चतुर्नवति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
चतुर्नवतिः
द्वितीया
चतुर्नवतिम्
तृतीया
चतुर्नवत्या
चतुर्थी
चतुर्नवत्यै / चतुर्नवतये
पञ्चमी
चतुर्नवत्याः / चतुर्नवतेः
षष्ठी
चतुर्नवत्याः / चतुर्नवतेः
सप्तमी
चतुर्नवत्याम् / चतुर्नवतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
चतुर्नवतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
चतुर्नवतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
चतुर्नवत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
चतुर्नवत्यै / चतुर्नवतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
चतुर्नवत्याः / चतुर्नवतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
चतुर्नवत्याः / चतुर्नवतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
चतुर्नवत्याम् / चतुर्नवतौ