नामपदानि - सूचिः


 
गूरित  गरितव्य  गुरितव्य  गूरितव्य  गरीतव्य  ग्रीष्म  ग्रोचक  ग्रोचनीय  ग्रोचितव्य  गल  ग्लुक्त  ग्लुञ्चक  ग्लुञ्चनीय  ग्लुञ्चितव्य  गलनीय  ग्लेपक  ग्लेपनीय  ग्लेपमान  ग्लेपित  ग्लेपितव्य  गल्भक  गल्भनीय  गल्भमान  गल्भित  गल्भितव्य  ग्लेवक  ग्लेवनीय  ग्लेवमान  ग्लेवित  ग्लेवितव्य  ग्लेषक  ग्लेषणीय  ग्लेषमाण  ग्लेषित  ग्लेषितव्य  ग्लस्त  ग्लसनीय  ग्लसमान  ग्लसितव्य  गल्हक  गल्हनीय  ग्लहनीय  गल्हमान  ग्लहमान  गल्हित  ग्लहित  गल्हितव्य  ग्लहितव्य  ग्लातव्य  ग्लान  ग्लानीय  ग्लायक  ग्लासक  ग्लाहक  गलित  गलितव्य  गलीतव्य  ग्लोचक  ग्लोचनीय  ग्लोचितव्य  गेवक  गवनीय  गुवनीय  गेवनीय  गवमान  गेवमान  गव्य  गवेषक  गवेषणीय  गवेषयमाण  गवेषयितव्य  गवेषित  गेवित  गेवितव्य  गेषक  गेषणीय  गेषमाण  गेषित  गेषितव्य  गृह  गूहक  गृहक  गृह्णान  गृहणीय  गूहनीय  गूहमान  गृह्य  गृहयमाण  गृहयितव्य  गृहस्थ  गृहित  गूहितव्य  गृहीत  गाजक  गाजनीय  गाजयमान  गाजयितव्य  गाजित  गाडक  गाढ  गाढव्य  गाणक  गाणनीय  गातव्य  गाथ  गादक  गादनीय  गाधक  गाधनीय  गाधमान  गाधित  गाधितव्य  गान  गानीय  गामक  गायक  गारक  गार्जर  गारणीय  गारयमाण  गारयितव्य  गारित  गालक  गालनीय  गालयमान  गालयितव्य  गालित  गावक  गाहक  गाहनीय  गाहमान  गाहितव्य  गीत  गीतव्य  गीर्ण  गोजक  गोजनीय  गोजित  गोजितव्य  गोडक  गोढव्य  गोत्र  गोतव्य  गोदक  गोदनीय  गोदमान  गोदित  गोदितव्य  गोधक  गोधनीय  गोधूम  गोधितव्य  गोपक  गोप्तव्य  गोपनीय  गोपमान  गोपयमान  गोपयितव्य  गोपायक  गोपायनीय  गोपायित  गोपायितव्य  गोपाल  गोपित  गोपितव्य  गोफक  गोफनीय  गोफितव्य  गोमक  गोमनीय  गोमयमान  गोमयितव्य  गोमित  गोरक  गोलोक  गोविन्द  गोष्टक  गोष्टनीय  गोष्टमान  गोष्टित  गोष्टितव्य  गोष्ठ  गौड  गौर  घूक  घकार  घग्घक  घग्घनीय  घग्घित  घग्घितव्य  घघनीय  घघित  घघितव्य  घट  घटक  घट्ट  घट्टक  घट्टनीय  घट्टमान  घट्टयमान