सप्तविंशति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
सप्तविंशतिः
द्वितीया
सप्तविंशतिम्
तृतीया
सप्तविंशत्या
चतुर्थी
सप्तविंशत्यै / सप्तविंशतये
पञ्चमी
सप्तविंशत्याः / सप्तविंशतेः
षष्ठी
सप्तविंशत्याः / सप्तविंशतेः
सप्तमी
सप्तविंशत्याम् / सप्तविंशतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
सप्तविंशतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
सप्तविंशतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
सप्तविंशत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
सप्तविंशत्यै / सप्तविंशतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
सप्तविंशत्याः / सप्तविंशतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
सप्तविंशत्याः / सप्तविंशतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
सप्तविंशत्याम् / सप्तविंशतौ