संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


षष्ठ्या - सप्तमी एकवचनम्
षष्ठ्या - तृतीया एकवचनम्
षष्ठये - पञ्चमी बहुवचनम्
षष्ठेः - पञ्चमी एकवचनम्
षष्ठेः - द्वितीया बहुवचनम्