एकोनाशीति शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
एकोनाशीतिः
द्वितीया
एकोनाशीतिम्
तृतीया
एकोनाशीत्या
चतुर्थी
एकोनाशीत्यै / एकोनाशीतये
पञ्चमी
एकोनाशीत्याः / एकोनाशीतेः
षष्ठी
एकोनाशीत्याः / एकोनाशीतेः
सप्तमी
एकोनाशीत्याम् / एकोनाशीतौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
एकोनाशीतिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एकोनाशीतिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एकोनाशीत्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
एकोनाशीत्यै / एकोनाशीतये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
एकोनाशीत्याः / एकोनाशीतेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
एकोनाशीत्याः / एकोनाशीतेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
एकोनाशीत्याम् / एकोनाशीतौ