अशीति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अशीतिः
द्वितीया
अशीतिम्
तृतीया
अशीत्या
चतुर्थी
अशीत्यै / अशीतये
पञ्चमी
अशीत्याः / अशीतेः
षष्ठी
अशीत्याः / अशीतेः
सप्तमी
अशीत्याम् / अशीतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अशीतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अशीतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अशीत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अशीत्यै / अशीतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अशीत्याः / अशीतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अशीत्याः / अशीतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अशीत्याम् / अशीतौ