षट्सप्तति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
षट्सप्ततिः
द्वितीया
षट्सप्ततिम्
तृतीया
षट्सप्तत्या
चतुर्थी
षट्सप्तत्यै / षट्सप्ततये
पञ्चमी
षट्सप्तत्याः / षट्सप्ततेः
षष्ठी
षट्सप्तत्याः / षट्सप्ततेः
सप्तमी
षट्सप्तत्याम् / षट्सप्ततौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
षट्सप्ततिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
षट्सप्ततिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
षट्सप्तत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
षट्सप्तत्यै / षट्सप्ततये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
षट्सप्तत्याः / षट्सप्ततेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
षट्सप्तत्याः / षट्सप्ततेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
षट्सप्तत्याम् / षट्सप्ततौ