अष्टसप्तति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अष्टसप्ततिः
द्वितीया
अष्टसप्ततिम्
तृतीया
अष्टसप्तत्या
चतुर्थी
अष्टसप्तत्यै / अष्टसप्ततये
पञ्चमी
अष्टसप्तत्याः / अष्टसप्ततेः
षष्ठी
अष्टसप्तत्याः / अष्टसप्ततेः
सप्तमी
अष्टसप्तत्याम् / अष्टसप्ततौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अष्टसप्ततिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अष्टसप्ततिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अष्टसप्तत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अष्टसप्तत्यै / अष्टसप्ततये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अष्टसप्तत्याः / अष्टसप्ततेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अष्टसप्तत्याः / अष्टसप्ततेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अष्टसप्तत्याम् / अष्टसप्ततौ