अष्टनवति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अष्टनवतिः
द्वितीया
अष्टनवतिम्
तृतीया
अष्टनवत्या
चतुर्थी
अष्टनवत्यै / अष्टनवतये
पञ्चमी
अष्टनवत्याः / अष्टनवतेः
षष्ठी
अष्टनवत्याः / अष्टनवतेः
सप्तमी
अष्टनवत्याम् / अष्टनवतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अष्टनवतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अष्टनवतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अष्टनवत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अष्टनवत्यै / अष्टनवतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अष्टनवत्याः / अष्टनवतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अष्टनवत्याः / अष्टनवतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अष्टनवत्याम् / अष्टनवतौ