एकोनषष्ठि शब्दरूपाणि -


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
एकोनषष्ठिः
द्वितीया
एकोनषष्ठिम्
तृतीया
एकोनषष्ठ्या
चतुर्थी
एकोनषष्ठ्यै / एकोनषष्ठये
पञ्चमी
एकोनषष्ठ्याः / एकोनषष्ठेः
षष्ठी
एकोनषष्ठ्याः / एकोनषष्ठेः
सप्तमी
एकोनषष्ठ्याम् / एकोनषष्ठौ
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
एकोनषष्ठिः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
एकोनषष्ठिम्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
एकोनषष्ठ्या
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
एकोनषष्ठ्यै / एकोनषष्ठये
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
एकोनषष्ठ्याः / एकोनषष्ठेः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
एकोनषष्ठ्याः / एकोनषष्ठेः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
एकोनषष्ठ्याम् / एकोनषष्ठौ