पञ्चचत्वारिंशत् शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
पञ्चचत्वारिंशत् / पञ्चचत्वारिंशद्
द्वितीया
पञ्चचत्वारिंशतम्
तृतीया
पञ्चचत्वारिंशता
चतुर्थी
पञ्चचत्वारिंशते
पञ्चमी
पञ्चचत्वारिंशतः
षष्ठी
पञ्चचत्वारिंशतः
सप्तमी
पञ्चचत्वारिंशति
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
पञ्चचत्वारिंशत् / पञ्चचत्वारिंशद्
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
पञ्चचत्वारिंशतम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
पञ्चचत्वारिंशता
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
पञ्चचत्वारिंशते
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
पञ्चचत्वारिंशतः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
पञ्चचत्वारिंशतः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
पञ्चचत्वारिंशति