एकचत्वारिंशत् शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
एकचत्वारिंशत् / एकचत्वारिंशद्
द्वितीया
एकचत्वारिंशतम्
तृतीया
एकचत्वारिंशता
चतुर्थी
एकचत्वारिंशते
पञ्चमी
एकचत्वारिंशतः
षष्ठी
एकचत्वारिंशतः
सप्तमी
एकचत्वारिंशति
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
एकचत्वारिंशत् / एकचत्वारिंशद्
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एकचत्वारिंशतम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एकचत्वारिंशता
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
एकचत्वारिंशते
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
एकचत्वारिंशतः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
एकचत्वारिंशतः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
एकचत्वारिंशति