एकोननवति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
एकोननवतिः
द्वितीया
एकोननवतिम्
तृतीया
एकोननवत्या
चतुर्थी
एकोननवत्यै / एकोननवतये
पञ्चमी
एकोननवत्याः / एकोननवतेः
षष्ठी
एकोननवत्याः / एकोननवतेः
सप्तमी
एकोननवत्याम् / एकोननवतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
एकोननवतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एकोननवतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एकोननवत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
एकोननवत्यै / एकोननवतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
एकोननवत्याः / एकोननवतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
एकोननवत्याः / एकोननवतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
एकोननवत्याम् / एकोननवतौ