एकान्नविंशति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
एकान्नविंशतिः
द्वितीया
एकान्नविंशतिम्
तृतीया
एकान्नविंशत्या
चतुर्थी
एकान्नविंशत्यै / एकान्नविंशतये
पञ्चमी
एकान्नविंशत्याः / एकान्नविंशतेः
षष्ठी
एकान्नविंशत्याः / एकान्नविंशतेः
सप्तमी
एकान्नविंशत्याम् / एकान्नविंशतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
एकान्नविंशतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एकान्नविंशतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एकान्नविंशत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
एकान्नविंशत्यै / एकान्नविंशतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
एकान्नविंशत्याः / एकान्नविंशतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
एकान्नविंशत्याः / एकान्नविंशतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
एकान्नविंशत्याम् / एकान्नविंशतौ