अष्टाशीति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अष्टाशीतिः
द्वितीया
अष्टाशीतिम्
तृतीया
अष्टाशीत्या
चतुर्थी
अष्टाशीत्यै / अष्टाशीतये
पञ्चमी
अष्टाशीत्याः / अष्टाशीतेः
षष्ठी
अष्टाशीत्याः / अष्टाशीतेः
सप्तमी
अष्टाशीत्याम् / अष्टाशीतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अष्टाशीतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अष्टाशीतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अष्टाशीत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अष्टाशीत्यै / अष्टाशीतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अष्टाशीत्याः / अष्टाशीतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अष्टाशीत्याः / अष्टाशीतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अष्टाशीत्याम् / अष्टाशीतौ