नवविंशति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
नवविंशतिः
द्वितीया
नवविंशतिम्
तृतीया
नवविंशत्या
चतुर्थी
नवविंशत्यै / नवविंशतये
पञ्चमी
नवविंशत्याः / नवविंशतेः
षष्ठी
नवविंशत्याः / नवविंशतेः
सप्तमी
नवविंशत्याम् / नवविंशतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
नवविंशतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
नवविंशतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
नवविंशत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
नवविंशत्यै / नवविंशतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
नवविंशत्याः / नवविंशतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
नवविंशत्याः / नवविंशतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
नवविंशत्याम् / नवविंशतौ