कृदन्तरूपाणि - सम् + वा + णिच्+सन् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
सव्ँविवाजयिषणम् / संविवाजयिषणम् / सव्ँविवापयिषणम् / संविवापयिषणम्
अनीयर्
सव्ँविवाजयिषणीयः / संविवाजयिषणीयः / सव्ँविवापयिषणीयः / संविवापयिषणीयः - सव्ँविवाजयिषणीया / संविवाजयिषणीया / सव्ँविवापयिषणीया / संविवापयिषणीया
ण्वुल्
सव्ँविवाजयिषकः / संविवाजयिषकः / सव्ँविवापयिषकः / संविवापयिषकः - सव्ँविवाजयिषिका / संविवाजयिषिका / सव्ँविवापयिषिका / संविवापयिषिका
तुमुँन्
सव्ँविवाजयिषितुम् / संविवाजयिषितुम् / सव्ँविवापयिषितुम् / संविवापयिषितुम्
तव्य
सव्ँविवाजयिषितव्यः / संविवाजयिषितव्यः / सव्ँविवापयिषितव्यः / संविवापयिषितव्यः - सव्ँविवाजयिषितव्या / संविवाजयिषितव्या / सव्ँविवापयिषितव्या / संविवापयिषितव्या
तृच्
सव्ँविवाजयिषिता / संविवाजयिषिता / सव्ँविवापयिषिता / संविवापयिषिता - सव्ँविवाजयिषित्री / संविवाजयिषित्री / सव्ँविवापयिषित्री / संविवापयिषित्री
ल्यप्
सव्ँविवाजयिष्य / संविवाजयिष्य / सव्ँविवापयिष्य / संविवापयिष्य
क्तवतुँ
सव्ँविवाजयिषितवान् / संविवाजयिषितवान् / सव्ँविवापयिषितवान् / संविवापयिषितवान् - सव्ँविवाजयिषितवती / संविवाजयिषितवती / सव्ँविवापयिषितवती / संविवापयिषितवती
क्त
सव्ँविवाजयिषितः / संविवाजयिषितः / सव्ँविवापयिषितः / संविवापयिषितः - सव्ँविवाजयिषिता / संविवाजयिषिता / सव्ँविवापयिषिता / संविवापयिषिता
शतृँ
सव्ँविवाजयिषन् / संविवाजयिषन् / सव्ँविवापयिषन् / संविवापयिषन् - सव्ँविवाजयिषन्ती / संविवाजयिषन्ती / सव्ँविवापयिषन्ती / संविवापयिषन्ती
शानच्
सव्ँविवाजयिषमाणः / संविवाजयिषमाणः / सव्ँविवापयिषमाणः / संविवापयिषमाणः - सव्ँविवाजयिषमाणा / संविवाजयिषमाणा / सव्ँविवापयिषमाणा / संविवापयिषमाणा
यत्
सव्ँविवाजयिष्यः / संविवाजयिष्यः / सव्ँविवापयिष्यः / संविवापयिष्यः - सव्ँविवाजयिष्या / संविवाजयिष्या / सव्ँविवापयिष्या / संविवापयिष्या
अच्
सव्ँविवाजयिषः / संविवाजयिषः / सव्ँविवापयिषः / संविवापयिषः - सव्ँविवाजयिषा - संविवाजयिषा - सव्ँविवापयिषा - संविवापयिषा
घञ्
सव्ँविवाजयिषः / संविवाजयिषः / सव्ँविवापयिषः / संविवापयिषः
सव्ँविवाजयिषः / संविवाजयिषः / सव्ँविवापयिषः / संविवापयिषः - सव्ँविवाजयिषा / संविवाजयिषा / सव्ँविवापयिषा / संविवापयिषा
सव्ँविवाजयिषा / संविवाजयिषा / सव्ँविवापयिषा / संविवापयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः