सप्ताशीति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
सप्ताशीतिः
द्वितीया
सप्ताशीतिम्
तृतीया
सप्ताशीत्या
चतुर्थी
सप्ताशीत्यै / सप्ताशीतये
पञ्चमी
सप्ताशीत्याः / सप्ताशीतेः
षष्ठी
सप्ताशीत्याः / सप्ताशीतेः
सप्तमी
सप्ताशीत्याम् / सप्ताशीतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
सप्ताशीतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
सप्ताशीतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
सप्ताशीत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
सप्ताशीत्यै / सप्ताशीतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
सप्ताशीत्याः / सप्ताशीतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
सप्ताशीत्याः / सप्ताशीतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
सप्ताशीत्याम् / सप्ताशीतौ