एकसप्तति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
एकसप्ततिः
द्वितीया
एकसप्ततिम्
तृतीया
एकसप्तत्या
चतुर्थी
एकसप्तत्यै / एकसप्ततये
पञ्चमी
एकसप्तत्याः / एकसप्ततेः
षष्ठी
एकसप्तत्याः / एकसप्ततेः
सप्तमी
एकसप्तत्याम् / एकसप्ततौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
एकसप्ततिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एकसप्ततिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एकसप्तत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
एकसप्तत्यै / एकसप्ततये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
एकसप्तत्याः / एकसप्ततेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
एकसप्तत्याः / एकसप्ततेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
एकसप्तत्याम् / एकसप्ततौ