नवनवति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
नवनवतिः
द्वितीया
नवनवतिम्
तृतीया
नवनवत्या
चतुर्थी
नवनवत्यै / नवनवतये
पञ्चमी
नवनवत्याः / नवनवतेः
षष्ठी
नवनवत्याः / नवनवतेः
सप्तमी
नवनवत्याम् / नवनवतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
नवनवतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
नवनवतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
नवनवत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
नवनवत्यै / नवनवतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
नवनवत्याः / नवनवतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
नवनवत्याः / नवनवतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
नवनवत्याम् / नवनवतौ