षण्णवति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
षण्णवतिः
द्वितीया
षण्णवतिम्
तृतीया
षण्णवत्या
चतुर्थी
षण्णवत्यै / षण्णवतये
पञ्चमी
षण्णवत्याः / षण्णवतेः
षष्ठी
षण्णवत्याः / षण्णवतेः
सप्तमी
षण्णवत्याम् / षण्णवतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
षण्णवतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
षण्णवतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
षण्णवत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
षण्णवत्यै / षण्णवतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
षण्णवत्याः / षण्णवतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
षण्णवत्याः / षण्णवतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
षण्णवत्याम् / षण्णवतौ