एकोनसप्तति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
एकोनसप्ततिः
द्वितीया
एकोनसप्ततिम्
तृतीया
एकोनसप्तत्या
चतुर्थी
एकोनसप्तत्यै / एकोनसप्ततये
पञ्चमी
एकोनसप्तत्याः / एकोनसप्ततेः
षष्ठी
एकोनसप्तत्याः / एकोनसप्ततेः
सप्तमी
एकोनसप्तत्याम् / एकोनसप्ततौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
एकोनसप्ततिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एकोनसप्ततिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एकोनसप्तत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
एकोनसप्तत्यै / एकोनसप्ततये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
एकोनसप्तत्याः / एकोनसप्ततेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
एकोनसप्तत्याः / एकोनसप्ततेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
एकोनसप्तत्याम् / एकोनसप्ततौ