ्रेजित  भ्रेजितव्य  भ्रेतव्य  भ्रेषक  भ्रेषणीय  भ्रेषमाण  भ्रेषित  भ्रेषितव्य  भ्लक्षक  भ्लक्षणीय  भ्लक्षमाण  भ्लक्षित  भ्लक्षितव्य  भ्लाशक  भ्लाशनीय  भ्लाशमान  भ्लाशित  भ्लाशितव्य  भ्लाश्यमान  भ्लेषक  भ्लेषणीय  भ्लेषमाण  भ्लेषित  भ्लेषितव्य  मंहक  मंहनीय  मंहमान  मंहयमान  मंहयितव्य  मंहित  मंहितव्य  मकर  मक्षिक  मखनीय  मखित  मखितव्य  मगध  मग्न  मङ्कक  मङ्कनीय  मङ्कमान  मङ्कित  मङ्कितव्य  मङ्क्तव्य  मङ्खक  मङ्खनीय  मङ्खित  मङ्खितव्य  मङ्गक  मङ्गनीय  मङ्गित  मङ्गितव्य  मङ्घक  मङ्घनीय  मङ्घमान  मङ्घित  मङ्घितव्य  मचनीय  मचमान  मचित  मचितव्य  मज्जक  मज्जनीय  मञ्चक  मञ्चनीय  मञ्चमान  मञ्चित  मञ्चितव्य  मठ  मठनीय  मठित  मठितव्य  मणनीय  मणिक  मणित  मणितव्य  मण्ठक  मण्ठनीय  मण्ठमान  मण्ठित  मण्ठितव्य  मण्डक  मण्डनीय  मण्डमान  मण्डयमान  मण्डयितव्य  मण्डल  मण्डित  मण्डितव्य  मण्डूक  मत  मतिभ्रम  मत्कुण  मत्त  मत्स  मत्स्य  मथनीय  मथित  मथितव्य  मद  मदनीय  मदितव्य  मद्यसार  मधुर  मध्य  मध्यम  मध्याह्न  मननीय  मनित  मनितव्य  मनुष्य  मन्तव्य  मन्त्रक  मन्त्रणीय  मन्त्रयमाण  मन्त्रयितव्य  मन्त्रालय  मन्त्रित  मन्थक  मन्थनीय  मन्थित  मन्थितव्य  मन्दक  मन्दनीय  मन्दमान  मन्दर  मन्दार  मन्दित  मन्दितव्य  मन्मथ  मन्यमान  मन्वान  मभ्रक  मभ्रणीय  मभ्रित  मभ्रितव्य  मयनीय  मयमान  मयित  मयितव्य  मयूख  मयूर  मरणीय  मरितव्य  मरीतव्य  मर्चक  मर्चनीय  मर्चयमान  मर्चयितव्य  मर्चित  मर्डक  मर्डनीय  मर्डितव्य  मर्णक  मर्णनीय  मर्णितव्य  मर्त  मर्तव्य  मर्दक  मर्दनीय  मर्दितव्य  मर्धक  मर्धनीय  मर्धमान  मर्धितव्य  मर्बक