एकोनचत्वारिंशत् शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
एकोनचत्वारिंशत् / एकोनचत्वारिंशद्
द्वितीया
एकोनचत्वारिंशतम्
तृतीया
एकोनचत्वारिंशता
चतुर्थी
एकोनचत्वारिंशते
पञ्चमी
एकोनचत्वारिंशतः
षष्ठी
एकोनचत्वारिंशतः
सप्तमी
एकोनचत्वारिंशति
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
एकोनचत्वारिंशत् / एकोनचत्वारिंशद्
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एकोनचत्वारिंशतम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एकोनचत्वारिंशता
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
एकोनचत्वारिंशते
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
एकोनचत्वारिंशतः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
एकोनचत्वारिंशतः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
एकोनचत्वारिंशति