एकाशीति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
एकाशीतिः
द्वितीया
एकाशीतिम्
तृतीया
एकाशीत्या
चतुर्थी
एकाशीत्यै / एकाशीतये
पञ्चमी
एकाशीत्याः / एकाशीतेः
षष्ठी
एकाशीत्याः / एकाशीतेः
सप्तमी
एकाशीत्याम् / एकाशीतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
एकाशीतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एकाशीतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एकाशीत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
एकाशीत्यै / एकाशीतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
एकाशीत्याः / एकाशीतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
एकाशीत्याः / एकाशीतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
एकाशीत्याम् / एकाशीतौ