एकोनविंशति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
एकोनविंशतिः
द्वितीया
एकोनविंशतिम्
तृतीया
एकोनविंशत्या
चतुर्थी
एकोनविंशत्यै / एकोनविंशतये
पञ्चमी
एकोनविंशत्याः / एकोनविंशतेः
षष्ठी
एकोनविंशत्याः / एकोनविंशतेः
सप्तमी
एकोनविंशत्याम् / एकोनविंशतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
एकोनविंशतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एकोनविंशतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एकोनविंशत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
एकोनविंशत्यै / एकोनविंशतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
एकोनविंशत्याः / एकोनविंशतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
एकोनविंशत्याः / एकोनविंशतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
एकोनविंशत्याम् / एकोनविंशतौ