द्विसप्तति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
द्विसप्ततिः
द्वितीया
द्विसप्ततिम्
तृतीया
द्विसप्तत्या
चतुर्थी
द्विसप्तत्यै / द्विसप्ततये
पञ्चमी
द्विसप्तत्याः / द्विसप्ततेः
षष्ठी
द्विसप्तत्याः / द्विसप्ततेः
सप्तमी
द्विसप्तत्याम् / द्विसप्ततौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
द्विसप्ततिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
द्विसप्ततिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
द्विसप्तत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
द्विसप्तत्यै / द्विसप्ततये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
द्विसप्तत्याः / द्विसप्ततेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
द्विसप्तत्याः / द्विसप्ततेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
द्विसप्तत्याम् / द्विसप्ततौ