एकनवति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
एकनवतिः
द्वितीया
एकनवतिम्
तृतीया
एकनवत्या
चतुर्थी
एकनवत्यै / एकनवतये
पञ्चमी
एकनवत्याः / एकनवतेः
षष्ठी
एकनवत्याः / एकनवतेः
सप्तमी
एकनवत्याम् / एकनवतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
एकनवतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एकनवतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एकनवत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
एकनवत्यै / एकनवतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
एकनवत्याः / एकनवतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
एकनवत्याः / एकनवतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
एकनवत्याम् / एकनवतौ