विंशति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
विंशतिः
द्वितीया
विंशतिम्
तृतीया
विंशत्या
चतुर्थी
विंशत्यै / विंशतये
पञ्चमी
विंशत्याः / विंशतेः
षष्ठी
विंशत्याः / विंशतेः
सप्तमी
विंशत्याम् / विंशतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
विंशतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
विंशतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
विंशत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
विंशत्यै / विंशतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
विंशत्याः / विंशतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
विंशत्याः / विंशतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
विंशत्याम् / विंशतौ