द्वाविंशति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
द्वाविंशतिः
द्वितीया
द्वाविंशतिम्
तृतीया
द्वाविंशत्या
चतुर्थी
द्वाविंशत्यै / द्वाविंशतये
पञ्चमी
द्वाविंशत्याः / द्वाविंशतेः
षष्ठी
द्वाविंशत्याः / द्वाविंशतेः
सप्तमी
द्वाविंशत्याम् / द्वाविंशतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
द्वाविंशतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
द्वाविंशतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
द्वाविंशत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
द्वाविंशत्यै / द्वाविंशतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
द्वाविंशत्याः / द्वाविंशतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
द्वाविंशत्याः / द्वाविंशतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
द्वाविंशत्याम् / द्वाविंशतौ