सप्तचत्वारिंशत् शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
सप्तचत्वारिंशत् / सप्तचत्वारिंशद्
द्वितीया
सप्तचत्वारिंशतम्
तृतीया
सप्तचत्वारिंशता
चतुर्थी
सप्तचत्वारिंशते
पञ्चमी
सप्तचत्वारिंशतः
षष्ठी
सप्तचत्वारिंशतः
सप्तमी
सप्तचत्वारिंशति
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
सप्तचत्वारिंशत् / सप्तचत्वारिंशद्
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
सप्तचत्वारिंशतम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
सप्तचत्वारिंशता
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
सप्तचत्वारिंशते
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
सप्तचत्वारिंशतः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
सप्तचत्वारिंशतः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
सप्तचत्वारिंशति