नामपदानि - सूचिः


 
राम  दन्त  निर्जर  पाद  मास  यूष  अकक  अक्त  अक्न  अकनिष्ठ  अकनीय  अकूपार  अक्ष  अक्षक  अक्षणीय  अक्षत  अक्षर  अक्षरसमाम्नाय  अक्षितव्य  अकार  अकाल  अकित  अकितव्य  अग  अगक  अगुण  अगद  अग्निष्टोम  अगनीय  अग्रज  अगस्त्य  अगाध  अगित  अगितव्य  अङ्क  अङ्कक  अङ्क्तव्य  अङ्कनीय  अङ्कमान  अङ्कयमान  अङ्कयितव्य  अङ्कित  अङ्कितव्य  अङ्ग  अङ्गक  अङ्गनीय  अङ्गमान  अङ्गयमान  अङ्गयितव्य  अङ्गुष्ठ  अङ्गार  अङ्गित  अङ्गितव्य  अङ्घक  अङ्घनीय  अङ्घमान  अङ्घित  अङ्घितव्य  अचनीय  अचमान  अच्युत  अचल  अचितव्य  अज  अज्र  अजित  अजितव्य  अजिर  अञ्चक  अञ्चनीय  अञ्चमान  अञ्चयमान  अञ्चयितव्य  अञ्चित  अञ्चितव्य  अञ्जक  अञ्जनीय  अञ्जमान  अञ्जयमान  अञ्जयितव्य  अञ्जित  अञ्जितव्य  अट्टक  अट्टनीय  अट्टमान  अट्टयमान  अट्टयितव्य  अट्टित  अट्टितव्य  अटनीय  अटित  अटितव्य  अड्डक  अड्डनीय  अड्डित  अड्डितव्य  अडनीय  अडित  अडितव्य  अण्ठक  अण्ठनीय  अण्ठमान  अण्ठित  अण्ठितव्य  अण्ड  अणनीय  अण्यमान  अणित  अणितव्य  अत्तव्य  अतनीय  अतिकाय  अतित  अतितव्य  अद्ग  अदनीय  अद्वैत  अदृष्ट  अध्येतव्य  अध्ययनीय  अध्यापक  अध्याय  अध्यायक  अधर  अधर्म  अधिकार  अधिगम  अधित  अधिप  अधीत  अधीयान  अन  अनेकान्तवाद  अनुच्छेद  अनुज  अन्त  अन्तक  अन्तनीय  अन्तित  अन्तितव्य  अन्दक  अन्दनीय  अनुदात्त  अन्दित  अन्दितव्य  अन्ध  अन्धक  अन्धकार  अन्धचटकन्याय  अन्धनीय  अन्धपरम्परान्याय  अन्धमान  अन्धयमान  अन्धयितव्य  अन्धित  अन्धितव्य  अन्न  अनन्त  अन्नप्राश  अननीय  अनुभव  अन्यमान  अनुरुद्ध  अनुरुध्यमान  अनुराग  अनुरोद्धव्य  अनुरोधक  अनुरोधनीय  अनल  अनुवाक  अनुवाद  अनुस्वार  अनुसार  अनार्य  अनित  अनितव्य  अनिल  अपदेश  अपभ्रंश  अपर  अपस्मार  अपान  अपाय  अभ्यास  अभ्रक  अभ्रणीय  अभ्रित  अभ्रितव्य  अभाव  अभिनय  अभिनिवेश  अमक  अमृत  अमनीय  अम्बक  अम्बनीय  अम्बमान  अम्बित  अम्बितव्य  अम्भक  अम्भनीय  अम्भमान  अम्भित  अम्भितव्य  अमर  अमल  अमित  अमित्र  अमितव्य  अयनीय  अयमान  अयस्कार  अयित  अयितव्य  अर्कक  अर्कणीय  अर्कयमाण  अर्कयितव्य  अर्कित  अर्घ  अर्घक  अर्घणीय  अर्घित  अर्घितव्य  अर्चक  अर्चनीय  अर्चमान  अर्चयमान  अर्चयितव्य  अर्चित  अर्चितव्य  अर्छक  अर्छनीय  अर्छितव्य  अर्जक  अर्जुन  अर्जनीय  अर्जमान  अर्जयमान  अर्जयितव्य  अर्जित  अर्जितव्य  अरुण  अर्णक  अर्णनीय  अर्ण्वान  अर्णितव्य  अरणीय  अर्तव्य  अर्थ  अर्थक  अर्थनीय  अर्थमान  अर्थयमान  अर्थयितव्य  अर्थवाद  अर्थित  अर्थितव्य  अर्दक  अर्दनीय  अर्दमान  अर्दयमान  अर्दयितव्य  अर्दित  अर्दितव्य  अर्ध  अर्धक  अर्धनीय  अर्धपथ  अर्धितव्य  अरुन्धतीदर्शनन्याय  अर्फक  अर्फणीय  अर्फितव्य  अर्बक  अर्बणीय  अर्बित  अर्बितव्य  अर्भ  अर्वक  अर्वणीय  अर्वित  अर्वितव्य  अरविन्द  अर्षक  अर्षणीय  अर्षितव्य  अर्हक  अर्हणीय  अर्हमाण  अर्हयमाण  अर्हयितव्य  अर्हित  अर्हितव्य  अरित्र  अरितव्य  अरीतव्य  अलनीय  अल्पप्राण  अलित  अलितव्य  अवकर  अवकाश  अवग्रह  अवतार  अवनीय  अवमान  अविक  अवित  अवितव्य  अंश  अंशक  अंशकरण  अश्नुवान  अशनीय  अश्मलोष्ट्रन्याय  अश्व  अश्वत्थ  अश्वमेध  अशित  अशितव्य  अशोकवनिकान्याय  अष्ट  अष्टव्य  अषणीय  अषमाण  अषित  अषितव्य  अंस  अंसक  अस्त  असनीय  अंसनीय  असमर्थ  असमान  अंसमान  अंसयमान  अंसयितव्य  असुर  असित  अंसित  असितव्य  अंसितव्य  अंहक  अहंकार  अहनीय  अंहनीय  अंहमान  अंहयमान  अंहयितव्य  अहर्गण  अहित  अंहित  अहितव्य  अंहितव्य  आकक  आक्रन्दक  आक्रन्दनीय  आक्रन्दयमान  आक्रन्दयितव्य  आक्रन्दित  आकार  आकाश  आखुरथ  आगक  आचक  आचार  आचार्य  आज  आंजनेय  आञ्छक  आञ्छनीय  आञ्छित  आञ्छितव्य  आञ्जनेय  आटक  आडक  आणक  आतक  आतप  आथर्वण  आद  आदक  आदर  आदर्श  आदेश  आदिकेशव  आदित्य  आदिदेव  आदिवराह  आधार  आनक  आन्त  आनन्द  आपक  आपण  आपणिक  आप्त  आप्तव्य  आपनीय  आपमान  आपयमान  आपयितव्य  आपित  आपितव्य  आबुत्त  आभरण  आमक  आमनीय  आमयमान  आमयितव्य  आम्र  आम्रवृक्ष  आमित  आय  आयक  आयुर्वेद  आर  आरक  आरम्भ  आर्य  आर्ष  आलक  आलय  आलाप  आवक  आवेश  आवसथ्य  आवास  आशक  आशय  आश्रम  आश्रमालय  आशासक  आशास्त  आशासनीय  आशासान  आशासितव्य  आशिष्ट  आषक  आस  आसक  आसदनीय  आसदमान  आसदित  आसदितव्य  आसन्द  आसनीय  आसादक  आसादनीय  आसादयमान  आसादयितव्य  आसादित  आसित  आसितव्य  आसीन  आहक  आहार  इखित  इङ्खक  इङ्खनीय  इङ्खित  इङ्खितव्य  इङ्गक  इङ्गनीय  इङ्गित  इङ्गितव्य  इज्य  इटित  इत  इतिहास  इद्ध  इन्दक  इन्दनीय  इन्द्र  इन्दित  इन्दितव्य  इन्धक  इन्धनीय  इन्धान  इन्धितव्य  इन्वक  इन्वनीय  इन्वित  इन्वितव्य  इलित  इष्ट  इषित  ईक्षक  ईक्षणीय  ईक्षमाण  ईक्षित  ईक्षितव्य  ईखक  ईखनीय  ईखित  ईखितव्य  ईङ्खक  ईङ्खनीय  ईङ्खित  ईङ्खितव्य  ईजक  ईजनीय  ईजमान  ईजित  ईजितव्य  ईञ्जक  ईञ्जनीय  ईञ्जमान  ईञ्जित  ईञ्जितव्य  ईडक  ईडनीय  ईडयमान  ईडयितव्य  ईडान  ईडित  ईडितव्य  ईत  ईयमान  ईरक  ईर्क्षक  ईर्क्षणीय  ईर्क्षित  ईर्क्षितव्य  ईर्ण  ईरणीय  ईर्म  ईरमाण  ईरयमाण  ईरयितव्य  ईर्षक  ईर्षणीय  ईर्षित  ईर्षितव्य  ईराण  ईरित  ईरितव्य  ईश  ईशक  ईशनीय  ईश्वर  ईशान  ईशित  ईशितव्य  ईषक  ईषणीय  ईषमाण  ईषित  ईषितव्य  ईहक  ईहनीय  ईहमान  ईहित  ईहितव्य  उक्त  उक्षक  उक्षणीय  उक्षित  उक्षितव्य  उखित  उङ्खक  उङ्खनीय  उङ्खित  उङ्खितव्य  उच्च  उचित  उज्झक  उज्झनीय  उज्झित  उज्झितव्य  उञ्छक  उञ्छनीय  उञ्छित  उञ्छितव्य  उठित  उत  उत्कल  उत्त  उत्तमपुरुष  उत्थापक  उत्पाद  उत्सव  उत्साह  उद्गीथ  उद्देश  उदुम्बर  उदय  उद्यम  उद्यान  उद्र  उदात्त  उदान  उदास  उदित  उध्रासक  उध्रासनीय  उध्रासयमान  उध्रासयितव्य  उध्रासित  उन्दक  उन्दनीय  उन्दितव्य  उन्न  उपकार  उपचार  उप्त  उपदेश  उपहार  उपाय  उपार्जन  उपासक  उब्जक  उब्जनीय  उब्जित  उब्जितव्य  उभित  उम्भक  उम्भनीय  उम्भितव्य  उमासुत  उल्लेख  उशित  उषःकल  उष्ट  उष्ट्र  उष्ण  उष्णकाल  उषित  उहित  ऊठक  ऊठनीय  ऊठित  ऊठितव्य  ऊढ  ऊत  ऊनक  ऊननीय  ऊनयमान  ऊनयितव्य  ऊनित  ऊयक  ऊयनीय  ऊयमान  ऊयितव्य  ऊर्ज  ऊर्जक  ऊर्जनीय  ऊर्जयमान  ऊर्जयितव्य  ऊर्जित  ऊर्ण  ऊर्णुत  ऊर्णवनीय  ऊर्णुवान  ऊर्णवितव्य  ऊर्णुवितव्य  ऊर्णावक  ऊर्दक  ऊर्दनीय  ऊर्दमान  ऊर्दित  ऊर्दितव्य  ऊर्वक  ऊर्वणीय  ऊर्वितव्य  ऊषक  ऊषणीय  ऊषित  ऊषितव्य  ऊहक  ऊहनीय  ऊहमान  ऊहित  ऊहितव्य  ऋक्ष  ऋच्छित  ऋचित  ऋज्र  ऋजित  ऋञ्जक  ऋञ्जनीय  ऋञ्जमान  ऋञ्जित  ऋञ्जितव्य  ऋण  ऋत  ऋद्ध  ऋफित  ऋम्फक  ऋम्फणीय  ऋम्फितव्य  ऋश्य  ऋष्ट  ऋषभ  एकदन्त  एकान्त  एखक  एखनीय  एखितव्य  एजक  एजनीय  एजमान  एजित  एजितव्य  एटक  एटनीय  एटितव्य  एठक  एठनीय  एठमान  एठित  एठितव्य  एड  एतव्य  एध  एधक  एधनीय  एधमान  एधित  एधितव्य  एलक  एलनीय  एलयमान  एलयितव्य  एलित  एलितव्य  एव  एषक  एष्टव्य  एषणीय  एषमाण  एषित  एषितव्य  ऐरावत  ओखक  ओखनीय  ओखित  ओखितव्य  ओचक  ओच्छक  ओच्छनीय  ओच्छितव्य  ओचनीय  ओचितव्य  ओठक  ओठनीय  ओठमान  ओठित  ओठितव्य  ओणक  ओणनीय  ओणित  ओणितव्य  ओतव्य  ओभक  ओभनीय  ओभितव्य  ओष  ओषक  ओष्ठ  ओष्ठ्य  ओषणीय  ओषित  ओषितव्य  ओहक  ओहनीय  ओहित  ओहितव्य  कुक्कुट  कुक्कुर  कुक्त  ककनीय  ककमान  कृकर  कक्ष  ककार  ककित  कुकित  ककितव्य  कखक  कखनीय  कखित  कखितव्य  कगक  कगनीय  कगित  कगितव्य  कङ्कक  कङ्कनीय  कङ्कमान  कङ्कित  कङ्कितव्य  कच्छ  कच्छप  कचनीय  कुचनीय  कचमान  कचित  कुचित  कचितव्य  कुचितव्य  कुज  कूज  कूजक  कजनीय  कूजनीय  कजित  कूजित  कजितव्य  कूजितव्य  कञ्चक  कुञ्चक  कञ्चन  कञ्चनीय  कुञ्चनीय  कञ्चमान  कञ्चित  कञ्चितव्य  कुञ्चितव्य  कुञ्जक  कुञ्जनीय  कुञ्जर  कुञ्जित  कुञ्जितव्य  कूटक  केटक  कट्ट  कुट्टक  कुट्टनीय  कुट्टयमान  कुट्टयितव्य  कुट्टित  कटनीय  कुटनीय  कूटनीय  केटनीय  कुटुम्ब  कूटयमान  कूटयितव्य  कटाह  कटित  कुटित  कूटित  कटितव्य  कुटितव्य  केटितव्य  कठनीय  कुठार  कठित  कठितव्य  कड्डक  कड्डनीय  कड्डित  कड्डितव्य  कडनीय  कुडनीय  कृडनीय  कडित  कुडित  कृडित  कडितव्य  कुडितव्य  कृडितव्य  कण  कणक  कुणक  कूणक  कण्टक  कुण्टक  कुण्टनीय  कुण्टित  कुण्टितव्य  कण्ठ  कण्ठक  कुण्ठक  कण्ठनीय  कुण्ठनीय  कण्ठमान  कुण्ठमान  कण्ठ्य  कण्ठयमान  कुण्ठयमान  कण्ठयितव्य  कुण्ठयितव्य  कण्ठित  कुण्ठित  कण्ठितव्य  कुण्ठितव्य  कण्ठीरव  कण्डक  कुण्डक  कण्डनीय  कुण्डनीय  कण्डमान  कुण्डमान  कण्डयमान  कुण्डयमान  कण्डयितव्य  कुण्डयितव्य  कण्डित  कुण्डित  कण्डितव्य  कुण्डितव्य  कणनीय  कुणनीय  कूणनीय  कुणयमान  कूणयमान  कुणयितव्य  कूणयितव्य  कृण्वक  कृण्वनीय  कृण्वान  कृण्वित  कृण्वितव्य  कृणान  कणित  कुणित  कूणित  कणितव्य  कुत  कूत  कृत  केतक  कृत्त  कत्थक  कत्थनीय  कत्थमान  कत्थित  कत्थितव्य  केतनीय  कृत्य  केतयमान  केतयितव्य  कत्रक  कत्रणीय  कत्रमाण  कत्रयमाण  कत्रयितव्य  कत्रित  कत्रितव्य  कुतव्य  केतव्य  कुत्सक  कुत्सनीय  कुत्सयमान  कुत्सयितव्य  कुत्सित  केतित  केतितव्य  कथक  कथनीय  कथयमान  कथयितव्य  कथासरित्सागर  कथित  कुथित  कदनीय  कदमान  कदल  केदार  कदित  कदितव्य  कनक  क्नूत  कुन्थक  कुन्थनीय  क्नथनीय  कुन्थित  क्नथित  कुन्थितव्य  क्नथितव्य  कन्द  कन्दक  कन्दनीय  कन्दमान  कुन्द्रक  कुन्द्रणीय  कुन्द्रयमाण  कुन्द्रयितव्य  कुन्द्रित  कन्दित  कन्दितव्य  क्नूनान  कननीय  क्नूयक  क्नूयनीय  क्नूयमान  क्नूयितव्य  क्नवनीय  क्नवितव्य  क्नस्त  क्नसनीय  क्नसितव्य  क्नाथक  क्नावक  क्नासक  कनितव्य  कनिष्क  कूप  कृपक  केपक  कपट  कृपणीय  कॢप्त  कपनीय  केपनीय  कपमान  केपमान  कृपयमाण  कृपयितव्य  कृपाण  कपाल  कपिञ्जलन्याय  कपित  कुपित  कृपित  केपित  कॢपित  कपितव्य  केपितव्य  कपोत  कुब्ज  कबनीय  कबमान  कबित  कबितव्य  कमठ  कमनीय  कम्पक  कम्पनीय  कम्पमान  कम्पित  कम्पितव्य  कुम्बक  कुम्बनीय  कुम्बमान  कुम्बयमान  कुम्बयितव्य  कम्बल  कुम्बित  कुम्बितव्य  कुम्भ  कुम्भक  कुम्भकार  कुम्भनीय  कुम्भमान  कुम्भयमान  कुम्भयितव्य  कुम्भित  कुम्भितव्य  क्मरणीय  क्मरित  क्मरितव्य  कमल  कुमार  कुमारक  क्मारक  कुमारणीय  कुमारयमाण  कुमारयितव्य  कुमारित  कमितव्य  कयनीय  कर  कर्कट  कर्कटक  कूर्च  क्रुचित  कर्जक  कर्जनीय  कर्जित  कर्जितव्य  क्रुञ्चक  क्रुञ्चनीय  क्रुञ्चितव्य  कर्डक  क्रुडनीय  क्रुडित  क्रुडितव्य  करण  कर्ण  कर्णक  कर्णनीय  कर्णयमान  कर्णयितव्य  कर्णित  करणीय  कर्तक  कर्तनीय  कर्तयमान  कर्तयितव्य  कर्तव्य  क्रेतव्य  कर्तित  कर्तितव्य  क्रथक  क्रथनीय  क्रथित  क्रथितव्य  कर्दक  कूर्दक  क्रुद्ध  कर्दनीय  कूर्दनीय  क्रदनीय  कूर्दमान  क्रदमान  कर्दित  कूर्दित  क्रदित  कर्दितव्य  कूर्दितव्य  क्रदितव्य  क्रन्दक  क्रन्दनीय  क्रन्दमान  क्रन्दित  क्रन्दितव्य  क्रपक  क्रपणीय  क्रपमाण  कर्पर  कर्पास  क्रपित  क्रपितव्य  कर्बक  कर्बणीय  कर्बित  कर्बितव्य  कूर्म  क्रम  कर्मक  क्रमक  कर्मकर  क्रमणीय  कर्मधारय  करम्भ  कर्माकर  करमाण  क्रमितव्य  क्रय  क्रयणीय  कर्वक  कर्वणीय  कुर्वाण  कर्वित  कर्वितव्य  कर्शक  कर्शनीय  कर्शितव्य  कर्षक  क्रुष्ट  कर्ष्टव्य  क्रष्टव्य  कर्षणीय  क्राथक  क्रादक  क्रान्त  क्रापक  क्रायक  कुरित  करितव्य  क्रीडक  क्रीडनीय  क्रीडित  क्रीडितव्य  क्रीणान  क्रीत  करीतव्य  क्रोडक  क्रोद्धव्य  क्रोध  क्रोधक  क्रोधन  क्रोधनीय  क्रोश  क्रोशक  क्रोशनीय  क्रोष्टव्य  कल  कुल  कलक  कूलक  केलक  क्लुत  क्लेत्तव्य  क्लथक  क्लथनीय  क्लथित  क्लथितव्य  क्लेदक  क्लदनीय  क्लेदनीय  क्लदमान  क्लदित  क्लदितव्य  क्लेदितव्य  क्लन्दक  क्लन्दनीय  क्लन्दमान  क्लन्दित  क्लन्दितव्य  कलनीय  कूलनीय  केलनीय  कल्प  कल्पक  कल्प्तव्य  कल्पनीय  कल्पमान  कल्पयमान  कल्पयितव्य  कल्पित  कल्पितव्य  कुल्फ  कलम  क्लमक  क्लमनीय  कलमान  क्लमितव्य  कलयमान  कलयितव्य  कल्लक  कल्लनीय  कल्लमान  कल्लित  कल्लितव्य  क्लवनीय  क्लवमान  क्लेश  क्लेशक  क्लेशनीय  क्लेशमान  क्लेशित  क्लेशितव्य  क्लेष्टव्य  कलह  कलाकार  क्लाथक  क्लादक  क्लान्त  क्लापक  क्लापनीय  क्लापयमान  क्लापयितव्य  क्लापित  क्लावक  कैलास  कलिङ्ग  कलित  कुलित  कूलित  केलित  कलितव्य  कूलितव्य  केलितव्य  क्लिन्दक  क्लिन्दनीय  क्लिन्दमान  क्लिन्दित  क्लिन्दितव्य  क्लिन्न  क्लिश्यमान  क्लिशित  क्लिष्ट  क्लीबक  क्लीबनीय  क्लीबमान  क्लीबित  क्लीबितव्य  क्लोतव्य  केवक  क्वणनीय  क्वणित  क्वणितव्य  क्वथनीय  क्वथित  क्वथितव्य  कवनीय  कुवनीय  केवनीय  कवमान  कुवमान  केवमान  क्वाणक  क्वाथक  केवित  कुवितव्य  केवितव्य  कृश  केश  कुंशक  कशनीय  कुंशनीय  कुंशमान  कश्यप  कुंशयमान  कुंशयितव्य  क्शात  क्शातव्य  कशान  क्शानीय  क्शायक  कशित  कुशित  कुंशित  कशितव्य  कुंशितव्य  कुशीलव  क्ष  कृषक  क्षञ्जक  क्षञ्जनीय  क्षञ्जमान  क्षञ्जयमान  क्षञ्जयितव्य  क्षञ्जित  क्षञ्जितव्य  कष्ट  कृष्ट  कष्टकारक  कुष्ठ  कृष्ण  क्षेणक  क्षुण्ण  क्ष्णुत  क्षणनीय  क्षेणनीय  क्ष्णवनीय  क्षण्वान  क्षेण्वान  क्ष्णवितव्य  क्ष्णावक  क्षणितव्य  क्षेणितव्य  कषणीय  क्षत  क्षुत  क्षत्रप  क्षत्रिय  क्षेतव्य  क्षुधित  क्षन्तव्य  क्षुन्दान  क्षपक  क्षेपक  क्षेपणीय  क्षेप्तव्य  क्षपनीय  क्षपयमान  क्षपयितव्य  क्षपित  क्षुब्ध  क्षुभित  क्षमक  क्षमणीय  क्षम्पक  क्षम्पणीय  क्षम्पमाण  क्षम्पयमाण  क्षम्पयितव्य  क्षम्पित  क्षम्पितव्य  क्षममाण  कृषमाण  क्ष्मात  क्ष्मायक  क्ष्मायणीय  क्ष्मायमाण  क्ष्मायितव्य  क्षमितव्य  क्ष्मीलक  क्ष्मीलनीय  क्ष्मीलित  क्ष्मीलितव्य  क्षय  क्षयणीय  क्षयूत  क्ष्यूत  क्षयमाण  क्षयितव्य  क्षरणीय  क्षरित  क्षुरित  क्षरितव्य  क्षेवक  क्षवणीय  क्षेवणीय  क्ष्वेदक  क्ष्वेदनीय  क्ष्वेदमान  क्ष्वेदित  क्ष्वेदितव्य  क्ष्वेलक  क्ष्वेलनीय  क्ष्वेलित  क्ष्वेलितव्य  क्ष्विण्ण  क्षवितव्य  क्षेवितव्य  क्षाणक  क्षाणीय  क्षातव्य  क्षान्त  क्षापक  क्षापणीय  क्षापयमाण  क्षापयितव्य  क्षापित  क्षाम  क्षायक  क्षारक  क्षालक  क्षालनीय  क्षालयमान  क्षालयितव्य  क्षालित  क्षावक  कषित  कुषित  क्षित  कषितव्य  क्षिप्त  क्षिपमाण  क्षियित  क्षीजक  क्षीजनीय  क्षीजित  क्षीजितव्य  क्षीण  क्षीत  क्षीब  क्षीबक  क्षीबणीय  क्षीबमाण  क्षीबितव्य  क्षीवक  क्षीवणीय  क्षीवमाण  क्षीवित  क्षीवितव्य  क्षोटक  क्षोटनीय  क्षोटयमान  क्षोटयितव्य  क्षोटित  क्षोत्तव्य  क्षोदक  क्षोद्धव्य  क्षोदनीय  क्षोधक  क्षोधनीय  क्षोभ  क्षोभक  क्षोभणीय  क्षोभमाण  क्षोभित  क्षोभितव्य  क्षोरक  क्षोरणीय  क्षोरित  क्षोरितव्य  क्षौर  कंसक  कुंसक  कसनीय  कंसनीय  कुंसनीय  कुस्मक  कुस्मनीय  कुस्मयमान  कुस्मयितव्य  कुंसमान  कुस्मित  कुंसयमान  कुंसयितव्य  केसर  कसान  कंसान  कसित  कंसित  कुसित  कुंसित  कसितव्य  कंसितव्य  कुंसितव्य  कुहक  कुहनीय  कुहयमान  कुहयितव्य  कुहित  काक  काकक  काखक  कागक  काङ्क्षक  काङ्क्षणीय  काङ्क्षित  काङ्क्षितव्य  काच  काचक  काजक  काञ्चक  काञ्चनीय  काञ्चमान  काञ्चित  काञ्चितव्य  काटक  काठक  काडक  काणक  काण्ड  काणनीय  काणयमान  काणयितव्य  काणित  कात  कातव्य  काथक  काथनीय  कादक  कानक  कान्त  कान्दविक  कानीय  कापक  काबक  काम  कामक  कामनीय  काम्बोज  कामयमान  कामयितव्य  कामित  काय  कायक  कार  कारक  कार्त्तिकेय  कार्यक्रम  कार्यालय  काल  कालक  कालनीय  कालयमान  कालयितव्य  कालित  कालिदास  कावक  काव्य  काशक  काशनीय  काशमान  काश्यमान  काशित  काशितव्य  काषक  कासक  कासनीय  कासमान  कासित  कासितव्य  किटित  कित  कितव  कितित  किलित  किशोर  कीट  कीटक  कीटनीय  कीटयमान  कीटयितव्य  कीटित  कीर  कीर्ण  कीर्तक  कीर्तनीय  कीर्तयमान  कीर्तयितव्य  कीर्तित  कीलक  कीलनीय  कीलित  कीलितव्य  कोक  कोकक  कोकनीय  कोकमान  कोकित  कोकितव्य  कोकिल  कोङ्कण  कोचक  कोचनीय  कोचित  कोचितव्य  कोजक  कोजनीय  कोजितव्य  कोटक  कोटनीय  कोटयमान  कोटयितव्य  कोटर  कोटित  कोडक  कोण  कोणक  कोणनीय  कोणितव्य  कोतव्य  कोथक  कोथनीय  कोथितव्य  कोदक  कोदनीय  कोदयमान  कोदयितव्य  कोदित  कोप  कोपक  कोपनीय  कोपमान  कोपयमान  कोपयितव्य  कोपित  कोपितव्य  कोरक  कोरणीय  कोरितव्य  कोलक  कोलनीय  कोलाहल  कोलिक  कोलित  कोलितव्य  कोश  कोशक  कोशनीय  कोशितव्य  कोषक  कोषणीय  कोषितव्य  कोसक  कोसनीय  कोसितव्य  खुक्त  खकार  खग  खचनीय  खचित  खचितव्य  खजनीय  खजित  खजितव्य  खञ्जक  खञ्जनीय  खञ्जित  खञ्जितव्य  खेटक  खट्टक  खट्टनीय  खट्टयमान  खट्टयितव्य  खट्टित  खटनीय  खेटनीय  खेटयमान  खेटयितव्य  खटित  खेटित  खटितव्य  खेटितव्य  खेडक  खड्ग  खुडनीय  खेडनीय  खेडयमान  खेडयितव्य  खुडित  खेडित  खुडितव्य  खण्ड  खण्डक  खुण्डक  खण्डनीय  खुण्डनीय  खण्डमान  खुण्डमान  खण्डयमान  खुण्डयमान  खण्डयितव्य  खुण्डयितव्य  खण्डित  खुण्डित  खण्डितव्य  खुण्डितव्य  खुत  खेत्तव्य  खेदक  खदनीय  खेदनीय  खदित  खदितव्य  खननीय  खनमान  खनितव्य  ख्यात  ख्यातव्य  ख्यानीय  ख्यायक  खर  खुर  खर्जक  खर्जनीय  खर्जित  खर्जितव्य  खर्दक  खुर्दक  खर्दनीय  खुर्दनीय  खुर्दमान  खर्दित  खुर्दित  खर्दितव्य  खुर्दितव्य  खर्बक  खर्बणीय  खर्बित  खर्बितव्य  खर्वक  खर्वणीय  खर्वित  खर्वितव्य  खुरित  खेलक  खलनीय  खेलनीय  खलित  खेलित  खलितव्य  खेलितव्य  खेवक  खवनीय  खेवनीय  खवमान  खेवमान  खवित  खेवित  खवितव्य  खेवितव्य  खश  खषणीय  खषित  खषितव्य  खाचक  खाजक  खाटक  खाडक  खाडनीय  खाडयमान  खाडयितव्य  खाडित  खात  खातव्य  खादक  खादनीय  खाद्य  खादित  खादितव्य  खानक  खानीय  खायक  खालक  खावक  खाषक  खिटित  खिद्यमान  खिन्दान  खिन्न  खिल  खोजक  खोजनीय  खोजितव्य  खोटक  खोटनीय  खोटयमान  खोटयितव्य  खोटित  खोडक  खोतव्य  खोरक  खोरणीय  खोरित  खोरितव्य  खोलक  खोलनीय  खोलित  खोलितव्य  गकार  गुच्छ  गज  गजनीय  गुजनीय  गजमुख  गजवदन  गजानन  गजित  गुजित  गृजित  गजितव्य  गुजितव्य  गञ्ज  गञ्जक  गुञ्जक  गृञ्जक  गञ्जनीय  गुञ्जनीय  गृञ्जनीय  गञ्जित  गुञ्जित  गृञ्जित  गञ्जितव्य  गुञ्जितव्य  गृञ्जितव्य  गडक  गडनीय  गुडनीय  गडित  गुडित  गडितव्य  गुडितव्य  गूढ  गृढ  गण  गुण  गणक  गुणक  गुण्ठक  गुण्ठनीय  गुण्ठमान  गुण्ठयमान  गुण्ठयितव्य  गुण्ठित  गुण्ठितव्य  गण्डक  गुण्डक  गण्डनीय  गुण्डनीय  गुण्डमान  गुण्डयमान  गुण्डयितव्य  गण्डित  गुण्डित  गण्डितव्य  गुण्डितव्य  गणनीय  गुणनीय  गणयमान  गुणयमान  गणयितव्य  गुणयितव्य  गणित  गुणित  गत  गुत  गृत  गेत  गुतव्य  गेतव्य  गूथ  गुद  गदक  गृद्ध  गदनीय  गदयमान  गदयितव्य  गदित  गुदित  गदितव्य  गृध्र  गुधित  गून  गन्तव्य  गन्ध  गन्धक  गन्धनीय  गन्धयमान  गन्धयितव्य  गन्धर्व  गन्धित  गनीय  गेपक  गुप्त  गेपनीय  गेपमान  गुपित  गेपित  गेपितव्य  गुफित  गमनीय  गुम्फक  गुम्फनीय  गुम्फितव्य  गूरक  ग्रुक्त  गर्जक  गर्जनीय  गर्जयमान  गर्जयितव्य  गर्जित  गर्जितव्य  गरुड  गर्ढव्य  गूर्ण  गरणीय  गुरणीय  गूरणीय  गर्तव्य  ग्रथित  गर्दक  गुर्दक  गूर्दक  गर्दनीय  गुर्दनीय  गूर्दनीय  गर्दभ  गुर्दमान  गर्दयमान  गूर्दयमान  गर्दयितव्य  गूर्दयितव्य  गर्दित  गुर्दित  गूर्दित  गर्दितव्य  गुर्दितव्य  गर्धक  गर्धनीय  गर्धयमान  गर्धयितव्य  गर्धित  गर्धितव्य  ग्रन्थक  ग्रन्थनीय  ग्रन्थमान  ग्रन्थयमान  ग्रन्थयितव्य  ग्रन्थालय  ग्रन्थित  ग्रन्थितव्य  गर्बक  गर्बणीय  गर्बित  गर्बितव्य  गर्भ  गुरमाण  गूरयमाण  गूर्यमाण  गूरयितव्य  गर्वक  गूर्वक  गर्वणीय  गूर्वणीय  गर्वमाण  गर्वयमाण  गर्वयितव्य  गर्वित  गर्वितव्य  गूर्वितव्य  ग्रस्त  ग्रसनीय  ग्रसमान  ग्रसित  ग्रसितव्य  ग्रह  गर्हक  गर्हणीय  ग्रहणीय  गर्हमाण  गर्हयमाण  गर्हयितव्य  गर्हित  गर्हितव्य  ग्रहीतव्य  ग्राम  ग्रामक  ग्रामणीय  ग्रामयमाण  ग्रामयितव्य  ग्रामित  ग्रासक  ग्रासनीय  ग्रासयमान  ग्रासयितव्य  ग्रासित  ग्राहक  गूरित  गरितव्य  गुरितव्य  गूरितव्य  गरीतव्य  ग्रीष्म  ग्रोचक  ग्रोचनीय  ग्रोचितव्य  गल  ग्लुक्त  ग्लुञ्चक  ग्लुञ्चनीय  ग्लुञ्चितव्य  गलनीय  ग्लेपक  ग्लेपनीय  ग्लेपमान  ग्लेपित  ग्लेपितव्य  गल्भक  गल्भनीय  गल्भमान  गल्भित  गल्भितव्य  ग्लेवक  ग्लेवनीय  ग्लेवमान  ग्लेवित  ग्लेवितव्य  ग्लेषक  ग्लेषणीय  ग्लेषमाण  ग्लेषित  ग्लेषितव्य  ग्लस्त  ग्लसनीय  ग्लसमान  ग्लसितव्य  गल्हक  गल्हनीय  ग्लहनीय  गल्हमान  ग्लहमान  गल्हित  ग्लहित  गल्हितव्य  ग्लहितव्य  ग्लातव्य  ग्लान  ग्लानीय  ग्लायक  ग्लासक  ग्लाहक  गलित  गलितव्य  गलीतव्य  ग्लोचक  ग्लोचनीय  ग्लोचितव्य  गेवक  गवनीय  गुवनीय  गेवनीय  गवमान  गेवमान  गव्य  गवेषक  गवेषणीय  गवेषयमाण  गवेषयितव्य  गवेषित  गेवित  गेवितव्य  गेषक  गेषणीय  गेषमाण  गेषित  गेषितव्य  गृह  गूहक  गृहक  गृह्णान  गृहणीय  गूहनीय  गूहमान  गृह्य  गृहयमाण  गृहयितव्य  गृहस्थ  गृहित  गूहितव्य  गृहीत  गाजक  गाजनीय  गाजयमान  गाजयितव्य  गाजित  गाडक  गाढ  गाढव्य  गाणक  गाणनीय  गातव्य  गाथ  गादक  गादनीय  गाधक  गाधनीय  गाधमान  गाधित  गाधितव्य  गान  गानीय  गामक  गायक  गारक  गार्जर  गारणीय  गारयमाण  गारयितव्य  गारित  गालक  गालनीय  गालयमान  गालयितव्य  गालित  गावक  गाहक  गाहनीय  गाहमान  गाहितव्य  गीत  गीतव्य  गीर्ण  गोजक  गोजनीय  गोजित  गोजितव्य  गोडक  गोढव्य  गोत्र  गोतव्य  गोदक  गोदनीय  गोदमान  गोदित  गोदितव्य  गोधक  गोधनीय  गोधूम  गोधितव्य  गोपक  गोप्तव्य  गोपनीय  गोपमान  गोपयमान  गोपयितव्य  गोपायक  गोपायनीय  गोपायित  गोपायितव्य  गोपाल  गोपित  गोपितव्य  गोफक  गोफनीय  गोफितव्य  गोमक  गोमनीय  गोमयमान  गोमयितव्य  गोमित  गोरक  गोलोक  गोविन्द  गोष्टक  गोष्टनीय  गोष्टमान  गोष्टित  गोष्टितव्य  गोष्ठ  गौड  गौर  घूक  घकार  घग्घक  घग्घनीय  घग्घित  घग्घितव्य  घघनीय  घघित  घघितव्य  घट  घटक  घट्ट  घट्टक  घट्टनीय  घट्टमान  घट्टयमान  घट्टयितव्य  घट्टित  घट्टितव्य  घटनीय  घुटनीय  घटमान  घटित  घुटित  घटितव्य  घुटितव्य  घृण  घण्टक  घण्टनीय  घण्टमान  घण्टयमान  घण्टयितव्य  घण्टित  घण्टितव्य  घुण्णक  घृण्णक  घुण्णनीय  घृण्णनीय  घुण्णमान  घृण्णमान  घुण्णित  घृण्णित  घुण्णितव्य  घृण्णितव्य  घुणाक्षरन्याय  घुणित  घुत  घृत  घन  घूरक  घूर्ण  घर्णक  घूर्णक  घर्णनीय  घूर्णनीय  घूर्णमान  घर्ण्वान  घूर्णित  घर्णितव्य  घूर्णितव्य  घरणीय  घूरणीय  घर्तव्य  घर्म  घूर्यमाण  घर्षक  घर्षणीय  घर्षितव्य  घ्राण  घ्राणीय  घ्रात  घ्रातव्य  घ्रायक  घुरित  घूरितव्य  घवनीय  घवमान  घवितव्य  घुंषक  घुष्ट  घृष्ट  घुंष्ट  घुंष्टव्य  घषणीय  घुंषणीय  घषमाण  घुंषमाण  घषित  घषितव्य  घस्त  घस्तव्य  घसनीय  घाघक  घाटक  घाटनीय  घाटयमान  घाटयितव्य  घाटित  घात  घातक  घारक  घारणीय  घारयमाण  घारयितव्य  घारित  घावक  घाषक  घास  घासक  घिण्णक  घिण्णनीय  घिण्णमान  घिण्णित  घिण्णितव्य  घोट  घोटक  घोटनीय  घोटमान  घोटित  घोटितव्य  घोणक  घोणनीय  घोणमान  घोणित  घोणितव्य  घोर  घोरक  घोरणीय  घोरितव्य  घोष  घोषक  घोषणीय  घोषयमाण  घोषयितव्य  घोषित  घोषितव्य  ङकार  ङुत  ङवनीय  ङवमान  ङावक  ङोतव्य  चकक  चक्कक  चुक्कक  चक्कनीय  चुक्कनीय  चक्कयमान  चुक्कयमान  चक्कयितव्य  चुक्कयितव्य  चक्कित  चुक्कित  चक्त  चकनीय  चकमान  चक्रधर  चक्रवाक  चक्रवात  चक्रवाल  चक्षाण  चकार  चकासक  चकासनीय  चकासित  चकासितव्य  चकित  चकितव्य  चकोर  चुचक  चुचनीय  चुचित  चुचितव्य  चञ्चक  चञ्चनीय  चञ्चितव्य  चटक  चेटक  चुट्टक  चुट्टनीय  चुट्टयमान  चुट्टयितव्य  चुट्टित  चटनीय  चुटनीय  चेटनीय  चटित  चुटित  चटितव्य  चुटितव्य  चेटितव्य  चूड  चुड्डक  चुड्डनीय  चुड्डित  चुड्डितव्य  चुडनीय  चुडित  चुडितव्य  चणक  चुण्टक  चुण्टनीय  चुण्टमान  चुण्टयमान  चुण्टयितव्य  चुण्टित  चुण्टितव्य  चण्डक  चुण्डक  चण्डनीय  चुण्डनीय  चण्डमान  चण्डयमान  चण्डयितव्य  चण्डाल  चण्डित  चुण्डित  चण्डितव्य  चुण्डितव्य  चणनीय  चणित  चणितव्य  चेतक  चृत्त  चेतन  चतनीय  चेतनीय  चतमान  चैत्य  चेतयमान  चेतयितव्य  चतुर  चतुरङ्ग  चेतव्य  चतित  चेतित  चतितव्य  चेतितव्य  चदनीय  चदमान  चदित  चदितव्य  चन्दक  चन्दन  चन्दनवृक्ष  चन्दनीय  चन्द्र  चन्द्रगुप्त  चन्दित  चन्दितव्य  चननीय  चनित  चनितव्य  चपक  चपनीय  चपयमान  चपयितव्य  चपित  चुपित  चृपित  चपितव्य  चमक  चमनीय  चम्पक  चम्पनीय  चम्पमान  चम्पयमान  चम्पयितव्य  चम्पित  चम्पितव्य  चुम्ब  चुम्बक  चुम्बनीय  चुम्बमान  चुम्बयमान  चुम्बयितव्य  चुम्बित  चुम्बितव्य  चमस  चमितव्य  चयक  च्युत  च्युतित  चयनीय  चयमान  चययमान  चययितव्य  च्यवनीय  च्यवमान  च्यावक  च्यावनीय  च्यावयमान  च्यावयितव्य  च्यावित  चयित  चयितव्य  च्योतक  च्योतनीय  च्योतव्य  च्योतित  च्योतितव्य  चूरक  चर्चक  चर्चनीय  चर्चयमान  चर्चयितव्य  चर्चित  चर्चितव्य  चरण  चूर्ण  चूर्णक  चूर्णनीय  चूर्णयमान  चूर्णयितव्य  चूर्णित  चरणीय  चूरणीय  चर्तक  चर्तनीय  चर्तितव्य  चर्पक  चर्पणीय  चर्पमाण  चर्पयमाण  चर्पयितव्य  चर्पित  चर्पितव्य  चर्बक  चर्बणीय  चर्बित  चर्बितव्य  चूर्यमाण  चर्वक  चर्वणीय  चर्वित  चर्वितव्य  चरित  चरितव्य  चूरितव्य  चलक  चेलक  चलनीय  चेलनीय  चलयमान  चलयितव्य  चुल्लक  चुल्लनीय  चुल्लित  चुल्लितव्य  चलित  चेलित  चलितव्य  चेलितव्य  चषक  चूषक  चेष्टक  चेष्टनीय  चेष्टमान  चेष्टित  चेष्टितव्य  चषणीय  चूषणीय  चषमाण  चषित  चूषित  चषितव्य  चूषितव्य  चहक  चहनीय  चहयमान  चहयितव्य  चहित  चहितव्य  चाकक  चाटक  चाटनीय  चाटयमान  चाटयितव्य  चाटित  चाणक  चातक  चादक  चानक  चान्त  चाननीय  चानयमान  चानयितव्य  चानित  चाप  चापक  चापनीय  चापयमान  चापयितव्य  चापित  चायक  चायनीय  चायमान  चाययमान  चाययितव्य  चायित  चायितव्य  चारक  चारणीय  चारयमाण  चारयितव्य  चारित  चालक  चालनीय  चालयमान  चालयितव्य  चालित  चाषक  चाहक  चाहनीय  चिकित्सक  चिकित्सालय  चिटित  चित  चित्त  चित्रक  चित्रगुप्त  चित्रणीय  चित्रमाण  चित्रयमाण  चित्रयितव्य  चित्रित  चित्रितव्य  चिन्तक  चिन्तनीय  चिन्तमान  चिन्तयमान  चिन्तयितव्य  चिन्तित  चिन्तितव्य  चिन्वान  चियित  चिरयणीय  चिर्यित  चिरयितव्य  चिरायक  चिल्ल  चिल्लक  चिल्लनीय  चिल्लित  चिल्लितव्य  चिलित  चीकक  चीकनीय  चीकमान  चीकयमान  चीकयितव्य  चीकित  चीकितव्य  चीन  चीबक  चीबनीय  चीबमान  चीबित  चीबितव्य  चीभक  चीभनीय  चीभमान  चीभित  चीभितव्य  चीवक  चीवनीय  चीवमान  चीवयमान  चीवयितव्य  चीवित  चीवितव्य  चोटक  चोटनीय  चोटयमान  चोटयितव्य  चोटित  चोडक  चोदक  चोदनीय  चोदयमान  चोदयितव्य  चोदित  चोपक  चोपनीय  चोपित  चोपितव्य  चोर  चोरक  चोरणीय  चोरयमाण  चोरयितव्य  चोरित  चोल  चोलक  चोलनीय  चोलयमान  चोलयितव्य  चोलित  चौर  छकार  छञ्जक  छञ्जनीय  छञ्जमान  छञ्जयमान  छञ्जयितव्य  छञ्जित  छञ्जितव्य  छुटनीय  छुटित  छुटितव्य  छुडनीय  छुडित  छुडितव्य  छृण्ण  छत्त्र  छेत्तव्य  छदक  छेदक  छदनीय  छेदनीय  छदमान  छदयमान  छेदयमान  छदयितव्य  छेदयितव्य  छदित  छेदित  छदितव्य  छन्दक  छन्दनीय  छन्दमान  छन्दयमान  छन्दयितव्य  छृन्दान  छन्दित  छन्दितव्य  छुप्त  छृपित  छमक  छमनीय  छमितव्य  छुरणीय  छर्दक  छर्दनीय  छर्दमान  छर्दयमान  छर्दयितव्य  छर्दित  छर्दितव्य  छर्पक  छर्पणीय  छर्पमाण  छर्पयमाण  छर्पयितव्य  छर्पित  छर्पितव्य  छुरित  छुरितव्य  छषणीय  छषमाण  छषित  छषितव्य  छात  छात्र  छातव्य  छादक  छादनीय  छादयमान  छादयितव्य  छादित  छान्त  छानीय  छायक  छावक  छाषक  छित  छिद्रक  छिद्रणीय  छिद्रमाण  छिद्रयमाण  छिद्रयितव्य  छिद्रित  छिद्रितव्य  छिन्दान  छिन्न  छोटक  छोडक  छोपक  छोप्तव्य  छोपनीय  छोरक  जक्षक  जक्षणीय  जक्षित  जक्षितव्य  जकार  जग्द्ध  जग्ध  जगन्नाथ  जघन  जुङ्गक  जुङ्गनीय  जङ्गल  जुङ्गित  जुङ्गितव्य  जजनीय  जजित  जजितव्य  जञ्जक  जञ्जनीय  जञ्जित  जञ्जितव्य  ज्ञपक  ज्ञपनीय  ज्ञपयमान  ज्ञपयितव्य  ज्ञपित  ज्ञात  ज्ञातव्य  ज्ञानीय  ज्ञापक  ज्ञापनीय  ज्ञापयमान  ज्ञापयितव्य  ज्ञापित  ज्ञायक  जटनीय  जुटनीय  जटित  जुटित  जटितव्य  जुटितव्य  जुडनीय  जुडित  जुडितव्य  जुत  जेतव्य  जुतित  जन  जनक  जननीय  जनपद  जनमेजय  जनित  जुनित  जनितव्य  जपनीय  जपित  जपितव्य  जब्ध  जमक  जेमक  जमनीय  जेमनीय  जम्बुल  जम्बुवृक्ष  जम्भ  जम्भक  जृम्भक  जृम्भणीय  जम्भनीय  जृम्भमाण  जम्भमान  जम्भयमान  जम्भयितव्य  जम्भित  जृम्भित  जम्भितव्य  जृम्भितव्य  जमितव्य  जेमितव्य  जय  ज्युत  ज्युतित  जयन्त  जयनीय  जयमान  ज्यवनीय  ज्यवमान  ज्यातव्य  ज्यानीय  ज्यायक  ज्यावक  जयितव्य  ज्योतक  ज्योतनीय  ज्योतव्य  ज्योतित  ज्योतितव्य  ज्योतिष  जूरक  जर्जक  जर्जनीय  जर्जित  जर्जितव्य  जूर्ण  जरणीय  जूरणीय  ज्रेतव्य  जर्त्सक  जर्त्सनीय  जर्त्सित  जर्त्सितव्य  जरमाण  ज्रयणीय  जूर्यमाण  ज्रयमाण  ज्रयितव्य  ज्रायक  ज्रायणीय  ज्राययमाण  ज्राययितव्य  ज्रायित  ज्रित  जरितव्य  जूरितव्य  ज्रियित  जरीतव्य  जल  जलग्रह  जलचर  जलनीय  जल्पक  जल्पनीय  जल्पित  जल्पितव्य  जलित  जलितव्य  जवनीय  जवमान  ज्वर  ज्वरक  ज्वरणीय  ज्वरित  ज्वरितव्य  ज्वलनीय  ज्वलित  ज्वलितव्य  ज्वारक  ज्वालक  जूषक  जेषक  जुष्ट  जषणीय  जूषणीय  जेषणीय  जुषमाण  जेषमाण  जषित  जुषित  जूषित  जेषित  जषितव्य  जूषितव्य  जेषितव्य  जंसक  जस्त  जसनीय  जंसनीय  जसमान  जंसमान  जंसयमान  जंसयितव्य  जंसित  जसितव्य  जंसितव्य  जेहक  जेहनीय  जेहमान  जुहुवान  जेहित  जेहितव्य  जागरक  जागरणीय  जागरित  जागरितव्य  जागारक  जाङ्गल  जाजक  जाटक  जात  जातव्य  जान्त  जानीय  जापक  जायक  जायनीय  जायमान  जाययमान  जाययितव्य  जायित  जारक  जारणीय  जारयमाण  जारयितव्य  जारित  जालक  जालनीय  जालयमान  जालयितव्य  जालित  जावक  जाषक  जासक  जासनीय  जासयमान  जासयितव्य  जासित  जित  जिन्वक  जिन्वनीय  जिन्वित  जिन्वितव्य  जियित  जिरयणीय  जिर्यित  जिरयितव्य  जिरायक  जिष्ट  जिहान  जीन  जीन्त  जीर्ण  जीव  जीवक  जीवन्त  जीवनीय  जीवित  जीवितव्य  जोटक  जोडक  जोडनीय  जोडयमान  जोडयितव्य  जोडित  जोडितव्य  जोतक  जोतनीय  जोतमान  जोतव्य  जोतित  जोतितव्य  जोनक  जोननीय  जोनितव्य  जोषक  जोषणीय  जोषमाण  जोषयमाण  जोषयितव्य  जोषित  जोषितव्य  झकार  झंकार  झटनीय  झटित  झटितव्य  झमक  झमनीय  झमितव्य  झर्झक  झर्झनीय  झर्झित  झर्झितव्य  झरणीय  झर्त्सक  झर्त्सनीय  झर्त्सित  झर्त्सितव्य  झरितव्य  झरीतव्य  झषणीय  झषमाण  झषित  झषितव्य  झाट  झाटक  झान्त  झारक  झाषक  झीर्ण  ञकार  टेकक  टेकनीय  टेकमान  टेकितव्य  टङ्कक  टङ्कनीय  टङ्कमान  टङ्कयमान  टङ्कयितव्य  टङ्कित  टङ्कितव्य  टलनीय  टलित  टलितव्य  ट्वलनीय  ट्वलित  ट्वलितव्य  ट्वालक  टालक  टिकित  टीकक  टीकनीय  टीकमान  टीकित  टीकितव्य  डेतव्य  डेपक  डेपनीय  डेपयमान  डेपयितव्य  डेपित  डेपितव्य  डयनीय  डयमान  डयित  डयितव्य  डापक  डापनीय  डापयमान  डापयितव्य  डापित  डायक  डिपनीय  डिपित  डिपितव्य  डियित  डीत  डीन  डीयमान  ढौकक  ढौकनीय  ढौकमान  ढौकित  ढौकितव्य  तेकक  तक्त  तकनीय  तेकनीय  तेकमान  तक्षक  तृक्षक  तक्षणीय  तृक्षणीय  तक्षित  तृक्षित  तक्षितव्य  तृक्षितव्य  तकित  तकितव्य  तेकितव्य  तेगक  तेगनीय  तेगितव्य  तङ्कक  तङ्क्तव्य  तङ्कनीय  तङ्कित  तङ्कितव्य  तुङ्ग  तङ्गक  तङ्गनीय  तङ्गित  तङ्गितव्य  तेजक  तेजनीय  तेजमान  तेजयमान  तेजयितव्य  तुजित  तेजित  तेजितव्य  तञ्चक  तञ्चनीय  तञ्चितव्य  तुञ्जक  तुञ्जनीय  तुञ्जमान  तुञ्जयमान  तुञ्जयितव्य  तुञ्जित  तुञ्जितव्य  तट  तटनीय  तुटनीय  तटित  तुटित  तटितव्य  तुटितव्य  तूडक  तडनीय  तुडनीय  तूडनीय  तडमान  तडाग  तडित  तुडित  तूडित  तडितव्य  तुडितव्य  तूडितव्य  तृढ  तूणक  तण्डक  तुण्डक  तण्डनीय  तुण्डनीय  तण्डमान  तुण्डमान  तुण्डयमान  तुण्डयितव्य  तण्डुल  तण्डित  तुण्डित  तण्डितव्य  तुण्डितव्य  तृण्ढव्य  तृण्ण  तूणनीय  तूणयमान  तूणयितव्य  तुणित  तूणित  तत  तुत  तृत  तत्क्षण  तुत्थक  तुत्थनीय  तुत्थमान  तुत्थयमान  तुत्थयितव्य  तुत्थित  तुत्थितव्य  तत्पुरुष  तंतुवाय  तद्धित  तुदमान  तनूज  तन्त्रक  तन्त्रणीय  तन्त्रयमाण  तन्त्रयितव्य  तन्त्रित  तृन्दान  तुन्न  तननीय  तनमान  तन्वान  तनितव्य  तप  तेपक  तप्त  तृप्त  तप्तव्य  तेप्तव्य  तपन  तपनीय  तेपनीय  तपमान  तेपमान  तप्यमान  तपित  तुपित  तृपित  तेपित  तपितव्य  तेपितव्य  तुफित  तृफित  तुभित  तमक  तेमक  तमनीय  तेमनीय  तुम्पक  तृम्पक  तृम्पणीय  तुम्पनीय  तुम्पितव्य  तृम्पितव्य  तुम्फक  तृम्फक  तृम्फणीय  तुम्फनीय  तुम्फितव्य  तृम्फितव्य  तुम्बक  तुम्बनीय  तुम्बमान  तुम्बयमान  तुम्बयितव्य  तुम्बित  तुम्बितव्य  तमितव्य  तेमितव्य  त्यक्त  त्यक्तव्य  त्यजनीय  तयनीय  तयमान  त्याग  त्याजक  तयित  तयितव्य  तर्क  तूरक  तर्कक  तर्कणीय  तर्कमाण  तर्कयमाण  तर्कयितव्य  त्रक्षक  त्रक्षणीय  त्रक्षित  त्रक्षितव्य  तर्कित  तर्कितव्य  त्रखणीय  त्रखित  त्रखितव्य  तरंग  त्रङ्कक  त्रङ्कणीय  त्रङ्कमाण  त्रङ्कित  त्रङ्कितव्य  त्रङ्गक  त्रङ्गणीय  त्रङ्गित  त्रङ्गितव्य  तर्जक  तर्जनीय  तर्जयमान  तर्जयितव्य  तर्जित  तर्जितव्य  त्रुटनीय  त्रुटित  त्रुटितव्य  तर्ढव्य  तरुण  तूर्ण  तर्णक  तर्णनीय  तर्ण्वान  तर्णितव्य  तरणीय  तूरणीय  तर्दक  तर्दनीय  तर्दित  तर्दितव्य  त्रन्दक  त्रन्दनीय  त्रन्दित  त्रन्दितव्य  तर्पक  तर्पणीय  त्रपणीय  त्रप्त  तर्प्तव्य  त्रप्तव्य  तर्पमाण  त्रपमाण  तर्पयमाण  तर्पयितव्य  तर्पित  त्रुपित  तर्पितव्य  त्रपितव्य  तर्फक  तर्फणीय  त्रुफित  तर्फितव्य  त्रुम्पक  त्रुम्पणीय  त्रुम्पितव्य  त्रुम्फक  त्रुम्फणीय  त्रुम्फितव्य  तूर्यमाण  तुर्वयणीय  तुर्वयितव्य  तुर्वायक  तुर्वियित  तर्षक  तर्षणीय  तर्षितव्य  त्रंसक  त्रस्त  त्रसनीय  त्रंसनीय  त्रंसमान  त्रंसयमान  त्रंसयितव्य  त्रंसित  त्रसितव्य  त्रंसितव्य  तर्हक  तर्हणीय  तर्हितव्य  त्राखक  त्राण  त्राणीय  त्रात  त्रातव्य  त्रापक  त्रायक  त्रायमाण  त्रासक  त्रासनीय  त्रासयमान  त्रासयितव्य  त्रासित  त्रिङ्खक  त्रिङ्खणीय  त्रिङ्खित  त्रिङ्खितव्य  तुरित  तरितव्य  तूरितव्य  त्रिपाद  तरीतव्य  त्रोटक  त्रोटनीय  त्रोटयमान  त्रोटयितव्य  त्रोटित  त्रोपक  त्रोपणीय  त्रोपित  त्रोपितव्य  त्रोफक  त्रोफणीय  त्रोफित  त्रोफितव्य  त्रौकक  त्रौकणीय  त्रौकमाण  त्रौकित  त्रौकितव्य  तूलक  तेलक  तलुन  तूलनीय  तेलनीय  तल्प  तेलयमान  तेलयितव्य  तूलित  तेलित  तूलितव्य  तेलितव्य  तेवक  त्वक्त  त्वक्षक  त्वक्षणीय  त्वक्षितव्य  त्वङ्गक  त्वङ्गनीय  त्वङ्गित  त्वङ्गितव्य  त्वचनीय  त्वचित  त्वचितव्य  त्वञ्चक  त्वञ्चनीय  त्वञ्चितव्य  तवनीय  तेवनीय  तेवमान  त्वरक  त्वरणीय  त्वरमाण  त्वरित  त्वरितव्य  त्वेषक  त्वष्ट  त्वष्टव्य  त्वेष्टव्य  त्वेषणीय  त्वेषमाण  त्वेषितव्य  त्वाचक  त्वारक  तेवित  तवितव्य  तेवितव्य  त्विष्ट  त्विषित  तूषक  तष्ट  तुष्ट  तष्टव्य  तूषणीय  तूषित  तृषित  तूषितव्य  तंसक  तस्त  तसनीय  तंसनीय  तंसमान  तंसयमान  तंसयितव्य  त्सरणीय  त्सरित  त्सरितव्य  त्सारक  तंसित  तुसित  तसितव्य  तंसितव्य  तृंहक  तृंहणीय  तुहित  तृहित  तृंहितव्य  ताकक  ताटक  ताडक  ताडनीय  ताडयमान  ताडयितव्य  ताडित  तात  तान  तानक  तान्त  ताननीय  तानयमान  तानयितव्य  तानित  ताप  तापक  तापनीय  तापयमान  तापयितव्य  तापित  तायक  तायनीय  तायमान  तायित  तायितव्य  तार  तारक  तार्किक  ताल  तालक  तालनीय  तालयमान  तालयितव्य  तालित  तावक  तासक  तिकित  तिगित  तिजित  तित्तिर  तिप्त  तिमित  तिल  तिलक  तिल्लक  तिल्लनीय  तिल्लित  तिल्लितव्य  तिलित  तीकक  तीकनीय  तीकमान  तीकित  तीकितव्य  तीमक  तीमनीय  तीमित  तीमितव्य  तीर  तीरक  तीर्ण  तीरणीय  तीरयमाण  तीरयितव्य  तीरित  तीवक  तीवनीय  तीवित  तीवितव्य  तोजक  तोजनीय  तोजयमान  तोजयितव्य  तोजित  तोजितव्य  तोटक  तोडक  तोडनीय  तोडित  तोडितव्य  तोणक  तोणनीय  तोणितव्य  तोत्तव्य  तोदक  तोदनीय  तोपक  तोपनीय  तोपित  तोपितव्य  तोफक  तोफनीय  तोफित  तोफितव्य  तोभक  तोभनीय  तोभमान  तोभित  तोभितव्य  तोयकण  तोरक  तोरणीय  तोरित  तोरितव्य  तोलक  तोलनीय  तोलयमान  तोलयितव्य  तोलित  तोषक  तोष्टव्य  तोषणीय  तोसक  तोसनीय  तोसित  तोसितव्य  तोहक  तोहनीय  तोहित  तोहितव्य  थङ्कक  थङ्कनीय  थङ्कित  थङ्कितव्य  थुडनीय  थुडित  थुडितव्य  थुर्वयणीय  थुर्वयितव्य  थुर्वायक  थुर्वियित  थोडक  दुःखक  दुःखनीय  दुःखयमान  दुःखयितव्य  दुःखित  दुःस्वप्न  दक्षक  दक्षणीय  दक्षमाण  दक्षिण  दक्षित  दक्षितव्य  दृकाण  दग्ध  दुग्ध  दग्धव्य  देग्धव्य  दघनीय  दघित  दघितव्य  दङ्घक  दङ्घनीय  दङ्घित  दङ्घितव्य  दृढ  दण्ड  दण्डक  दण्डनीय  दण्डमान  दण्डयमान  दण्डयितव्य  दण्डित  दण्डितव्य  दुत  दूत  दृत  दत्त  देतव्य  ददनीय  ददमान  ददान  ददित  ददितव्य  दधनीय  दधमान  दधान  दधित  दधितव्य  दून  दृप्त  दृपित  दृफित  दब्ध  दृब्ध  दृभित  दम  दमक  दमनीय  दृम्पक  दृम्पणीय  दृम्पितव्य  दृम्फक  दृम्फणीय  दृम्फितव्य  दम्भक  दम्भनीय  दम्भितव्य  दमितव्य  द्युत  द्यूत  द्युतित  द्यून  दयनीय  दयमान  दूयमान  द्यवनीय  द्यातव्य  द्यान  द्यानीय  द्यायक  द्यावक  दयित  दयितव्य  द्योतक  द्योतनीय  द्योतमान  द्योतव्य  द्योतित  द्योतितव्य  द्रेकक  द्रेकणीय  द्रेकमाण  द्रेकित  द्रेकितव्य  दुर्ग  द्रुग्ध  दुर्जन  द्रूढ  दूर्ण  द्रूणान  द्रुणित  दरणीय  द्रुत  द्रूत  दर्तव्य  दरद  दूरदर्शन  दर्पक  दर्पण  दर्पणीय  दर्प्तव्य  द्रप्तव्य  दर्पमाण  दर्पयमाण  दर्पयितव्य  दर्पित  दर्पितव्य  दर्फक  दर्फणीय  दर्फितव्य  दुर्बल  दर्भ  दर्भक  दर्भणीय  दर्भमाण  दर्भयमाण  दर्भयितव्य  दर्भित  दर्भितव्य  द्रुम  द्रमक  द्रमणीय  द्रमित  द्रमितव्य  द्रव  दूर्वक  दूर्वणीय  द्रवणीय  द्रविड  दूर्वितव्य  द्रवितव्य  दर्शक  दर्शनीय  दर्शपूर्णमास  द्रष्टव्य  दर्हक  दर्हणीय  दर्हितव्य  द्राखक  द्राखणीय  द्राखित  द्राखितव्य  द्राघक  द्राघणीय  द्राघमाण  द्राघित  द्राघितव्य  द्राङ्क्षक  द्राङ्क्षणीय  द्राङ्क्षित  द्राङ्क्षितव्य  द्राडक  द्राडनीय  द्राडमान  द्राडित  द्राडितव्य  द्राण  द्राणीय  द्रातव्य  द्रायक  द्रावक  द्राविड  द्राहक  द्राहणीय  द्राहमाण  द्राहित  द्राहितव्य  दरितव्य  दरिद्रणीय  दरिद्रायक  दरिद्रित  दरिद्रितव्य  द्रियमाण  दरीतव्य  द्रोग्धव्य  द्रोढव्य  द्रोण  द्रोणक  द्रोणनीय  द्रोणितव्य  द्रोतव्य  द्रोह  द्रोहक  द्रोहणीय  द्रोहितव्य  दलक  दलनीय  दलमान  दलयमान  दलयितव्य  दलित  दलितव्य  देव  देवक  द्वृत  द्वंद्व  देवन  दवनीय  देवनीय  देवपुत्र  देवमान  देवयज्ञ  देवयमान  देवयितव्य  देवर  द्वरणीय  द्वर्तव्य  देवराज  द्वेष  द्वेषक  द्वेष्टव्य  द्वेषणीय  द्वारक  द्वारपाल  देवालय  देवित  दवितव्य  देवितव्य  द्वितीय  द्विष्ट  द्विषाण  द्वीप  देश  दंशक  देशक  दंशनीय  देशनीय  दंशमान  दृश्य  दंशयमान  दंशयितव्य  दशरथ  दंशित  दंशितव्य  दष्ट  दुष्ट  दृष्ट  दंष्टव्य  देष्टव्य  दंसक  दस्त  दसनीय  दंसनीय  दंसमान  दंसयमान  दंसयितव्य  दंसित  दसितव्य  दंसितव्य  देह  दृंहक  देहक  दृंहणीय  दहनीय  देहनीय  दुहान  दुहित  दृहित  दृंहित  दृंहितव्य  दाघक  दात  दातव्य  दादक  दाधक  दानक  दान्त  दाननीय  दानमान  दानव  दानित  दानितव्य  दानीय  दायक  दारक  दारिद्रय  दालक  दालनीय  दालयमान  दालयितव्य  दालित  दावक  दाशक  दाशनीय  दाशमान  दाशित  दाशितव्य  दास  दासक  दासनीय  दासमान  दासयमान  दासयितव्य  दासित  दासितव्य  दाहक  दिग्ध  दिग्नाग  दित  दिन  दिन्वक  दिन्वनीय  दिन्वित  दिन्वितव्य  दिव्य  दिवस  दिविज  दिशमान  दिष्ट  दिहान  दीक्षक  दीक्षणीय  दीक्षमाण  दीक्षित  दीक्षितव्य  दीध्यनीय  दीध्यान  दीधायक  दीधित  दीधितव्य  दीन  दीपक  दीप्त  दीपनीय  दीप्यमान  दीपितव्य  दीयमान  दीर्घ  दीर्ण  दोग्धव्य  दोतव्य  दोलक  दोलनीय  दोलयमान  दोलयितव्य  दोलित  दोष  दोषक  दोष्टव्य  दोषणीय  दोह  दोहक  दोहनीय  दोहित  दोहितव्य  धक्कक  धक्कनीय  धक्कयमान  धक्कयितव्य  धक्कित  धुक्षक  धुक्षणीय  धुक्षमाण  धुक्षित  धुक्षितव्य  धृजित  धृञ्जक  धृञ्जनीय  धृञ्जित  धृञ्जितव्य  धणनीय  धणित  धणितव्य  धुत  धूत  धृत  धेतव्य  धून  धूनक  धनञ्जय  धननीय  धूननीय  धन्य  धूनयमान  धूनयितव्य  धन्वक  धन्वनीय  धुन्वान  धून्वान  धन्वित  धन्वितव्य  धुनान  धनिक  धनित  धूनित  धनितव्य  धूपक  धेपक  धूपनीय  धेपनीय  धूपमान  धेपमान  धूपयमान  धूपयितव्य  धूपायक  धूपायनीय  धूपायित  धूपायितव्य  धूपित  धेपित  धूपितव्य  धेपितव्य  धूम  ध्माङ्क्षक  ध्माङ्क्षणीय  ध्माङ्क्षित  ध्माङ्क्षितव्य  ध्मात  ध्मातव्य  ध्मानीय  ध्मायक  धयनीय  ध्यात  ध्यातव्य  ध्यानयोग  ध्यानीय  ध्यायक  ध्रेकक  ध्रेकणीय  ध्रेकमाण  ध्रेकित  ध्रेकितव्य  धर्जक  ध्रेजक  धर्जनीय  ध्रजनीय  ध्रेजनीय  ध्रजित  धर्जितव्य  ध्रजितव्य  ध्रेजितव्य  ध्रञ्जक  ध्रञ्जनीय  ध्रञ्जित  ध्रञ्जितव्य  धरण  धूर्ण  ध्रणनीय  ध्रणित  ध्रणितव्य  धरणीय  धूर्त  ध्रुत  धर्तव्य  ध्रुतव्य  धर्म  धरमाण  धूरयणीय  धूर्यित  धूरयितव्य  ध्रुव  धूर्वक  धूर्वणीय  ध्रवणीय  ध्रुवणीय  धूर्वितव्य  धर्षक  धर्षणीय  धर्षमाण  धर्षयमाण  धर्षयितव्य  धर्षित  धर्षितव्य  ध्रस्त  ध्रसनीय  ध्रसमान  ध्रसितव्य  ध्राखक  ध्राखणीय  ध्राखित  ध्राखितव्य  ध्राघक  ध्राघणीय  ध्राघमाण  ध्राघित  ध्राघितव्य  ध्राङ्क्षक  ध्राङ्क्षणीय  ध्राङ्क्षित  ध्राङ्क्षितव्य  ध्राजक  ध्राडक  ध्राडनीय  ध्राडमान  ध्राडित  ध्राडितव्य  ध्राण  ध्राणक  ध्राणीय  ध्रातव्य  धूरायक  ध्रायक  ध्रावक  ध्रासक  ध्रासनीय  ध्रासयमान  ध्रासयितव्य  ध्रासित  ध्रिजित  धरितव्य  ध्रियमाण  धरीतव्य  धूरीयमाण  ध्रोतव्य  ध्वज  ध्वजनीय  ध्वजित  ध्वजितव्य  ध्वञ्जक  ध्वञ्जनीय  ध्वञ्जित  ध्वञ्जितव्य  ध्वणनीय  ध्वणित  ध्वणितव्य  ध्वृत  ध्वनक  ध्वननीय  ध्वनयमान  ध्वनयितव्य  ध्वनित  ध्वनितव्य  धवनीय  धुवनीय  धवमान  ध्वरणीय  ध्वर्तव्य  ध्वंसक  ध्वस्त  ध्वंसनीय  ध्वंसमान  ध्वंसितव्य  ध्वाङ्क्षक  ध्वाङ्क्षणीय  ध्वाङ्क्षित  ध्वाङ्क्षितव्य  ध्वाजक  ध्वाणक  ध्वानक  ध्वान्त  ध्वाननीय  ध्वारक  धवितव्य  धुवितव्य  धूशक  धूशनीय  धूशयमान  धूशयितव्य  धूशित  धूषक  धेषक  धृष्ट  धूषणीय  धेषणीय  धूषयमाण  धूषयितव्य  धूषित  धृषित  धेषितव्य  धूसक  धूसनीय  धूसयमान  धूसयितव्य  धूसित  धाणक  धातव्य  धानक  धानीय  धायक  धारक  धावक  धावनीय  धावमान  धावयमान  धावयितव्य  धावित  धावितव्य  धिक्षक  धिक्षणीय  धिक्षमाण  धिक्षित  धिक्षितव्य  धित  धिन्वक  धिन्वनीय  धिन्वित  धिन्वितव्य  धिषित  धीत  धीन  धीयमान  धीर  धीर्ण  धीवर  धोतव्य  धोरक  धोरणीय  धोरित  धोरितव्य  धौत  नक्कक  नक्कनीय  नक्कयमान  नक्कयितव्य  नक्कित  नेक्तव्य  नक्र  नक्षक  नक्षणीय  नक्षित  नक्षितव्य  नख  नखनीय  नखित  नखितव्य  नग्न  नङ्खक  नङ्खनीय  नङ्खित  नङ्खितव्य  नेजक  नेजनीय  नट  नटक  नटनीय  नटमान  नटित  नटितव्य  नड  नडनीय  नडमान  नडित  नडितव्य  नत  नुत  नूत  नुत्त  नृत्त  नेत्र  नेतव्य  नंदक  नेदक  नद्ध  नद्धव्य  नदनीय  नेदनीय  नुदमान  नेदमान  नदित  नेदित  नदितव्य  नेदितव्य  नन्तव्य  नन्दक  नन्दनीय  नन्दित  नन्दितव्य  नुन्न  नेनिजान  नृप  नेपथ्य  नेपाल  नभनीय  नभमान  नभित  नभितव्य  नम  नमनीय  न्यग्रोध  नयनीय  नयमान  न्याय  नयित  नयितव्य  नर  नरक  नरणीय  नर्त  नर्तक  नर्तनीय  नर्तितव्य  नर्दक  नर्दनीय  नर्दित  नर्दितव्य  नरलोक  नरसिंह  नरितव्य  नरीतव्य  नल  नेलक  नलनीय  नेलनीय  नलमान  नलित  नलितव्य  नेलितव्य  नव  नवनीय  नुवनीय  नवितव्य  नुवितव्य  नेशक  नशनीय  नेशनीय  नशितव्य  नेशितव्य  नेषक  नष्ट  नष्टचन्द्र  नंष्टव्य  नेषणीय  नेषमाण  नेषित  नेषितव्य  नस  नसनीय  नसमान  नसित  नसितव्य  नहनीय  नह्यमान  नाखक  नाग  नाचिकेत  नाटक  नाटनीय  नाटयमान  नाटयितव्य  नाटित  नाडक  नाडनीय  नाडयमान  नाडयितव्य  नाडित  नाथ  नाथक  नाथनीय  नाथमान  नाथित  नाथितव्य  नाद  नादक  नाधक  नाधनीय  नाधमान  नाधित  नाधितव्य  नाभक  नामक  नामकरण  नायक  नारक  नारङ्ग  नारद  नारिकेल  नालक  नालनीय  नालयमान  नालयितव्य  नालित  नावक  नाश  नाशक  नासक  नास्तिक  नासनीय  नासमान  नासित  नासितव्य  नाहक  निक्त  निक्षक  निक्षणीय  निक्षित  निक्षितव्य  निगम  निचय  निञ्जक  निञ्जनीय  निञ्जान  निञ्जित  निञ्जितव्य  निदाघ  निदित  निन्दक  निन्दनीय  निन्दित  निन्दितव्य  निन्वक  निन्वनीय  निन्वित  निन्वितव्य  निपात  नियम  नियोग  निर्णय  निर्देश  निर्यास  निर्वाहक  निरामय  निलय  निलित  निवेश  निवास  निवासक  निवासनीय  निवासयमान  निवासयितव्य  निवासित  निशित  निष्क  निष्कक  निष्कणीय  निष्कयमाण  निष्कयितव्य  निष्कित  निष्ट  निंसक  निंसनीय  निसर्ग  निंसान  निंसित  निंसितव्य  नीचामेढ्र  नीत  नीर्ण  नीलक  नीलनीय  नीलित  नीलितव्य  नीवक  नीवनीय  नीवित  नीवितव्य  नोत्तव्य  नोदक  नोदनीय  पृक्त  पक्तव्य  पक्व  पक्ष  पक्षक  पक्षणीय  पक्षयमाण  पक्षयितव्य  पक्षित  पक्षितव्य  पङ्क  पेचक  पेच्छक  पेच्छनीय  पेच्छयमान  पेच्छयितव्य  पेच्छित  पचनीय  पचमान  पृचान  पृचित  पूजक  पेजक  पूजनीय  पेजनीय  पूजयमान  पेजयमान  पूजयितव्य  पेजयितव्य  पूजित  पेजित  पञ्चक  पञ्चनीय  पञ्चम  पञ्चमान  पञ्चयमान  पञ्चयितव्य  पञ्चित  पञ्चितव्य  पृञ्जक  पृञ्जनीय  पृञ्जान  पृञ्जित  पृञ्जितव्य  पट  पटक  पुटक  पेटक  पुट्टक  पुट्टनीय  पुट्टयमान  पुट्टयितव्य  पुट्टित  पटनीय  पुटनीय  पेटनीय  पटमान  पटयमान  पुटयमान  पटयितव्य  पुटयितव्य  पटल  पटित  पुटित  पटितव्य  पुटितव्य  पेटितव्य  पेठक  पठनीय  पेठनीय  पठित  पठितव्य  पेठितव्य  पुडनीय  पुडित  पृडित  पुडितव्य  पण  पैणक  पुण्टक  पुण्टनीय  पुण्टमान  पुण्टयमान  पुण्टयितव्य  पुण्टित  पुण्टितव्य  पण्डक  पुण्डक  पण्डनीय  पुण्डनीय  पण्डमान  पण्डयमान  पण्डयितव्य  पुण्डरीक  पण्डित  पुण्डित  पण्डितव्य  पुण्डितव्य  पणनीय  पैणनीय  पणायक  पणायनीय  पणायमान  पणायित  पणायितव्य  पणित  पुणित  पृणित  पैणित  पणितव्य  पैणितव्य  पूत  पृत  पतक  पत्तव्य  पतनीय  पतमान  पतयमान  पतयितव्य  पुत्र  पत्रवाहक  पेतव्य  पतित  पतितव्य  पथ  पृथुक  पथनीय  पथिक  पथित  पुथित  पथितव्य  पदक  पदनीय  पद्म  पदयमान  पद्यमान  पदयितव्य  पदार्थ  पदित  पून  पन्थक  पुन्थक  पन्थनीय  पुन्थनीय  पन्थमान  पन्थयमान  पन्थयितव्य  पन्थित  पुन्थित  पन्थितव्य  पुन्थितव्य  पन्न  पननीय  पुनान  पनायक  पनायनीय  पनायमान  पनायित  पनायितव्य  पनित  पनितव्य  पूय  पूयक  पयनीय  पूयनीय  पयमान  पूयमान  प्युषित  प्युसित  प्यातव्य  प्यान  प्यानीय  प्यायक  प्यायनीय  प्यायमान  प्यायितव्य  पयित  पयितव्य  पूयितव्य  प्योषक  प्योषणीय  प्योषितव्य  प्योसक  प्योसनीय  प्योसितव्य  पूर  पूरक  प्रकार  प्रकाश  पर्चक  प्रच्छनीय  पर्चनीय  पर्चमान  पर्चयमान  पर्चयितव्य  प्रचार  पर्चित  पर्चितव्य  पर्जन्य  पर्डक  पर्डनीय  पर्डितव्य  पूर्ण  पर्णक  पूर्णक  प्रैणक  पर्णनीय  पूर्णनीय  प्रैणनीय  पर्णमान  प्रणय  पर्णयमान  पूर्णयमान  पर्णयितव्य  पूर्णयितव्य  पर्णित  पूर्णित  प्रैणित  पर्णितव्य  प्रैणितव्य  परणीय  पूरणीय  पूर्त  प्रुत  प्रेत  पर्तव्य  प्रेतव्य  प्रताप  प्रतिबन्ध  प्रतीक  प्रतीत्यसमुत्पाद  पर्थक  प्रथक  पर्थनीय  प्रथनीय  प्रथम  प्रथमपुरुष  प्रथमान  पर्थयमान  पर्थयितव्य  पर्थित  प्रथित  प्रथितव्य  पर्दक  पर्दनीय  पर्दमान  प्रदेश  पर्दित  पर्दितव्य  प्रधान  पर्पक  पर्पणीय  प्रपाठक  पर्पित  पर्पितव्य  पर्बक  पर्बणीय  पर्बित  पर्बितव्य  प्रभव  प्रमुख  प्रमन्थ  परमेश्वर  पूरमाण  प्रमोद  पर्यङ्क  प्रयणीय  प्रयत्न  पूरयमाण  पूर्यमाण  प्रयमाण  प्रयास  पूरयितव्य  प्रयितव्य  प्रयोग  प्रलोभ  पर्वक  पूर्वक  पर्वणीय  पूर्वणीय  प्रवणीय  पर्वत  प्रवमाण  पूर्वयमाण  पूर्वयितव्य  प्रवेश  प्रवेशक  पर्वसंग्रह  प्रवह  प्रवास  प्रवाह  पर्वित  पूर्वित  पर्वितव्य  पूर्वितव्य  प्रश्न  पर्शान  प्रशिक्षण  पुरुष  पर्षक  प्रेषक  प्रुष्ट  प्रष्टव्य  प्रेष्ठ  पर्षणीय  प्रेषणीय  प्रेषमाण  प्रुषित  प्रेषित  पर्षितव्य  प्रेषितव्य  प्रसक  प्रस्ताव  प्रसन्न  प्रसनीय  प्रसमान  प्रसाद  प्रसार  प्रसित  प्रसितव्य  प्रहार  प्राकृत  प्राकार  प्राच्छक  प्राचीन  प्राज्ञ  पराजय  पुराण  प्राण  प्राणायाम  प्राणीय  प्रात  प्रातव्य  प्रातिमोक्ष  प्राथक  प्राथनीय  प्राथयमान  प्राथयितव्य  प्राथित  पराभव  प्रायक  प्रायणीय  प्राययमाण  प्राययितव्य  प्रायित  प्रारम्भ  प्रावक  प्रासक  प्रासाद  परिचय  परिजन  परिणय  परिणाम  पुरित  पूरित  परितव्य  पूरितव्य  परिमल  प्रियमाण  प्रियित  परिवर्त  परिवार  परिश्रम  परिस्तोम  परिहास  परीक्षक  प्रीणक  प्रीणनीय  प्रीणयमान  प्रीणयितव्य  प्रीणान  प्रीणित  प्रीत  परीतव्य  प्रीयमाण  पुरोडाश  प्रोतव्य  प्रोथक  प्रोथनीय  प्रोथमान  प्रोथित  प्रोथितव्य  प्रोषक  प्रोषणीय  प्रोषितव्य  पुरोहित  प्रौढ  पलक  पुलक  पूलक  प्लक्षक  प्लक्षणीय  प्लक्षमाण  प्लक्षित  प्लक्षितव्य  प्लुत  प्लेतव्य  पलनीय  पूलनीय  प्लयनीय  पूलयमान  पल्यूलक  पल्यूलनीय  पल्यूलयमान  पल्यूलयितव्य  पल्यूलित  पूलयितव्य  पल्लक  पल्लनीय  पल्लित  पल्लितव्य  पलव  प्लव  प्लेवक  प्लवंग  प्लवनीय  प्लेवनीय  प्लवमान  प्लेवमान  प्लेवित  प्लेवितव्य  प्लुष्ट  प्लुषित  प्लेहक  प्लेहनीय  प्लेहमान  प्लेहितव्य  प्लायक  पलाल  पलाव  प्लावक  पलित  पुलित  पूलित  पलितव्य  पूलितव्य  प्लिहित  प्लीन  प्लोतव्य  प्लोषक  प्लोषणीय  प्लोषितव्य  पेवक  पवनीय  पेवनीय  पवमान  पेवमान  पवित  पेवित  पवितव्य  पेवितव्य  पंशक  पेशक  पंशनीय  पेशनीय  पंशमान  पंशयमान  पेशयमान  पंशयितव्य  पेशयितव्य  पंशित  पेशित  पंशितव्य  पेशितव्य  पषक  पूषक  पेषक  पुष्कल  पुष्ट  पृष्ट  पेष्टव्य  पषणीय  पूषणीय  पेषणीय  पुष्पक  पुष्पणीय  पुष्पित  पुष्पितव्य  पेषमाण  पषयमाण  पषयितव्य  पषित  पुषित  पूषित  पेषित  पूषितव्य  पेषितव्य  पंसक  पुंसक  पेसक  पुस्तक  पुस्तनीय  पुस्तयमान  पुस्तयितव्य  पुस्तित  पंसनीय  पुंसनीय  पेसनीय  पंसमान  पंसयमान  पुंसयमान  पेसयमान  पंसयितव्य  पुंसयितव्य  पेसयितव्य  प्सात  प्सातव्य  प्सानीय  प्सायक  पंसित  पुंसित  पेसित  प्सित  पंसितव्य  पेसितव्य  पाक  पाकयज्ञ  पाचक  पाटक  पाटनीय  पाटयमान  पाटयितव्य  पाटित  पाठ  पाठक  पाणक  पाण्डव  पात  पातक  पातनीय  पातव्य  पाथक  पाथनीय  पाथयमान  पाथयितव्य  पाथित  पादक  पादनीय  पादप  पानक  पानीय  पाप  पायक  पारक  पारणीय  पारयमाण  पारयितव्य  पार्वण  पारित  पाल  पालक  पालनीय  पालयमान  पालयितव्य  पालित  पावक  पावन  पाश  पाशक  पाशनीय  पाशयमान  पाशयितव्य  पाशित  पाषक  पाषणीय  पाषाण  पिक  पिञ्जक  पिञ्जनीय  पिञ्जमान  पिञ्जयमान  पिञ्जयितव्य  पिञ्जान  पिञ्जित  पिञ्जितव्य  पिट  पिटित  पिठित  पिण्ठक  पिण्ठनीय  पिण्ठमान  पिण्ठयमान  पिण्ठयितव्य  पिण्ठित  पिण्ठितव्य  पिण्ड  पिण्डक  पिण्डनीय  पिण्डमान  पिण्डयमान  पिण्डयितव्य  पिण्डित  पिण्डितव्य  पित  पितृव्य  पितामह  पिन्वक  पिन्वनीय  पिन्वित  पिन्वितव्य  पिनाक  पिप्पल  पिपीलक  पिशित  पिष्ट  पिंसक  पिंसनीय  पिंसमान  पिंसयमान  पिंसयितव्य  पिसित  पिंसित  पिंसितव्य  पीडक  पीडनीय  पीडयमान  पीडयितव्य  पीडित  पीत  पीन  पीयमान  पीलक  पीलनीय  पीलित  पीलितव्य  पीवक  पीवनीय  पीवित  पीवितव्य  पोटक  पोटनीय  पोटमान  पोटयमान  पोटयितव्य  पोटित  पोटितव्य  पोडक  पोडनीय  पोडित  पोडितव्य  पोणक  पोणनीय  पोणयमान  पोणयितव्य  पोणित  पोणितव्य  पोत  पोतव्य  पोथक  पोथनीय  पोथमान  पोथयमान  पोथयितव्य  पोथित  पोथितव्य  पोरक  पोरणीय  पोरितव्य  पोलक  पोलनीय  पोलयमान  पोलयितव्य  पोलित  पोलितव्य  पोष  पोषक  पोष्टव्य  पोषणीय  पोषमाण  पोषयमाण  पोषयितव्य  पोषित  पोषितव्य  पौत्र  पौर  फक्कक  फक्कनीय  फक्कित  फक्कितव्य  फणनीय  फणित  फणितव्य  फेलक  फलनीय  फेलनीय  फलरस  फुल्ल  फुल्लक  फुल्लनीय  फुल्लित  फुल्लितव्य  फलित  फेलित  फलितव्य  फेलितव्य  फाणक  फाण्ट  फालक  फिङ्गक  बक  बुक्कक  बुक्कनीय  बुक्कयमान  बुक्कयितव्य  बुक्कित  बुक्कितव्य  बुङ्गक  बुङ्गनीय  बुङ्गित  बुङ्गितव्य  बटुक  बेटक  बेटनीय  बेटितव्य  बठनीय  बठित  बठितव्य  बृढ  बण्टक  बण्टनीय  बण्टित  बण्टितव्य  बणनीय  बणित  बणितव्य  बद्ध  बुद्ध  बदनीय  बुद्बुद  बदित  बदितव्य  बुध  बुध्न  बधनीय  बधमान  बुध्यमान  बधित  बुधित  बधितव्य  बुन्दक  बन्द्धव्य  बुन्दनीय  बुन्दमान  बुन्दितव्य  बन्धक  बन्धनीय  बन्धयमान  बन्धयितव्य  बन्धव्य  बन्धित  बुन्न  ब्युसित  ब्योसक  ब्योसनीय  ब्योसितव्य  बर्ढव्य  बर्बक  बर्बणीय  बर्बर  बर्बित  बर्बितव्य  ब्रुवाण  ब्रूसक  ब्रूसनीय  ब्रूसयमान  ब्रूसयितव्य  ब्रूसित  बर्हक  बर्हणीय  ब्रह्म  ब्रह्मवेद  बर्हमाण  बर्हयमाण  बर्हयितव्य  बर्हित  बर्हितव्य  ब्राह्मण  बल  बलक  बेलक  ब्लेतव्य  बलनीय  बेलनीय  ब्लयनीय  बलयमान  बेलयमान  बलयितव्य  बेलयितव्य  बल्हक  बल्हनीय  बल्हमान  बल्हयमान  बल्हयितव्य  बल्हित  बल्हितव्य  ब्लायक  बलित  बेलित  बलितव्य  बेलितव्य  ब्लीन  बष्कक  बष्कणीय  बष्कयमाण  बष्कयितव्य  बष्कित  बेसक  बस्त  बस्तक  बुस्तक  बस्तनीय  बुस्तनीय  बस्तयमान  बुस्तयमान  बस्तयितव्य  बुस्तयितव्य  बस्तित  बुस्तित  बसनीय  बेसनीय  बुसित  बेसित  बसितव्य  बेसितव्य  बंहक  बृंहक  बेहक  बृंहणीय  बहुधान्य  बंहनीय  बेहनीय  बृंहमाण  बंहमान  बेहमान  बृंहयमाण  बृंहयितव्य  बंहित  बृहित  बृंहित  बेहित  बंहितव्य  बेहितव्य  बृंहितव्य  बहिष्कार  बाठक  बाडरणीय  बाडरमाण  बाड्रित  बाडरितव्य  बाडारक  बाढ  बाण  बाणक  बादक  बादाम  बाधक  बाधनीय  बाधमान  बाधयमान  बाधयितव्य  बाधित  बाधितव्य  बान्धव  बाल  बालक  बालातप  बासक  बाहक  बाहनीय  बाहमान  बाह्य  बाहित  बाहितव्य  बिटित  बिडाल  बिन्दक  बिन्दनीय  बिन्दित  बिन्दितव्य  बिभ्राण  बिलित  बिसित  बीभक  बीभनीय  बीभमान  बीभित  बीभितव्य  बोद्धव्य  बोधक  बोधनीय  बोधमान  बोधित  बोधितव्य  बोसक  बोसनीय  बोसितव्य  भक्त  भुक्त  भृक्त  भक्तव्य  भक्षक  भक्षणीय  भक्षमाण  भक्षयमाण  भक्षयितव्य  भक्षित  भक्षितव्य  भग  भग्न  भुग्न  भूगोल  भङ्क्तव्य  भुज  भुजङ्ग  भृज्जमान  भजनीय  भजमान  भञ्जक  भञ्जनीय  भञ्जमान  भञ्जयमान  भञ्जयितव्य  भञ्जित  भञ्जितव्य  भटक  भट्ट  भटनीय  भटित  भटितव्य  भृडनीय  भृडित  भृडितव्य  भण्डक  भण्डनीय  भण्डमान  भण्डयमान  भण्डयितव्य  भण्डित  भण्डितव्य  भणनीय  भणित  भणितव्य  भूत  भृत  भेत्तव्य  भृत्य  भूतयज्ञ  भूतल  भेतव्य  भेद  भेदक  भेदनीय  भद्र  भन्दक  भन्दनीय  भन्दमान  भन्दित  भन्दितव्य  भूभाग  भूमिपुत्र  भय  भयनीय  भ्यसनीय  भ्यसमान  भ्यसित  भ्यसितव्य  भ्यासक  भ्रक्षक  भ्रक्षणीय  भ्रक्षमाण  भ्रक्षित  भ्रक्षितव्य  भर्ग  भूर्ज  भर्जक  भ्रेजक  भ्रज्जक  भ्रज्जनीय  भर्जनीय  भ्रेजनीय  भर्जमान  भ्रेजमान  भ्रेजित  भर्जितव्य  भ्रेजितव्य  भर्डक  भूर्ण  भ्रूणक  भ्रणनीय  भ्रूणनीय  भ्रूणयमान  भ्रूणयितव्य  भ्रणित  भ्रूणित  भ्रणितव्य  भरणीय  भरत  भर्तव्य  भ्रेतव्य  भर्त्सक  भर्त्सनीय  भर्त्सयमान  भर्त्सयितव्य  भर्त्सित  भर्बक  भर्बणीय  भर्बित  भर्बितव्य  भर्भक  भर्भणीय  भर्भित  भर्भितव्य  भ्रम  भ्रमक  भ्रमणीय  भ्रमर  भ्रमरक  भरमाण  भ्रमितव्य  भ्रयणीय  भर्वक  भर्वणीय  भर्वित  भर्वितव्य  भ्रंश  भर्शक  भ्रंशक  भर्शनीय  भ्रंशनीय  भ्रंशमान  भर्शितव्य  भ्रंशितव्य  भ्रेषक  भ्रष्ट  भर्ष्टव्य  भ्रष्टव्य  भ्रेषणीय  भ्रेषमाण  भ्रेषित  भ्रेषितव्य  भ्रंसक  भ्रस्त  भ्रंसनीय  भ्रंसमान  भ्रंसितव्य  भ्राजक  भ्राजनीय  भ्राजमान  भ्राजित  भ्राजितव्य  भ्राणक  भ्रात्र  भ्रान्त  भ्रायक  भ्राशक  भ्राशनीय  भ्राशमान  भ्राश्यमान  भ्राशित  भ्राशितव्य  भरितव्य  भ्रीत  भरीतव्य  भ्लक्षक  भ्लक्षणीय  भ्लक्षमाण  भ्लक्षित  भ्लक्षितव्य  भलनीय  भलमान  भल्लक  भल्लूक  भल्लनीय  भल्लमान  भल्लित  भल्लितव्य  भ्लेषक  भ्लेषणीय  भ्लेषमाण  भ्लेषित  भ्लेषितव्य  भ्लाशक  भ्लाशनीय  भ्लाशमान  भ्लाश्यमान  भ्लाशित  भ्लाशितव्य  भलित  भलितव्य  भव  भवनीय  भवमान  भवितव्य  भृंशक  भृंशनीय  भृंशमान  भृंशयमान  भृंशयितव्य  भृंशित  भृंशितव्य  भूषक  भेषक  भृष्ट  भषणीय  भूषणीय  भेषणीय  भेषमाण  भूषयमाण  भूषयितव्य  भषित  भूषित  भेषित  भषितव्य  भूषितव्य  भेषितव्य  भस्त  भसनीय  भसितव्य  भाग  भागवत  भाजक  भाजनीय  भाजयमान  भाजयितव्य  भाजित  भाटक  भाणक  भात  भातव्य  भानीय  भाम  भामक  भामनीय  भाममान  भामयमान  भामयितव्य  भामित  भामितव्य  भायक  भार  भारक  भारत  भालक  भालनीय  भालयमान  भालयितव्य  भालित  भाव  भावक  भावनीय  भावयमान  भावयितव्य  भावित  भाषक  भाषणीय  भाषमाण  भाष्यकार  भाषित  भाषितव्य  भास  भासक  भासनीय  भासमान  भासित  भासितव्य  भिक्षक  भिक्षुक  भिक्षणीय  भिक्षमाण  भिक्षित  भिक्षितव्य  भित्त  भिन्दक  भिन्दनीय  भिन्दान  भिन्दित  भिन्दितव्य  भिन्न  भीत  भीम  भीष्म  भोक्तव्य  भोग  भोजक  भोजनीय  भोट  मुकुट  मुक्त  मुकुन्द  मकर  मृक्षक  मृक्षणीय  मक्षिक  मृक्षित  मृक्षितव्य  मखनीय  मखित  मखितव्य  मृग  मृगक  मृगणीय  मगध  मुग्ध  मग्न  मृगयमाण  मृगयितव्य  मृगित  मेघ  मेघनाद  मङ्कक  मङ्क्तव्य  मङ्कनीय  मङ्कमान  मङ्कित  मङ्कितव्य  मङ्खक  मुङ्खक  मङ्खनीय  मुङ्खनीय  मङ्खित  मुङ्खित  मङ्खितव्य  मुङ्खितव्य  मङ्गक  मङ्गनीय  मङ्गित  मङ्गितव्य  मङ्घक  मङ्घनीय  मङ्घमान  मङ्घित  मङ्घितव्य  मेच्छक  मेच्छनीय  मेच्छितव्य  मचनीय  मचमान  मुचयनीय  मुचयमान  मुच्यित  मुचयितव्य  मुचायक  मचित  मचितव्य  मज्जक  मज्जनीय  मुजित  मञ्चक  मञ्चनीय  मञ्चमान  मुञ्चमान  मञ्चित  मञ्चितव्य  मुञ्जक  मुञ्जनीय  मुञ्जित  मुञ्ज