पञ्चाशीति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
पञ्चाशीतिः
द्वितीया
पञ्चाशीतिम्
तृतीया
पञ्चाशीत्या
चतुर्थी
पञ्चाशीत्यै / पञ्चाशीतये
पञ्चमी
पञ्चाशीत्याः / पञ्चाशीतेः
षष्ठी
पञ्चाशीत्याः / पञ्चाशीतेः
सप्तमी
पञ्चाशीत्याम् / पञ्चाशीतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
पञ्चाशीतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
पञ्चाशीतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
पञ्चाशीत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
पञ्चाशीत्यै / पञ्चाशीतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
पञ्चाशीत्याः / पञ्चाशीतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
पञ्चाशीत्याः / पञ्चाशीतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
पञ्चाशीत्याम् / पञ्चाशीतौ