त्रिसप्तति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
त्रिसप्ततिः
द्वितीया
त्रिसप्ततिम्
तृतीया
त्रिसप्तत्या
चतुर्थी
त्रिसप्तत्यै / त्रिसप्ततये
पञ्चमी
त्रिसप्तत्याः / त्रिसप्ततेः
षष्ठी
त्रिसप्तत्याः / त्रिसप्ततेः
सप्तमी
त्रिसप्तत्याम् / त्रिसप्ततौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
त्रिसप्ततिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
त्रिसप्ततिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
त्रिसप्तत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
त्रिसप्तत्यै / त्रिसप्ततये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
त्रिसप्तत्याः / त्रिसप्ततेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
त्रिसप्तत्याः / त्रिसप्ततेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
त्रिसप्तत्याम् / त्रिसप्ततौ