कृदन्तरूपाणि - अनु + उत् + वा + णिच्+सन् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अनूद्विवाजयिषणम् / अनूद्विवापयिषणम्
अनीयर्
अनूद्विवाजयिषणीयः / अनूद्विवापयिषणीयः - अनूद्विवाजयिषणीया / अनूद्विवापयिषणीया
ण्वुल्
अनूद्विवाजयिषकः / अनूद्विवापयिषकः - अनूद्विवाजयिषिका / अनूद्विवापयिषिका
तुमुँन्
अनूद्विवाजयिषितुम् / अनूद्विवापयिषितुम्
तव्य
अनूद्विवाजयिषितव्यः / अनूद्विवापयिषितव्यः - अनूद्विवाजयिषितव्या / अनूद्विवापयिषितव्या
तृच्
अनूद्विवाजयिषिता / अनूद्विवापयिषिता - अनूद्विवाजयिषित्री / अनूद्विवापयिषित्री
ल्यप्
अनूद्विवाजयिष्य / अनूद्विवापयिष्य
क्तवतुँ
अनूद्विवाजयिषितवान् / अनूद्विवापयिषितवान् - अनूद्विवाजयिषितवती / अनूद्विवापयिषितवती
क्त
अनूद्विवाजयिषितः / अनूद्विवापयिषितः - अनूद्विवाजयिषिता / अनूद्विवापयिषिता
शतृँ
अनूद्विवाजयिषन् / अनूद्विवापयिषन् - अनूद्विवाजयिषन्ती / अनूद्विवापयिषन्ती
शानच्
अनूद्विवाजयिषमाणः / अनूद्विवापयिषमाणः - अनूद्विवाजयिषमाणा / अनूद्विवापयिषमाणा
यत्
अनूद्विवाजयिष्यः / अनूद्विवापयिष्यः - अनूद्विवाजयिष्या / अनूद्विवापयिष्या
अच्
अनूद्विवाजयिषः / अनूद्विवापयिषः - अनूद्विवाजयिषा - अनूद्विवापयिषा
घञ्
अनूद्विवाजयिषः / अनूद्विवापयिषः
अनूद्विवाजयिषः / अनूद्विवापयिषः - अनूद्विवाजयिषा / अनूद्विवापयिषा
अनूद्विवाजयिषा / अनूद्विवापयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः